Заборгованість держави перед садоводами

31 серпня 2016, 17:51
Власник сторінки
Председатель Ассоциации "Укрсадпром"
0
42
Заборгованість держави перед садоводами
Промисловий сад

Причини виникнення та стан заборгованості Державного бюджету по виплаті грошових коштів за бюджетною програмою

Законом України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" від 09.04.1999 (далі – Закон) було започатковано державну підтримку виноградарської, садівничої та хмелярської галузей економіки держави з метою їх розвитку.

В подальшому Постановою Кабінету міністрів України від 15.07.2005 №587 було затверджено "Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (далі – Порядок).

Відповідно до положень п.4 Порядку, суми збору розподіляються та використовуються таким чином: вісімдесят п'ять відсотків - на розвиток виноградарства і садівництва, п'ятнадцять відсотків - на розвиток хмелярства. Порядком встановлено, що головним розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства – Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Фінансування галузі садівництва до 2014 року включно здійснювалось за рахунок коштів від 1.5% збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, передбачених спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними".

Стан заборгованості

Асоціацією "УКРСАДПРОМ" була проведена робота щодо збору та аналізу інформації про стан заборгованості по виплаті грошових коштів за бюджетною програмою 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними".

В результаті направлення запитів до органів державної влади, які в межах своїх повноважень здійснюють збір, розподіл та перерахування бюджетних коштів на виконання Бюджетної програми, були отримані відповіді від Міністерства аграрної політики та продовольства України, органів Державної казначейської служби та Державної фіскальної служби, які підтвердили наявність невиконаних грошових зобов’язань перед суб’єктами господарювання та факти невиконання органами державної влади покладених на них повноважень, що призвело до порушення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання в галузі садівництва, ягідництва та розсадництва, погіршення їх економічного становища.

Так, Законом України "Про Державний бюджет на 2011 рік" затверджено розподіл видатків Державного бюджету України на програму 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" в розмірі 556750,0 тис. грн.

Законом України "Про Державний бюджет на 2012 рік" затверджено розподіл видатків Державного бюджету України на програму 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" в розмірі 1075000,0 тис. грн.

Законом України "Про Державний бюджет на 2013 рік" затверджено розподіл видатків Державного бюджету України на програму 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" в розмірі 100000,0 тис. грн.

Законом України "Про Державний бюджет на 2014 рік" затверджено розподіл видатків Державного бюджету України на програму 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" в розмірі 100000,0 тис. грн.

Прийнятим у 2014 році Законом України від 28.12.2014 №71-VIII "Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" скасовано збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства у зв’язку з чим з 2015 року фінансування за Бюджетною програмою припинились.

Не зважаючи на положення Законів України "Про державний бюджет", затвердження розподілу видатків, починаючи з 2011 року почались затримки із перерахуванням Міністерством аграрної політики та продовольства України коштів виробникам виноградарської, садівничої та хмелярської продукції, отриманих від збору, незважаючи на постійне збільшення обсягу зібраних від збору коштів.

За офіційними даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 01.04.2016 року загальна сума заборгованості зі сплати грошових коштів за Бюджетною програмою складає 255 486 227 грн. 38 коп.

Причини виникнення заборгованості

Відповідно до п.3 Порядку, головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Бюджетної програми є Мінагрополітики.

На виконання бюджетної програми, відповідними наказами Міністерством аграрної політики та продовольства України кожного року направлялись розподіли бюджетних асигнувань за бюджетною програмою до Державної казначейської служби, проте органами Казначейства зазначені кошти не були отримані та перераховані на рахунки суб’єктів господарювання, внаслідок чого утворилася кредиторська заборгованість.

Таким чином, Державна казначейська служба України, всупереч функціональним обов’язкам, що покладені на цю установу, умисно не доводить деякі асигнування до своїх територіальних підрозділів, чим унеможливлює погашення кредиторської заборгованості перед підприємствами галузі садівництва, ягідництва та розсадництва.

Такі дії Державної казначейської служби України є незаконними та такими, що порушують положення Бюджетного кодексу України та Закону з огляду на наступне:

Статтею 8 Бюджетного кодексу України (далі – БК України) закріплені принципи бюджетної системи України. Один з них – це принцип цільового використання бюджетних коштів – бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.

Відповідно до п.8 ст.13 БК України, платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.

У відповідності до ч. 2 статті 23 БК України, витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.

Згідно положень "Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами" затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407:

п.3.5 Розпорядники бюджетних коштів надають відповідним органам Казначейства на паперових та електронних носіях протягом п’яти робочих днів після затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плани надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плани спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису.

п.3.6. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для взяття розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань.

п.6.1 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для здійснення головними розпорядниками цільових видатків державного бюджету, в регламентованому режимі акумулюються на відповідних рахунках з урахуванням вимог, встановлених законом про Державний бюджет України.

П.6.3 На підставі розпорядчого документа Казначейства України суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, відкриті головним розпорядникам для обліку відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету.

Таким чином, наведені дії Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної казначейської служби є протиправними та такими, що порушують законні права суб’єктів господарювання в галузі садівництва, ягідництва та розсадництва.


Стягнення заборгованості

Положення Конституції і чинного законодавства України встановлюють право кожної особи, чиї права та законні інтереси порушені, звернутися за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав до суду.

Для захисту своїх порушених прав кожний суб’єкт господарювання, що отримав право на виплату компенсації з державного бюджету має право звернутися в суд в порядку адміністративного судочинства з позовом до Міністерства аграрної політики та продовольства України, відповідного Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, Державного казначейства України про визнання протиправною бездіяльність та зобов`язання вчинити дії.

На сьогодні в Україні сформувалася позитивна судова практика у справах про стягнення кредиторської заборгованості за Бюджетною програмою, ряд підприємств в судовому порядку стягнули належні їм грошові кошти.

Враховуючи відсутність інших дієвих правових механізмів стягнення заборгованості Державного бюджету перед суб’єктами господарювання, звернення до суду залишається єдиним засобом отримання підприємствами галузі садівництва, ягідництва та розсадництва належних їм грошових коштів за бюджетною програмою 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними".

Необхідно зазначити, що заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності, визнається безнадійною заборгованістю (пп. 14.1.11 Податкового кодексу України).

При цьому сума заборгованості, яка залишилася нестягненою після закінчення строку позовної давності, визнається безповоротною фінансовою допомогою (пп. 14.1.257 Податкового кодексу України).

Загальний строк позовної давності, визначений ст. 257 Цивільного кодексу України, становить три роки.

Основні суми заборгованості були сформовані станом на 01 січня 2014 року, а з 2015 року фінансування за Бюджетною програмою припинено. Тому більша частина з 255 млн. грн. заборгованості Держбюджету зі сплати грошових коштів за Бюджетною програмою може бути визнана з боку Державної казначейської служби України безнадійною заборгованістю, та списана в дохід бюджету, як безповоротна фінансова допомога з 01 січня 2017 року.

Зважаючи на вищенаведене, рекомендуємо суб’єктам господарювання в галузі садівництва, ягідництва та розсадництва, щодо яких наявна заборгованість Державного бюджету за Бюджетною програмою, звернутися до суду до 01 січня 2017 року і стягнути належні їм кошти.

З наступного року, в разі неподання відповідних позовів, така можливість може бути втрачена у зв’язку зі списанням заборгованості, як безнадійної.

При цьому слід зауважити, що ефективна реалізація права на судовий захист та стягнення заборгованості потребує якісного вивчення всіх обставин у кожному конкретному випадку та подальшого професійного супроводу судового процесу та виконавчого провадження.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости бизнеса
ТЕГИ: ассоциация,задолженность,державний бюджет,садоводство
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.