Чем мАкнуть чиновника за отказ в информационном запросе?.

14 января 2011, 09:10
0
664

Госчиновник затребовал свидетельство о регистрации журнала


Если встал такой принципиальный вопрос, ксерокопию, конечно, можно дать, но перед этим рекомендую положить на стол выдержки из закона Украины "Про інформацію". Основним засобом отримання інформації законодавство визначає інформаційний запит.Стаття 32 Закону України „Про інформацію” передбачає дві категорії інформаційних запитів (надалі - ІЗ): запит щодо доступу до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації. Другим - позначається звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань. У обох випадках більш надійно звертатися саме з письмовим запитом, щоб мати надійні докази протиправної відмови.  Згідно статті 33 Закону України „Про інформацію”  , термін вивчення ІЗ на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати десяти календарних днів. Протягом вказаного терміну державна установа має письмово довести до відома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний документ не підлягає наданню для ознайомлення.Стаття 21.Iнформацiя державних органiв та органiв мiсцевого i регiонального самоврядування Iнформацiя державних органiв та органiв мiсцевого i регiонального самоврядування - це офiцiйна документована iнформацiя, яка створюється в процесi поточної дiяльностi законодавчої, виконавчої та судової влади, органiв мiсцевого i регiонального самоврядування. Основними джерелами цiєї iнформацiї є: законодавчi акти України, iншi акти, що приймаються Верховною Радою та її органами, акти Президента України, пiдзаконнi нормативнi акти, ненормативнi акти державних органiв, акти органiв мiсцевого i регiонального самоврядування. Iнформацiя державних органiв та органiв мiсцевого i регiонального самоврядування доводиться до вiдома заiнтересованих осiб шляхом: опублiкування її в офiцiйних друкованих виданнях або поширення iнформацiйними службами вiдповiдних державних органiв i органiзацiй; опублiкування її в друкованих засобах масової iнформацiї або публiчного оголошення через аудiо- та аудiовiзуальнi засоби масової iнформацiї; безпосереднього доведення її до заiнтересованих осiб (усно, письмово чи iншими способами); надання можливостi ознайомлення з архiвними матерiалами; оголошення її пiд час публiчних виступiв посадових осiб. Джерела i порядок одержання, використання, поширення та зберiгання офiцiйної iнформацiї державних органiв та органiв мiсцевого i регiонального самоврядування визначаються законодавчими актами про цi органи. Законодавчi та iншi нормативнi акти, що стосуються прав, свобод i законних iнтересiв громадян, не доведенi до публiчного вiдома, не мають юридичної сили. Стаття 29.Доступ до вiдкритої iнформацiї Доступ до вiдкритої iнформацiї забезпечується шляхом: систематичної публiкацiї її в офiцiйних друкованих виданнях (бюлетенях, збiрниках); поширення її засобами масової комунiкацiї; безпосереднього її надання заiнтересованим громадянам, державним органам та юридичним особам. Порядок i умови надання громадянам, державним органам, юридичним особам i представникам громадськостi вiдомостей за запитами встановлюються цим Законом або договорами (угодами), якщо надання iнформацiї здiйснюється на договiрнiй основi. Обмеження права на одержання вiдкритої iнформацiї забороняється законом. Переважним правом на одержання iнформацiї користуються громадяни, яким ця iнформацiя необхiдна для виконання своїх професiйних обов'язкiв. Стаття 32.Iнформацiйний запит щодо доступу до офiцiйних документiв i запит щодо надання письмової або усної iнформацiї Пiд iнформацiйним запитом (надалi - запитом) щодо доступу до офiцiйних документiв у цьому Законi розумiється звернення з вимогою про надання можливостi ознайомлення з офiцiйними документами. Запит може бути iндивiдуальним або колективним. Вiн подається у письмовiй формi. Громадянин має право звернутися до державних органiв i вимагати надання будь-якого офiцiйного документу, незалежно вiд того, стосується цей документ його особисто чи нi, крiм випадкiв обмеження доступу, передбачених цим Законом. Пiд запитом щодо надання письмової або усної iнформацiї у цьому Законi розумiється звернення з вимогою надати письмову або усну iнформацiю про дiяльнiсть органiв законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осiб з окремих питань. Громадяни України, державнi органи, органiзацiї i об'єднання громадян (надалi - запитувачi) подають запит вiдповiдному органу законодавчої, виконавчої та судової влади, його посадовим особам. У запитi повинно бути зазначено прiзвище, iм'я та по батьковi запитувача, документ, письмова або усна iнформацiя, що його цiкавить, та адреса, за якою вiн бажає одержати вiдповiдь. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадовi особи зобов'язанi надавати iнформацiю, що стосується їх дiяльностi, письмово, усно, по телефону чи використовуючи публiчнi виступи своїх посадових осiб. Стаття 33.Термiн розгляду запиту щодо доступу до офiцiйних документiв Термiн вивчення запиту на предмет можливостi його задоволення не повинен перевищувати десяти календарних днiв. Протягом вказаного термiну державна установа письмово доводить до вiдома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний документ не пiдлягає наданню для ознайомлення. Задоволення запиту здiйснюється протягом мiсяця, якщо iнше не передбачено законом. Аналогiчний термiн розгляду встановлюється i щодо запиту про надання письмової iнформацiї. Стаття 34.Вiдмова та вiдстрочка задоволення запиту щодо доступу до офiцiйних документiв Вiдмова в задоволеннi запиту доводиться до вiдома запитувача у письмовiй формi з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рiшення. У вiдмовi має бути зазначено: 1) посадову особу державної установи, яка вiдмовляє у задоволеннi запиту; 2) дату вiдмови; 3) мотивовану пiдставу вiдмови. Вiдстрочка задоволення запиту допускається в разi, якщо запитуваний документ не може бути надано для ознайомлення у мiсячний термiн. Повiдомлення про вiдстрочку доводиться до вiдома запитувача у письмовiй формi з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рiшення. У повiдомленнi про вiдстрочку має бути зазначено: 1) посадову особу державної установи, яка вiдмовляє у задоволеннi запиту у визначений мiсячний термiн; 2) дату надсилання або видачi повiдомлення про вiдстрочку; 3) причини, з яких запитуваний документ не може бути видано у встановлений цим Законом термiн; 4) термiн, у який буде задоволено запит. Вiдмова та вiдстрочка задоволення запиту щодо надання письмової iнформацiї здiйснюються в аналогiчному порядку. Стаття 35.Оскарження вiдмови i вiдстрочки задоволення запиту щодо доступу до офiцiйних документiв Вiдмову або вiдстрочку задоволення запиту може бути оскаржено. У разi вiдмови в наданнi документа для ознайомлення або вiдстрочки задоволення запиту запитувач має право оскаржити вiдмову або вiдстрочку до органу вищого рiвня. Якщо на скаргу, подану до органу вищого рiвня, дається негативна вiдповiдь, запитувач має право оскаржити цю вiдмову до суду. У разi, коли запитувач звернувся до суду, обов'язок доводити законнiсть вiдмови чи вiдстрочки задоволення запиту покладається на вiдповiдача - державну установу. Суд має право для забезпечення повноти та об'єктивностi розгляду справи запитати офiцiйнi документи, у можливостi ознайомлення з якими було вiдмовлено, i, вивчивши їх, прийняти рiшення про обгрунтованiсть (або необгрунтованiсть) дiй посадових осiб державної установи. Якщо вiдмову або вiдстрочку визнано необгрунтованою, суд зобов'язує державну установу надати запитувачу змогу ознайомитися з офiцiйним документом i постановляє окрему ухвалу щодо посадових осiб, якi вiдмовили заявнику. Необгрунтована вiдмова у наданнi змоги для ознайомлення з офiцiйними документами або порушення визначеного термiну її надання без поважних причин тягнуть за собою дисциплiнарну або iншу вiдповiдальнiсть посадових осiб державних установ у порядку, встановленому законами України. Офiцiйнi документи, наданi на запити органами законодавчої, виконавчої та судової влади України, можуть публiкуватися. Запитувачi мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офiцiйних документiв, фотографувати їх, записувати текст на магнiтну плiвку тощо. Власник документiв має право за вiдповiдну плату виготовляти за бажанням запитувача копiї запитуваних документiв. Не пiдлягає оплатi робота по пошуку офiцiйних документiв. Оскарження вiдмови i вiдстрочки задоволення запиту щодо надання письмової iнформацiї здiйснюється в аналогiчному порядку. ВОТ ССЫЛКА НА ОБРАЗЦЫ ЗАПРОСОВ http://www.uapp.org/legal_library/29.htm
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.