ПАТ «Ігнатпільський кар’єр»: сприяйте чесним зборам акціонерів 26.07.2012

13 июля 2012, 21:39
0
844

До уваги ЗМІ, журналістів, телебачення, інтернет, громадськості, інших зацікавлених осіб - запрошуйте, не залишайтеся байдужими - сприяйте зборам акціонерів ПАТ «Ігнатпільський кар’єр» 26.07.2012

ПАТ «Ігнатпільський кар’єр»: сприяйте чесним, прозорим і відкритим зборам акціонерів 26.07.2012

 

 

Публічне акціонерне товариство «Ігнатпільський кар’єр» повідомило про позачергові загальні збори акціонерів 26.07.2012 о 13:00. Порядок денний: попереднє схвалення значного правочину.

 

До уваги ЗМІ, журналістів, телебачення, інтернет, громадськості, інших зацікавлених осіб - запрошуйте, не залишайтеся байдужими - сприяйте чесним, прозорим і відкритим зборам акціонерів ПАТ «Ігнатпільський кар’єр» 26.07.2012

 

З матеріалами можна ознайомитися у робочі дні за вказаною адресою та за телефоном (04148) 75-136, відповідальна особа Полховська Маргарита Веніамінівна або http://igranit.org.ua/ru/index.php

 

З повагою,

адвокат Вадим Хабібуллін, який представляє інтереси акціонерів при продажу акцій ПАТ «Ігнатпільський кар’єр»:

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів

(14% акцій = 22412 шт. акцій ВАТ «Ігнатпільський кар’єр»):

- акціонер ВАТ «Ігнатпільський кар’єр» - 17600 акцій

- акціонер ВАТ «Ігнатпільський кар’єр» - 3212 акцій

- акціонер ВАТ «Ігнатпільський кар’єр» - 1600 акцій

 

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

 

Публічне акціонерне товариство «Ігнатпільський кар’єр»

http://igranit.org.ua/ru/index.php

 

(ЄДРПОУ 01374547, 11163, Житомирська область, Овруцький р-н, с. Рудня, вул. Робітнича, 10, офіційний сайт: http://igranit.org.ua/ru/index.php)

 

Ігнатпільське родовище гранітів розміщене в Овруцькому районі Житомирської області на відстані 2 км до Заходу від залізничної станції Ігнатпіль Південно-Західної залізниці. На його базі було засноване в 1927 році підприємство по переробці гранітів.Районний центр м. Овруч знаходиться за 20 км на північ від родовища.

 

Систематична експлуатація родовища проводилась з 1932 року. Геологічна розвідка проводилась неодноразово (1939 р., 1961-1968 р.р.). Остання розвідка була проведена в 1973 -1974 р.р. Київською філією інституту «Гіпротрансшлях». Гірничо-відвідний акт № 11, виданий Територіальним управлінням «Держнаглядохоронпраці» 18.07. 1997 р., для відкритої розробки Ігнатпільського родовища гранітів площею 84,4 га.

 

Розробка родовища ведеться у відповідності з проектом, з річними планами гірничих робіт із додержанням правил та інструкцій по техніці безпеки. Технічне керівництво гірничими роботами доручено головному інженеру кар’єра. Забезпечується маркшейдерське обслуговування гірничих розробок і проведення обліку видобутку і втрат корисних копалин.

 

Здійснюються роботи і заходи по запобіганню шкідливого впливу гірничих робіт на навколишнє середовище і рекультивацію земель, пошкоджених гірничими роботами. Буро-підривні роботи ведуться підрядним способом ТОВ «Екохім» та Укрпідривпром. До 1957 р. знаходились в підпорядкуванні МВС СРСР. З 1957 по 1991 р.р. відносились до Міністерства Транспортного будівництва.

 

З 20.02.1991 р. по 20.10.1994 р. –підприємство перейменовано в Орендне підприємство «Ігнатпільський кар’єр».

 

Акціонерне товариство відкритого типу «Ігнатпільський кар’єр» засноване 20.10.1994 року згідно з рішенням регіонального відділення фонду державного майна України по Житомирській області(від 09.09.1994 р. № 26 АТ) шляхом перетворення орендного підприємства «Ігнатпільський кар’єр» у відкрите акціонерне товариство згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств їх структурних підрозділів, зданих в оренду.

 

З 1999 року перейменоване у відкрите акціонерне товариство ВАТ «Ігнатпільський кар’єр».

 

Предметом діяльності товариства є:

 

- видобуток та переробка нерудної сировини загальнодержавного та місцевого значення; з проведенням вибухових робіт;

 

- виробництво щебеню та відсіву для будівельних конструкцій та робіт;

 

- реалізація продукції власного виробництва та інших виробників за договірними цінами підприємствам, організаціям, громадянам;

 

- комерційна в тому числі зовнішньоекономічна діяльність.

 

Основною продукцією ВАТ «Ігнатпільський кар’єр» є щебінь гранітний.

 

Проектна потужність кар’єру 850 м.куб. фракційного щебеню в рік.

 

Клас використання щебеню по вмісту природних радіонуклідів (ЕНР-1) –для всіх видів будівництва. Марка щебеню по міцності - 1200, 1400; по стираємості – І-1; по морозостійкості –МРЗ-300; по фракціях в (мм) 3-5, 5-10, 5-20, 20-40 та відсів.

 

В структуру кар’єру входить: адміністративний корпус та цехи: гірничий, дробарно-сортувальний, автотранспортний, завантажувально-розвантажувальній та дільниці: електро, механічна та господарча (столярна майтерня, котельна, столова на 100 місць та побутовий корпус на 130 місць з відповідними приміщеннями душовими та кімнатою для сушки спец.одягу).

 

ВАТ «Ігнатпільський кар’єр», для відвантаження своєї продукції залізничним транспортом, арендує підїздну колію довжиною 3450 п.м, яка належить Залізниці і примикає до станції Ігнатпіль ПЗЗ і обслуговується власним локомотивом.

 

Поштова адреса: 11163, с.Ігнатпіль, Овруцького району, Житомирської області

Банківскі реквізити: : Код 01374547, Р/р № 26009218701500 в АТ„УкрСиббанк м.Харків” МФО 351005

Реєстраційні данні: ІПН 013745406167, номер свідоцтва 09426025 НВ № 128095

Генеральний директор:

Невмержицький Іван Опанасович

Телефон/факс: (04148)75-3-35;

+380-9355-07-19

 

Приймальня керівництва:

Телефон/факс: (04148)75-1-16;

upravlenie@igranit.org.ua

 

Відділ реалізації:

Телефон/факс: (04148)75-1-37;

sbit@igranit.org.ua

 

Відділ постачання:

Телефон/факс: (04148)75-1-86;

snab@igranit.org.ua

 

Бухгалтерія:

Телефон/факс: (04148)75-1-36;

buchgalter@igranit.org.ua

 

Економіст:

Телефон/факс: (04148)75-3-85;

economist@igranit.org.ua

 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Публичное акционерное общество «Игнатпольский карьер»

http://igranit.org.ua/ru/index.php

 

 

Руднянское месторождение гранитов размещено в Овручском районе Житомирской области на расстоянии 2 км к Западу от железнодорожной станции Игнатполь Юго-западной железной дороги. На его базе было основано в 1927 году предприятие по переработке гранитов. Районный центр г. Овруч находится за 25 км к северу от месторождения.

 

Систематическая эксплуатация месторождения проводилась с 1932 года. Геологическая разведка проводилась неоднократно (в 1939 г., 1961-1968 годах.). Последняя разведка была проведена в 1973 -1974 годах. Киевским филиалом института «Гипротрансдор». Горно-отводный акт № 11, выданный Территориальным управлением «Госнадзорохрантруда» 18.07.1997 г., для открытой разработки Игнатпольского месторождения гранитов площадью 84,4 га.

 

Разработка месторождения ведется в соответствии с проектом, с годовыми планами горных работ с сдерживанием правил и инструкций по технике безопасности. Техническое руководство горными работами поручено главному инженеру карьера.

 

Обеспечивается маркшейдерское обслуживание горных разработок и проведения учета добычи и потерь полезных ископаемых.

 

Осуществляются работы и мероприятия по предотвращению вредного влияния горных работ на окружающую среду и рекультивацию земель, поврежденных горными работами. Буро-подрывные работы ведутся подрядным способом ООО «Екохим» и Укрвзрывпром. До 1957 г. находились в подчинении МВД СССР. С 1957 по 1991 год относились к Министерству Транспортного строительства.

 

С 20.02.1991г. по 20.10.1994г. – предприятие переименовано в Арендное предприятие «Игнатпольский карьер».

 

Акционерное общество открытого типа «Игнатпольский карьер», основано 20.10.1994 года согласно решению регионального отделения фонда государственного имущества Украины по Житомирской области (от 09.09.1994 г. № 26 АО), путем превращения арендного предприятия «Игнатпольский карьер» в открытое акционерное общество, согласно с Декретом Кабинета Министров Украины «О приватизации целостных имущественных комплексов государственных предприятий их структурных подразделений, сданных в аренду».

 

С в 1999 году переименовано в открытое акционерное общество ОАО «Игнатпольский карьер».

 

Предметом деятельности общества является:

 

- добыча и переработка нерудного сырья общегосударственного и местного значения; с проведением взрывных работ;

 

- производство щебню и отсеву для строительных конструкций и работ;

 

- реализация продукции собственного производства и других производителей по договорным ценам предприятиям, организациям, гражданам;

 

- коммерческая в том числе внешнеэкономическая деятельность.

 

Основной продукцией ОАО «Игнатпольский карьер» есть щебень гранитный.

 

Проектная мощность карьера 850 м.куб. фракционного щебня в год.

 

Класс использования щебню по содержанию природных радионуклидов (ЕНР-1) – для всех видов строительства.

 

В структуру карьера входит: административный корпус и цеха: горный, дробильно-сортировочный, автотранспортный, погрузочно-разгрузочный участки: электро, механическая та хозяйственная (столярная мастерская, котельная, столовая на 100 мест и бытовой корпус на 130 мест с соответствующими помещениями душевыми и комнатой для сушки спец.одежды).

 

ОАО «Игнатпольский карьер», для отгрузки своей продукции железнодорожным транспортом, орендует подъездной путь длиной 3450 п.м, который принадлежит Железной Дороге, примыкает к станции Игнатполь ПЗЗ и обслуживается собственным локомотивом.

 

Почтовый адрес:

11163, с.Игнатполь, Овручского района, Житомирской области

Банковские реквизиты:

Код 01374547, Р/c № 26009218701500 в АТ„УкрСиббанк” г.Харьков МФО 351005

Регистрационные данные

:ИНН 013745406167, номер свидетельства 09426025 НВ № 128095

 

Генеральный директор:

Невмержицкий Иван Афанасьевич

Телефон/факс: (04148)75-3-35;

+380-9355-07-19

 

Приемная руководства:

Телефон/факс: (04148)75-1-16;

upravlenie@igranit.org.ua

 

Отдел реализации:

Телефон/факс: (04148)75-1-37;

sbit@igranit.org.ua

 

Отдел снабжения:

Телефон/факс: (04148)75-1-86;

snab@igranit.org.ua

 

Бухгалтерия:

Телефон/факс: (04148)75-1-36;

buchgalter@igranit.org.ua

 

Економист:

Телефон/факс: (04148)75-3-85;

economist@igranit.org.ua

 

 

____________________________

 

 

Публічне акціонерне товариство «Ігнатпільський кар’єр»

Публичное акционерное общество «Игнатпольский карьер»

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.