Українська національна ідея - 2021

21 липня 2022, 21:26
Власник сторінки
юрист
0
19

громадське бачення

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ

 

1. Передмова.

Україна сьогодні - це багатонаціональна багатоконфесійна держава, ідея якої виношувалась українською нацією протягом віків. В далеку давнину на українські землі втікали від гніту стражденні люди у пошуках волі. В горнилі історії формувалася українська нація, її традиції, волелюбний менталітет. Ці безцінні надбання знайшли своє відображення в тексті Конституції України, прийнятої Верховною Радою України. Конституційні положення повністю відповідають цінностям української нації, рівно національним цінностям українського народу (громадян України всіх національностей). Для справжнього українця свобода - це воля, а воля - це незалежність. Його воля в руках Бога - спрямована на богоугодну діяльність, яка несе в собі незалежність у всіх її сенсах. Знаходимо в тексті  Державного Гімну України цей самий глибинний зміст, де славиться богоугодний труд у духовному і матеріальному сенсі, в його нерозривному звязку - “Душу й тіло ми положим за нашу свободу”.

 

 

2. Грунт для формування української національної ідеї.

Україна географічно є місцем стику східної і західної традицій у християнстві. Віками формувалася, поперемінно потрапляючи під вплив західноєвропейської і східноєвропейської культур, історична місія України в планетарному масштабі - забезпечити сполучення в її лоні східної і західної традицій у християнстві. Саме в Україні сформувалися унікальні умови для формування збалансованого світогляду, який захід розглядає з більш матеріалістичних переконань та з недооцінкою духовного начала, а схід - з більш духовного світосприйняття та, навпаки, з недооцінкою матеріального начала в житті людині. В результаті існування та вираженості таких крайніх тенденцій, серед населення віддається перевага атеїзму, у людини формується внутрішній конфлікт щоразу, коли вона опиняється перед вибором між духовним і матеріальним, виникає хибна думка, що споконвічне християнство не може бути надійною опорою для земного  благополуччя. Те, що мусимо зробити ми для свого виживання і процвітання, це звільнитися від крайнощів заходу і сходу, щоб, вбираючи найкращий досвід, по принципу золотої середини, просуватися до свого і загального матеріального і духовного добробуту. По великому рахунку йдеться про велике примирення Заходу і Сходу на теренах багатостраждальної Вітчизни. Відродження України починається з примирення заходу і сходу в душах українців – заходу і сходу України, Європи і в цілому світу.

Досягти рівноваги та віднайти збалансоване сполучення матеріального і духовного начал у людині, що відтворює її цілісність, можна, розвінчавши поширене помилкове уявлення про гріховність матеріального достатку, та спрямувавши себе на творче перетворення матеріального світу та примноження матеріальних благ, розглядаючи його як самореалізацію та вираження любові до себе, Бога і людей. Такий труд здатен сіяти мир у людських душах, одночасно створюючи підґрунтя для економічного дива. Припинити духовний розпад України, за яким крокує великий розпад в усіх його проявах, може єдиний дух, дух миру і творчості (творчого, праведного труда).

Правове підґрунтя для кристалізації української національної ідеї – преамбула Конституції України, яка говорить про Бога, совість і відповідальність перед нинішнім, минулими та прийдешніми поколіннями.

 

 

3.Стисле формулювання української національної ідеї.

Погляд на українську національну ідею крізь призму самовідданого творчого труда (духовного і матеріального) виводить національну ідею незалежності України на новий рівень. Вільна Україна (у матеріальному і духовному сенсі) - це ідея дійсної свободи українства (зовнішньої і внутрішньої, матеріальної і духовної), яка починається з християнської поваги до людини, до її свободи волі. А свобода волі немислима у лоні будь-якої залежності.

Для українців ВОЛЯ - це національний дух, свобода і потенціал, бажання та здатність діяти. Свобода волі - це можливість чинити вибір та самореалізовуватись незалежно від будь-яких зовнішніх чи внутрішніх вирішальних впливів. Воля - це національне слово українства. Для нас Воля немислима без землі, яка символізує перетворення матеріального світу.

Земля і Воля (як матерія і дух у їх сполученні) - найбільш стисла і несказанно ємна українська національна ідея (її духовний вимір), заснована на сполученні матеріального і духовного начал, гасло соборної України.

Заможна Вільна Україна - її державницький вираз (матеріальний вимір).

Українська національна ідея, яка у прагненнях до волі відштовхується від землі, може скласти основу для духовного відродження України, слугувати налагодженню конструктивного міжконфесійного і внутріконфесійного діалогу та загальносуспільного діалогу в цілому.

 

 

4.Науковий коментар.

Примирення заходу і сходу європейської (християнської) цивілізації на теренах України з крокуванням національного досвіду у глобальний світ - це плідна національна ідея. Фактично – ідея Третього Риму, який народжується у духовних володіннях Володимира Великого у колисці Київської Русі.

Свого часу розквіт західноєвропейських економік став результатом прориву східної християнської ідеї у західний простір. Тоді Європою були освоєні категорії соціальної правової держави, соціально орієнтованої економіки, плюралістичної демократії, філософії участі тощо. Сьогодні наше завдання полягає у тому, щоб не лише зберегти ці історичні надбання, а й підняти цивілізаційний розвиток на новий ступінь.

Вітчизняними науковцями в пошуку шляхів реалізації споконвічної християнської традиції у праві було відкрито зв'язок західної і східної традицій в континентальному праві, що відгукнулося каскадом відповідей на сформульовані західною правовою традицією теоретичні проблеми, які не знаходили вирішення протягом десятиліть і, навіть, століть. Запропонований новий науковий підхід (правовий інституціональний підхід) передбачає сполучення приватного, публічного і морального правового регулювання на основі статей 22, 23 Конституції України, забезпечуючи формування сталих правових інститутів як збалансованих сукупностей прав людини і громадянина, унормованих в різноманітних джерелах права. Безумовно, такий підхід покращить правовий та бізнес-клімат в Україні і забезпечить дотримання принципу верховенства права.

В перспективі стиковий міжцивілізаційний феномен України, де кожна цивілізаційна гілка має право на існування, де мирно співіснують у інтегральній взаємодії традиції заходу і сходу, буде вдало демонструвати діалектичну єдність і глобальну цілісність європейської (християнської) цивілізації. Саме такий підхід здатен наблизити Україну до своєї сутності, справляти благотворний вплив на всі сфери суспільного життя, в т.ч. на рівень добробуту народу.

Фактично, ми стоїмо на порозі другого Відродження, коли має відбутися стрімкий перехід (стрибок) від протиставлення матеріального і духовного начал у контексті першого Відродження до їх динамічного сполучення на новому витку цивілізаційного розвитку на основі глибинної споконвічної християнської традиції.

В даний час сформувався цивілізаційний запит на нову правову парадигму, яка передбачає три рівня свободи: індивідуальний (приватна свобода), суспільний (публічна свобода) і загальний (духовна свобода). Їх правова реалізація передбачає реалізацію принципу свободи в приватній сфері, рівності в публічній сфері та справедливості в духовній сфері.

Тільки при такому всеосяжному підході можна говорити про забезпечення відповідності права моральним засадам суспільства, чого вимагає Цивільний кодекс України та інші законодавчі акти та міжнародні документи.

Забезпечувати правозастосування з урахуванням моральних засад суспільства має держава в особі органів державної судової влади. Однак громадянське суспільство не може стояти осторонь та має включитися в цей процес створенням системи громадських судів з прав людини (або судів справедливості) у порядку самоорганізації на основі статей 22, 23 Конституції України. Президент України як гарант додержання конституційних прав і свобод на вимогу громадських структур має право і зобов’язаний забезпечити формування незалежної від державної судової влади гілки громадських судів, оскільки є чільником як держави, так і громадянського суспільства в цілому –  народу України, має право виступити з відповідною ініціативою. Прикладом для наслідування в питаннях визначення їх компетенції та принципів взаємодії з державними органами може бути Європейський суд з прав людини. Приписи громадських судів про усунення дискримінації можуть зробити норми Конституції України (розділ ІІ “Права, свободи та обов'язки людини і громадянина”) в державних судах дійсно працюючими, а практика громадських судів стати повноцінним джерелом права, здатним справляти позитивний вплив на правову систему в цілому.

Вітчизняний правовий інституціональний підхід, згідно якому права і свободи людини в їх збалансованому вигляді по суті і складають право, якому має відповідати закон, змінює “західний” принцип формування права зверху на протилежний. Право формується знизу під контролем громадських судів, роблячи систему законотворчості прозорою і суспільну систему відкритою, що відповідає сучасним глобальним викликам. Кожен з носіїв інтересів (індивідуальний чи колективний) має волю (владу) для реалізації свого інтересу - має право, з яким держава зобов'язана рахуватися. Закон має підлегле положення перед правом, так само як держава перед громадянським суспільством - Українським народом (концепція Слуги народу). Організоване на таких засадах (на засадах вільного порядку) громадянське суспільство являє собою відкриту систему, відкритість якої, власне, і забезпечується побудовою правовідносин знизу, що, до речі, забезпечує реалізацію принципу ринкової саморегуляції, яка була каменем спотикання від дня проголошення незалежності України.

Налагодження системи узгодження інтересів та формування знизу вверх державних регуляторів в економіці передбачає відновлення державного планування в його індикативній формі на основі теорії послуг (добре відомий Заходу інструмент регулювання економіки). Такий порядок передбачає право суб'єктів, які зазнали шкоди від неузгоджених з ними дій державних органів, на відшкодування збитків.

 

 

5. Популяризація, навчально-просвітницька діяльність.

В Декларації про державний суверенітет проголошено, що Україна забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя.

Реалізувати цю Декларацію має просвітництво і виважена державна політика, ефективність якої стоїть у прямій залежності від поваги до свободи волі людини. Провідну роль в реалізації української національної ідеї може відіграти проект “Духовно-інтелектуальне виховання і освіта ДИВО-21”, якщо йому надати спрямування на залучення в процес дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так само дипломної і післядипломної не лише підростаючого покоління та молоді, а й людей із оточуючого їх середовища. Таким чином може бути охоплене все суспільство.

Українська мова – це перш за все український дух, який передається із покоління в покоління, плекається народом і  відроджується у нащадках – дух «браттів козацького роду», який, за словами державного гімну України, ми маємо показати глобальному світу. Відродження цього духу у душах українців, його передача є основним завданням просвітницької діяльності – духу, здатного проходити стіну між матеріальним і духовним світом, сполучаючи їх у труді – у творчому (Божому) ділі людини-творця, щоб пролити це світло на весь Божий світ – світло, перед яким відступає темрява.

 

 

6. Ініціативи.

На глобальному рівні :

Українська ініціатива – Молитва глобальної єдності «За мир і Божу справедливість»

Українська ініціатива «Всесвітній рух за духовне і фізичне оздоровлення»

 

На національному рівні :

Державна програма по запуску динамічної самоорганізації громадянського суспільства»

Національна програма «Духовне і фізичне здоров’я нації»

Громадський рух «Здоров’я без ліків» (основи знань по збереженню і відновленню здоров’я, профілактика захворюваності, реабілітація, практики виживання у екстремальних умовах тощо)

Кооперативний рух «Виживаємо разом» (виробництво і споживання, благодійництво, психологічна допомога, банк корисної інформації, координація дій тощо)

Творчі конкурси та державна підтримка (література та мистецтво, інноваційний розвиток, нові наукові школи тощо)

 

7. Висновок.

Таким чином у світовому масштабі за ініціативою України може бути запущено проект «ЩО У НАС СПІЛЬНОГО» (що спільного у всього людства, такого різноманітного). Відповідь – Бог. Він наша єдність у багатоманітності, основа світобудови, творче начало прогресивного розвитку, який несе в собі мир і справедливість. Ця перспективна основа глобального світу може бути використана як плідний конструкт для мирного врегулювання конфліктів та побудови прогресивного глобального світоустрою.

 

Втілення української національної ідеї пропонується розпочати з доповнення Державного гімну України приспівом із твору Чубинського :

«Гей-гей, браття милі,

Нумо братися за діло,

Гей, гей, пора встати,

Пора волю добувати!»

Гімн зазвучить як гімн переходу до активного духовного відродження, спрямованого на досягнення матеріального і духовного благополуччя.

 

 

 

Авторський колектив

 

Доктор юридичних наук, професор

Грудницька Світлана Миколаївна

 

Кандидат юридичних наук

Переверзєва Любов Олександрівна

 

ГО «Інноваційний центр наукових досліджень громадянського суспільства і права»

 

(Київ, Україна, 2021р.)

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости мира
ТЕГИ: Украина,национальная идея
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.