Буковинська Ванга ,яка пророкувала в своєму оповіданні “Земля”про земельні спори

10 травня 2017, 03:18
Власник сторінки
Правозащитник Западного региона Украины,журналист,руководитель МКП КФ "КОНСУЛ-97"
0
195
слямзила с инета

Буковинська Ванга ,яка пророкувала в своєму оповіданні “Земля”про земельні спори та мої парадигмо синергійні дії задля вирішення спорів для виходу із великої депресіії ...

Буковинська Ванга ,яка пророкувала в своєму оповіданні “Земля”про земельні спори та мої парадигмо синергійні дії задля вирішення спорів для виходу із великої депресіії ...
Стаття 19 Земельного кодексу України землі України за основним цільовим призначенням поділяє на такі категорії: а) землі сільськогосподарського призначення; б) землі житлової та громадської забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; г) землі оздоровчого призначення; ґ) землі рекреаційного призначення; д) землі історико- культурного призначення; е) землі лісового фонду; є) землі водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення .
Тому залежно від категорії земель вирізняється і спосіб скоєння злочину. Дані про спосіб скоєння злочину в криміналістичному розумінні становлять один із самих важливих елементів аналізуючої структурної системи криміналістичної характеристики. Спосіб скоєння злочину належить до об'єктивної сторони складу злочину і тому включається в його кримінально-правову характеристику. Належить він і до характеристики предмета доказування, тобто має і процесуальний зміст. Але він також має вирішальне значення і для криміналістичної методики, оскільки є базою для побудови як загальних, так і окремих версій, в цій ролі впливає на визначення напрямків розслідування та інших питань розкриття і розслідування злочину. Тому він, без сумніву, повинен бути включений до змісту криміналістичної характеристики. Залежно від категорії земель спосіб скоєння злочину може бути таким: 1) для земель сільськогосподарського призначення — встановлення межових знаків, проведення сільськогосподарських робіт (оранка, засівання, збирання урожаю, зняття верхнього шару ґрунту); 2) для земель житлової та громадської забудови, оздоровчого та рекреаційного призначення — знищення зелених насаджень, риття котловану, будівництво фундаменту та огородження парканом, бетонування земельної ділянки, облаштування торгового містечка, самовільне будівництво гаражів та будь-яких інших споруд; 3) для земель історико-культурного призначення — проведення незаконних археологічних розкопок, розриття курганів та в подальшому їх використання як земель сільськогосподарського призначення; 4) для земель лісового фонду — незаконне знесення зелених насаджень (полезахисних смуг, лісових масивів) та використання в подальшому земель для будівництва приватних будинків та інших капітальних споруд; 5) для земель водного фонду — видобування корисних копалин, розорювання земель в т.ч. з метою садівництва та огородництва, самовільне будівництво будь-яких споруд та стоянок тощо. Опис способів скоєння злочинів полягає не тільки в описі дій, за допомогою яких досягаються цілі злочинного посягання, але і в описі механізму скоєння злочину та типових наслідків того чи іншого способу, тобто залишених ним слідів його застосування, категорії земельної ділянки та місця її розташування .
Таким чином, механізм (процес) злочину являє собою сукупність дій суб'єкта з підготовки, вчинення і приховування злочину в їх просторово-часовій послідовності і зв'язку з об'єктом посягання, мотивами і цілями злочинця, з іншими особами (співучасниками, свідками), обстановкою, а також з результатами-наслідками таких дій. Механізм скоєння злочину характеризує на відміну від відомостей про спосіб його скоєння не якісну, а послідовну, технологічну сторону злочинного діяння . Механізм скоєння злочинів при самовільному зайнятті земельних ділянок можна визначити як систему активних дій, що складається з трьох частин (фаз): 1) підготовка до скоєння злочину (вибір земельної ділянки та місця її розташування, планування своїх дій, підготовка транспортних засобів та будівельної техніки, необхідних для початку робіт, та пошук робочої сили); 2) безпосереднє скоєння злочину (знесення зелених насаджень та огородження ділянки; виставлення охорони, яка перешкоджає власнику земельної ділянки чи землекористувачеві здійснювати свої права на землю; вирощування сільськогосподарських культур; видобування корисних копалин; розміщення товарів, техніки і будівельних матеріалів; риття котловану та будівництво фундаменту; зняття родючого шару ґрунту тощо); 3) діяльність після скоєння злочину (досягнення поставленої цілі після використання або зайняття земельної ділянки: збирання урожаю, видобування корисних копалин, зняття ґрунтового покриву, завершення будівництва та ін.).
Елементи механізму самовільного зайняття земельної ділянки та самовільно- го будівництва залишають різного роду сліди, які можуть бути виявленні при криміналістичному аналізі злочину в процесі розслідування. Сліди злочину при самовільному зайнятті земельної ділянки та самовільному будівництві можуть виявлятися у таких формах: 1) у вигляді заяв громадян про виявлене порушення; 2) у вигляді актів реагування контролюючих органів (Державної інспекції з контролю за використанням та охороню земель — Держземінспекція, Державної екологічної інспекції, Інспекції державного архітектурного та будівельного контролю); 3) у вигляді фіксації факту технічними засобами. Також необхідно зазначити, що будь-які дії злочинця при скоєнні злочину або при його підготовці направлені на приховування самого злочину, що значно утруднює розкриття злочинів, може вивести розслідування на помилковий шлях. Потрібно мати на увазі і те, що приховуванню злочину сприяють не тільки дії самого злочинця, але і дії чи бездіяльність інших осіб: родичів, друзів, близьких, державних службовців чи інших осіб, що погодились сприяти приховуванню злочину. Найбільш типовими способами приховування вказаних злочинів є внесення неправдивих даних та підроблення офіційних документів та печаток різних державних установ.
Як приклад можна назвати складення та видачу завідомо неправдивих державних актів на право постійного користування або право приватної власності, підроблення завідомо неправдивих рішень сесій сільських, селищних рад або розпоряджень голів державних адміністрацій про передачу певної земельної ділянки у власність /оренду. Також це може бути виготовлення головою фермерського господарства або керівником іншого сільськогосподарського підприємства завідомо неправдивого акту на власність/договору оренди земельної ділянки, начебто укладеного з органом самоврядування териториальної одиниці , та його незаконна державна реєстрація. Також однією із форм слідів приховування даного злочину можуть бути дії певних осіб, спрямовані на ухилення від розслідування (зникнення, відїзд із місця проживання), а також протидія розслідуванню (тиск на слідчого, погрози звільненням, інсценування викрадення фінансових, установчих та бухгалтерсь ких документів із автомобіля в людному місці). Доказову інформацію може також мати поведінка злочинця, яка може виражатися у продажі будинку, збудованого на самовільно зайнятій земельній ділянці добросовісним покупцям або фіктивним підприємствам. Аналізуючи вищевказане, можна зробити висновок, що введення в дію законодавцем ст. 197-1 КК України «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» є результатом численних порушень земельного законодавства, що в світлі актуальності питання реалізації земельної реформи в Україні та подальшого розвитку земельних відносин потребує додаткового кримінально-правового та криміналістичного вивчення та узагальнення, що в свою чергу позитивно вплине на зменшення рівня злочинних дій і дасть змогу органам досудового слідства мати повне уявлення про криміналістичну ха- рактеристику та напрацювати практику проведення досудового слідства по даній категорії кримінальних справ.
При розслідуванні злочинів які порушують право власності на землю (ст.197-1 КК Украини) має місце самовільне зайняття земельної ділянки яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику (злочин передбачений ч.1 або за наявності кваліфкуючих ознак ч.2 ст.197 КК України).
Висновок, що правова основа щодо обмеження прав на земельні ділянки представлена нормами права різних галузей права, серед яких основоположне значення мають норми земельного, аграрного, містобудівного, природоохоронного, господарського та іншого законодавства в тому числі і Європейських стандартах захисту тощо. Зазначені норми містяться у законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах, прийнятих різними органами. Водночас крізь призму загально юридичного підходу проводячі концептуальний аналіз законодавства про права на земельні ділянки, дозволяє зробити висновок про те, що є початок закладення фундаменту парадигми синергії що в подальшому розробляться норми та започаткують собою цілісну систему взаємозалежних та взаємодоповнюючих норм, тобто правового інституту.
Такий інституту прав на земельні ділянки є суспільні відносини щодо встановлення, існування та припинення права на земельні ділянки землевласників та землекористувачів, захисту прав зазначених суб’єктів, здійснення контролю за додержанням встановлених обмежень, гарантій та відповідальності та врешті решт дозволить вирішувати спори та злочини на національному рівні .
Риторично зазначу що правова основа прав на земельні ділянки потребує удосконалення шляхом конкретизації найбільш суттєвих аспектів прав на земельні ділянки в законах та підзаконних нормативно-правових актах, запропононую особисто що є велика необхідність вносити певні вимоги щодо відповідальності як замовників та розробників документації в рамках кримінального та адміністративного плацдарму відповідальності де основні напрямки такого удосконалення дадуть плоди істинності прав на землю тощо.
Дослідження реєстрації прав на земельні ділянки дозволило обґрунтувати доцільність виділення певних стадій здійснення реєстрації та аргументувати необхідність їх закріплення в підзаконному нормативно-правовому акті.
Гарантій землевласників та землекористувачів при обмеженні їх прав здійснено дослідження гарантій прав землевласників та землекористувачів при їх обмеженні та проведено їх узагальнення.
Суспільні відносини зазначених гарантій дозволило запропонувати класифікацію таких гарантій на: компенсаційні, тобто ті, які спрямовані на можливість одержання певних коштів власниками землі або землекористувачами у разі встановлення порушення прав; охоронні - спрямовані на правову охорону земельних ділянок власників та землекористувачів; захисні – передбачають способи, які землевласники та землекористувачі мають можливість застосовувати для захисту у разі неправомірного порушення прав; регулятивні – направлені на врегулювання відносин щодо відновлення прав.
Класифікації способів захисту прав на земельні ділянки: перша – попереджувальні (превентивні) ( у разі використання чужої земельної ділянки; зміна правовідносин; визнання недійсними угод та встановлення обмежень, або окремих положень ,угод; відмова у державній реєстрації прав на земельну ділянку тощо); друга – припинювальні (припинення дій, які порушують право на використання земельної ділянки; припинення дії договору та скасування виниклих правочинів які було спороджено за анамнезом хібних дій тощо); третя – відновлювальні (примусове виконання обов’язку; усунення перешкод у здійсненні права використання земельної ділянки; спонукання до встановлення певних обмежень; скасування державної реєстрації прав на земельні ділянки; тощо; четверта – компенсаційні (відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам шляхом врегулювання виниклих суперечностей задля їх скасування та знаходженя парадигмо синергійних дій тощо).
Знаходження компромісу у спорах земельних відносин а саме головним це медіаційні заходи врегулювання спору . Медіатор земельних відносин . Це новизна за якими надасть змогу звільнити всіх від довготривалих війн за землю тощо.
Медіація – це процедура примирення конфліктуючих сторін, за рахунок того, що вони добровільно вступають у переговорний процес за наявності нейтральної особи – медіатора (посередника), маючи на меті досягнення взаєморозуміння та відповідних домовленостей, які вирішують конфліктну ситуацію).
Медіація як альтернативний та ефективний спосіб вирішення межових земельних спорів. Забезпечення принципу верховенства права, гарантій реалізації земельних прав часто пов’язують зі здійсненням правосуддя та діє вістю судової влади. Однак у цій сфері сучасні земельно-правові норми не виконують свою регулюючу функцію. Судова система перебуває у кризовому стані: корумпованість, хабарництво, невиконання судових рішень, втрата довіри до правосуддя. Поглибленню таких процесів сприяє нестабільне соціально-економічне та політичне становище в Україні.
Для вирішення земельних спорів можуть бути застосовані юрисдикційна й неюрисдикційна форми захисту; остання – це захист суб’єктивного земельного права самостійними діями конкретної особи без звернення до державних чи інших уповноважених органів . Саме неюрисдикційні (альтернативні) способи захисту земельних прав, відносно самостійні способи захисту громадянами сьогодні є не врегульованими з боку законодавства та залишаються малодослідженими у науці. Моя практика дає можливість вирішення таких проблем по суті -це розвиток юридичної журналістики де журналіст має бути правозахисником та фахівцем певної галузі - земельної. З розвитком науки земельного права доктринальні погляди на природу земельних спорів мають різний зміст. Під земельними спорами в земельно-правовій доктрині розуміють спори (конфлікти), що виникали між громадянами, підприємствами, установами та організаціями, з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками Беручи за основу предмет спору, розрізняють три групи спорів: 1) власне земельні спори; 2) майнові спори, пов’язані із землею; 3) спори щодо оскарження рішень і дій органів влади у сфері регулювання земельних відносин . Визнаючи земельні юрисдикційні правовідносини складовою гарантій прав на землю, науковці вказують, що судовий захист земельних прав є найбільш кваліфікованим й універсальним способом захисту прав і свобод суб’єктів, хоча й містять певні недоліки . Беручі аналіз судової статистики та практику у земельних спорах, з такими висновками навряд чи можна погодитись. Так як суддя не є землевпорядником та геодезистом тощо.
Земельний конфлікт визначається як форма максимального загострення соціально правових протиріч, пов’язаних із земельними та іншими правами, які проявляються в зіткненні різних соціальних суб’єктів, що призводить до можливості виникнення земельних та інших спорів, урегулювання яких вимагає спеціальних соціально правових механізмів . Земельних спори- юридичний конфлікт та є різновидом соціально правового конфлікту, в основу якого покладено підсвідоме протиріччя особистості людини, протилежність поглядів, інтересів, потреб ,фарисейства чинника закону тощо. Саме особливості сприйняття людиною навколишнього світу, ідентифікації себе як частини соціуму, внутрішні протиріччя окремих індивідів призводять до протиборства з оточуючими та зародження конфлікту що соціально правові конфлікти є проявом ідеологічного різноманіття і результатом протиріч щодо застосування норм права , порушення прав і свобод людини, тлумачення правових норм на свій лад - фарисейства . Так, з урахуванням ст.173 Земельного Кодексу України яка регламентує, що межі населених пунктів встановлюються змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно - територіальних одиниць, які розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів та Законом України « Про землеустрій», яким передбачено, що для встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних утворень розробляються проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж відповідних адміністративно-територіальних утворень «Про затвердження проекту про винесення меж в натуру щодо встановлення меж », де в технічному завданні є засвідчений факти завершувальних робіт за якими було зобов'язано винести межові знаки в натурі - не виконано, а відповідно межові знаки в натурі не винесено, а тому не можуть бути відновлені, умисно вносяться неправдиві відомості в технічний звіт та встановлюються межові знаки, в порушення вимог Земельного кодексу України та іншого законодавства, що регулює земельні правовідносини.
Дії щодо відновлення меж між землекористувачами спірної земельної ділянки тобто виконання цієї роботи доручено виконавцю . Згідно договору необхідно було відновити ( встановити) зовнішні межі. Технічний звіт за результатами виконання цього договору виготовляв Виконавець. Технічний звіт - це наслідок проведених суто геодезичних робіт, які сформовані на підставі системи координат і який має вплив правових наслідків ,якщо буде встановлено що дії щодо його виконання ( виготовлення) під падають на сумнівність достовірності . В даному випадку відсутність підписів у акті погодження зовнішніх меж в натурі ,або встановлення факту підробки підпису в цьому документі доводить про те що виконання робіт з виготовлення технічної документації/проекту вчинено з порушенням норм права те не відповідають дотриманням вимог (на момент його складання в часовому просторі в сукупності від початкових дій до завершувальних) діючого чинного законодавства України. Вчиню наголос що дана ситуація є чинник замилювання очей яке вчиняється певним колом осіб ,а ні в якому разі не одноосібно. Тому практика доведеності такого роду злочинів в край тяжка з причин відсутності слідчих- землевпорядників тощо.
В багатьох випадках виконавці формально відносяться до виконання своїх функціональних обов'язків так як існуюча корупційна егіда певного кола осіб має свій вплив та діє за відпрацьованою схемою яка несе корупційну схему що діє на протязі десятків років тощо.
Із ліцензованих об'єктів господарювання по виконанню землевпорядних робіт залишається ті які будуть виконувати всі забаганки посадових осіб , а ті які будуть вчиняти опори зганьблять або взагалі знищать в буквальному сенсі. Спір щодо цього буде не потрібним знаю на своїй практиці. Тому рахую своїм громадським боргом довести це до суспільства не риторичними, а фактичним діями.
Аналізуючи саму практику коли таки настає хвилина істини для виконавця коли виникає факт нести відповідальність за вчиненні дії . Не правильність яких може бути знайдена через роки. І тому факт того хто вчиняє підписи в офіційних документах має бути виконаним за правилом довіряючи — перевіряй.
Але формальність, а в подальшому бездіяльність /самоправство доводить тих чиї права порушено у спорах земельних питань до зростання зла та не довіри до органів влади.
Чому тому, що ніхто в нашому суспільстві не визнає своєї вини поки йому не доведуть це уже зачитуючи вирок тощо. Демократія отримала свої прецеденти за ознаками того що слово та дія в руках діл емана підтверджує факторінг зростання висловлювання мовою фарисеїв канонів чинника законодавства.
Працівники ДержкомЗему разом із виконавцем до їх команди обов'язково приєднані голова територіальної одиниці(міської/сільської ради),секретар міської/сільської ради,землевпорядник міської/сільської ради та ряд перевірених та наближених осіб до годувальниці цих “благодетелей” із числа депутатів певної територіальної одиниці також обов'язково несе відповідальність і самий замовник який є особою що замовляє безчестя на свій лад присуджуючи собі властивості Бога так як рахує що все їм куплено та буде так як він повелівати буде. А наші клерки й раді вислужитися задля свого збагачення . Але забувши при яких вони засадах , а саме головне що за будь які діяння несеться відповідальність,хоча життя таких фарисеїв не довге так як вони самі себе з'їдають, підставляючи один одного при любій можливості та для того щоб було менше свідків яким відомо про їх діяння.
Цим свідком є і я тому я говорю про це вголос і заявляю про це публічно.
Ці причини, які в першу чергу мають психологічне підґрунтя, призводять до цілком прагматичних наслідків – зародження і розвитку конфліктів, що може набувати різних форм їх проявів.
Загострення конфлікту, потенційної чи явної небезпеки шкоди власним інтересам, люди намагаються вирішити правові конфлікти. Коли різні, в тому числі й мирні способи, якщо такі мали місце, не дали позитивного результату, намагаючись вирішити правові конфлікти, люди вдаються до юридичної техніки їх розв’язання прийняття рішення. Та як же позбутись негативного для себе становища, захистити себе, своє право, свою власність людина обирає найефективніші, з її точки зору, способи вирішення конфлікту. У який же спосіб найефективніше вирішити земельний спір? Норми статті 158 Земельного кодексу України вказують на те, що органи місцевого самовря- дування та органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів уповноважені розглядати та вирішувати лише окремі види земельних спорів. Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України до відання суду віднесений розгляд усіх спорів, що виникають у сфері земельних правовідносин, передбачено, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Так, переважна більшість правозахисників та адвокатів радять своїм клієнтам активно звертатись до суду у випадку наявності чи зародження спорів задля «втягування» сторін у довготривалі і ви- тратні судові процеси( багато адвокатів роблять сз свого клієнта -довготривалу цукерочку з якої тупо викачуюють гроші ,а от якості надання послуг не гарантують) . Зазначу що таку устелену позицію треба ломати насамперед усталену практики направляти учасників, в першу чергу, земельних спорів задля вирішення правового конфлікту до судових органів; натомість запроваджувати позасудові, альтернативні судовим, інші, можливо, дієвіші способи вирішення правових проблем.
На жаль, поки що в Україні не розвинена система позасудового вирішення правових конфліктів, а судочинство у межових земельних спорах фактично є бездієвим. Але люди, особливо у сільській місцевості, призвичаїлись до того, що сусідські межові війни закінчують гучним судом, де конфлікт не вирішується, а загострюється ще більше, і громадяни вдаються до т. зв. «самозахисту», подекуди з вилами в руках. Жостко але жорстоко буде тоді коли земельні спори перетворились у війни які затягуються та тривають до 20 років тощо. ( Ольга Кобилянська — Буковинська Ванга ,яка пророкувала в своєму оповіданні “Земля”про земельні спори). В сучасних реаліях нормативно визначена про цедура судочинства не забезпечує реалізацію пра- вового механізму вирішення переважної більшості земельних спорів, адже немає оперативності і вирішення правового конфлікту. Натомість у більшості розвинених країн конфліктуючі сторони дедалі частіше звертаються до процедур медіації як до альтернативи судового вирішення спору.
Медіація дозволяє розглянути усі виміри спору, а не лише пра- вовий вимір конфлікту. Переваги медіації: • забезпечує конфіденційність та прозорість процесу; • сторони конфлікту самостійно обирають медіатора; • застосовується на будь-якій стадії конфліктних відносин; • заощаджує час і кошти для вирішення конфлікту; • сторони мають можливість посилатися на будь-які обставини, які, на їх погляд, мають значення для вирішення спору; • сторони конфлікту можуть досягти компромісу, який задовольнить їх обох; • медіатор примиряє сторони конфлікту;
• медіація не шкодить репутації конфліктуючих сторін; • відсутність необхідності змагальності для досягнення домовленості; • дозволяє мінімізувати емоційну напругу між сторонами і знайти найприйнятніший варіант вирішення спору; • більш висока ймовірність виконання рішення по процедурі медіації, адже сторони, які самостійно досягли згоди і виробили рішення, більше мотивовані його виконувати.
Але існує фактичний закорінений аспект вчинення певних дій та взагальному вірішити проблему спору медіаційні заходи можливо на стадій свіжо розгорнутого спору як досудового врегулювання спору тощо. Тому при застосуванні довготривалого спору в якому вже наслідки -рішення ,постонови ,ухвали медіаційні дії мало ефективні .
Я як практик зазначу що для цих довготриваючих спорів - правозахисний журналістсько детективний підхід -Соціально Правовий Захист Людини що Опинилась в Екстремально Тяжких Життєвих Обставинах надасть змогу вийти всім із великої депресії тощо.
Я як засновник соціального підприємства , правозахисник Західного регіону України , журналіст наголошу що запровадивши свої дії для вибору концепції вирішення спору у напрямку процедури Соціально Правового Захисту де не потрібно витрачати зайвих коштів на необхідні послуги адвоката шляхом представництва інтересів із повним юридичний супроводом процесу задля підготовки процесуальних документів – позовних заяв, клопотань, скарг тощо шляхом проведення журналістського розслідування об'єднуючи практичні знання із в галузі захисту прав та основоположних свобод людини наголошу що вихід є.
Вихід є завжди та зазначу риторику того що тріадність концепції для вирішення спору — конвенції які ратифіковані нашою державою ; доктрини із розвитку юридичної журналістики що надасть можливість висвітлювати та росповсюджувати Європейських стандарти захисту та саму практику розв'язання спорів публічно; парадигмо сінергійність дій в соціумі задля розвитку тандему соціального підприємства задля повноційнного Соціально Правового Захисту Людини що Опинилась в Екстремально Тяжких Життєвих Обставинах . Існуючі колізії та проблеми що впливають на роботу підприємства та факти які підтверджують виправданий ризик задля правильної діяльності підприємства що за ознаками надасть знаходження парадигми синергії задля зміцнення соціально-правового розвитку громади:
1.На превеликий жаль , підтримки від державних структур та грантодавців не може бути так форма власності підприємства — приватна власність. А мета допомогти та вирішити питання громади на взірець - робота соціальних служб Фінляндії. Так як факт виконання роботи є новизною в Україні — є соціальне підприємництво яке підтримує законотворча база України ,але при цьому колізія мовлення та тлумачення об'єднала соціальне підприємництво в загальну базу так як соціальне підприємництво та соціальне підприємство — різні словосполучення за своїми факторами в дії життєдіяльності громадянина та громади в повному розумінні та усіх сенсах життя.
Тому специфіка нашої роботи уповільнена так як закону про діяльність соціального підприємства в нашому чинному законодавстві не затверджено ,хоча законопроект подано депутатом Верховної ради п.Фельдманом ще у 2012 році.
2.Зазначу що відповідно діяльності в соціальному напрямку на даний час є виправданий ризик за фактом так як сьогодні є певна необхідність допомагати тим хто опинився в тяжких життєвих екстремальних життєвих обставинах. Взяття за основу економічні види діяльності 88.99 за основний вид діяльності в грудні 2012 року напрямок роботи був умисно взятий так як на ринку праці та ринку глобалізації існуючих проблем ще в той час висіла велика загроза занедбання суспільства та на превеликий жаль байдужість та бездіяльність посадових осіб органів владних повноважень надали зріст соціально знедолених громадян України та чисельність за соціальними дослідженнями набула кількості з великими цифрами. Це факторінг іонізуючого зростання з геометричної прогресією злочинів та вчинення суїцидів. Якщо взяти соціальні дослідження то на сьогодні ,як прагматик скажу відверто що приблизно на сьогодні існує дійсний геноцид нації. Та іде дійсне скорочення проживання тобто середнього віку громадянина України та можу зазначити що в минулому вік був 60-65 років то за численними захворюваннями та ,злочинами, суїцидальними діями ,смертність збільшена до критичної точки.
Соціальне підприємство – це бізнес, метою якого є вирішення соціальних проблем. Прибутки соціального підприємства спрямовуються головним чином на розвиток бізнесу, громадські справи чи на вирішення гострих суспільних проблем. Таке підприємство діє за всіма законами бізнесу і приносить прибуток, тому не вважається благодійною організацією. Воно поширюється на такі галузі, як освіта, охорона навколишнього середовища, боротьба з бідністю, захист прав людини тощо.
Соціальне підприємництво динамічно розвивається в європейських країнах, вирішуючи проблеми безробіття, соціального захисту, громадського залучення тощо. Головна місія соціального підприємництва – приносити користь суспільству.
Позитивні ефекти від діяльності соціальних підприємств:
• допомога у подоланні соціальної ізольованості – зокрема, працевлаштування людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями, безробітних,представників груп ризику;
• знаходження нових шляхів для реформування державних соціально правових послуг;
• залучення громадян до участі у соціальних ініціативах на волонтерських засадах, об’єднання громад навколо соціально правових проблем;
• поява нових видів соціально правових послуг, які залишаються поза увагою звичайного бізнесу у зв’язку з малоприбутковістю, непопулярністю, відсутністю належної професійної підготовки;
• більш ефективне використання наявних ресурсів регіону у вирішенні соціально правових проблем;
• зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальноправових проблем (актуально в умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів).
Суспільство отримає значні зиски від існування дієвої системи плацдарму СПЗ ЛщОвЕТЖО : від розвантаження у написаннях позачергових відписок органів влади − до зменшення соціальної напруги у соціумі та допоможе вийти нашій державі із Великої Депресії ( в якій була Америка в минулому столітті та таки знайшла вихід шляхом довіри до винаходів та дієвих пропозицій від приватного бізнесу який обрав шлях розвитку соціального направлення ) .
Я наголошу будучі Засновником соціального підприємства МКП КФ “КОНСУЛ-97”; - Правозахисник Західного регіону України; - Індивідуальний кореспондент Міжнародної мережі - Молодіжний Правозахисний Рух ; - Кореспондент газети “Екологія та Соціальний захист України”; - Генеральний директор МКП КФ “КОНСУЛ-97”; - Фахівець сфери права; - Багатодітна мати; - Мати одиначка; - Мати яка виховує дитину з особливими потребами;
Соціальна підтримка може проводитись за допомогою від людей та релігійних конфесій задля отримання всього необхідного для повномірного існування( за ознаками волонтерства та організації віртуального банку соціально-правової підтримки задля :
а) обміну речей та предметів вторинного вжитку - аналог діяльність Георгіївського Хреста,Єврейського Хреста,Червоного Хреста, але за діяльністю їх є певні розмежування так як функціювання громадських організацій дуже обмежено та має уповільнений зріст допомоги так як гуманітарна допомога здійснюються дуже складно в теперішній час із- за історично складеної обставин та колегіально є виниклі проблеми із заходом її сюди в часовому просторі);
б)організації телефонної гарячої лінії для здійснення надання консультації з даної тематики так як прискорення рішення надасть зменшити впливові дії негативного зросту серед населення та дасть прогрес анамнезу позитивного процвітання суспільства;
в) виконання таких видів робіт за соціальними цінами є так як більшість своєї роботи виконується на безкоштовних засадах так як спочатку необхідно “набити руку”, а не шишки- тобто заробити авторитетність за результатами роботи показати суспільству ,що істина та милосердя допоможе в наш тяжкий та нелегкий час стати щасливими та незалежними від проблем та біди.
Особисто я вивчаю психологію поглядів , відносин та спілкування.
Тим більше факт вирішення питань - це правовий простір чинного законодавства України ,але вивчення глобалізації існуючих проблем — витрата :часу ,фінансування . г)отримання позитивного результату необхідно відкриття підрозділів соціального підприємства по всіх регіонах України.
Існує проблема фінансування з боку держави та в перспективі незабаром будуть заявлені наслідки голоду та злиднів.
Зазначу що людина яка не має що їсти та чим дітей годувати буде нехтувати всіма суспільними засадами та поглядів умисно ідучи на самостійне вирішення питань тобто вчинення злочинів за ради виживання.( це вже регрес зросту злочинності що приведе до прямих ускладнень фінансування установ пенітенціарної служби із-за необхідності розширення осіб що будуть там перебувати та з'явиться змушений процес розширення жилої площі тощо. Так як більшість злочинців за константою не працюють у таких установах то виникне їх годувати та отримувати за рахунок держави в цьому є необхідність - дотримуватись конвенції захисту прав людини та основоположних свобод та дії чинного законодавства України . Так, як у 30 роки минулого століття розвитку радянського союзу, дасть вагомий поштовх зросту сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування тощо.
Тому є критерії вагомої необхідності організовувати надомну працю,це минуле старе але для її організації потрібна поодинока підтримка з боку держави та вичерпно зменшить видатки для отримання соціально потребуючих. Досвід показує що з боку держави відбувається через матеріальні допомоги,але не надають вирішення питання задля вирішення виниклої проблеми по суті одразу - це дає негативні наслідки в житті людини та відштовхує довіру між людьми до влади.
Риторично є факт можливості надати вирішення таких питань в соціальних підприємствах за їх політикою та ті хто бажає стати незалежними фінансово та від негативних наслідків будуть мати змогу вийти із критерію задля отримання соціальної допомоги від держави та за такими ознаками дасть збільшення сум з матеріальної допомоги тим хто дуже нужден - це надасть потенційно прискореного вирішення питання першочерговників.
Підприємство - українське,за своєю діяльністю з2012 року є соціальним підприємством , засновано в лютому 1997року і зареєстрована 21березня 1997року. Основним завданням Підприємства є представлення та відновлення - просування прав Людей що Опинилися в Екстремально Тяжких Життєвих Обставинах на національному та міжнародному рівнях. Підприємство , має демократичну структуру управління, професійний штат співробітників і волонтерів.
Надання базових послуг для ЛщОвЕТЖО , а саме:
юридичні, психологічні та соціальні послуги,кожна проблема завершується супроводжується повним вивченням проблеми по суті та в процесі створюється звіт висновок з соціально правового захисту який в подальшому концептуально дає можливість в повному обсязі провести журналістське розслідування яке в подальшому стає публічним задля висвітлення громаді .( так як ідея в більшості - висвітлення парадигми синергії в Соціально Правовому спектрі життєдіяльності людини тощо.
ЛщОвЕТЖО- особа, можливості якої отримувати, зберігати мати змогу без проблемно бути щасливим та у якої ці ознаки значно обмежені у зв’язку присутності емоційних,фізичних,моральних,матеріальних страждань що супроводжуються з порушеними правами ,поглядів,які пов'язані за соціально правовою належністю за діями чи бездіяльністю суспільства із- за риторичних колізій них прогалин як у правовому полі так і взаємодіях по відношенню до оточувальних та підтверджує за вищенаведеними ознаками відторгнутий ,не прийнятий суспільством тощо. Належним чином підтверджено фізичні , духовні чи розумові страждання вада якого байдужість суспільства.
Ми живемо і працює під девізом: "допомагаючи собі - допомагаю іншому". Діє на принципах християнської ідеології та господарської самостійності.

Діяльність підприємства спрямована на реабілітацію Людей що Опинилися в Екстремально Тяжких Житттєвих Обставинах, а саме : -без платні консультації і супровід для вирішення в усіх державних структурах та організаціях що мають не непряме зіткнення до проблеми; - ведення щодо вирішення проблеми при необхідності в судах на засадах договірної домовленості.

Глобальна проблема нашого суспільства -в ньому майже не працює милосердя прогресує жорстокість і байдужість до тих хто потребує допомоги особливо тоді коли людина відчуває на собі тавро «зацькований від суспільства». Хочу позначити що тільки Любов і Милосердя врятує світ і не дасть нашим нащадкам переживати ці страждання на собі.

Адже в житті кожної людини є випробування і кожен несе відповідальність і отримує у своє життя страждання через неправильного вибору в тій чи іншій ситуації .

Тому ми працюємо ЗА ПРИНЦИПОМ і спрямовано на реабілітацію Людей що Опинилися в Екстремально Тяжких Життєвих Обставинах більший наголос приділяємо тим хто обмежений в свободі руху за результатами дій та обставин . Наприклад робота в програмах щодо засуджених всередині пенітенціарної системи яким з більшості дуже важко адаптовуватись після звільнення до життя на волі, в реаліях існує тенденція що нехтування до їх прав та свобод приводить до рецидивів злочинності а забезпечення та втіленя в життя наших проектів надасть тенденцію на запобігання злочинності в цілому.

Ми досягаємо цього шляхом відвідування засуджених в колоніях, духовного наставництва, популяризації християнських цінностей. Надаємо засудженим практичну допомогу у відновленні сімейних відносин, допомагаємо виробити позитивний підхід до майбутнього життя на волі. Надаємо інформацію про способи отримати допомогу і підтримку після звільнення. Також кожен засуджений маєте проблему не вирішує проблеми так як існує безліч не врегульованих законопроектів через те що вони писані але в житті не працюють і зокрема і більшості випадків є порушення прав людини та основоположних свобод.

Приклад часто людина знаходиться в місцях позбавлення волі найчастіше не має можливості вступити у спадок і чи брати участь у процесі купівлі продажу майна в якому є і його частка, опротестувати будь-які угоди в нотаріальному виконанні, вільно отримати ті чи інші його цікавлять документи. Оформити безперешкодно групу інвалідності або відновити пропущені строки в тих чи інших інстанціях захистивши себе і своїх близьких . Через того що права такого контингенту людей поставлені в більш принизливий етап вирішальності.

Колізія нормативних актів і реальності існувала й існує так як існує зневага суспільством до проблем людей що перебувають за ґратами.

Потенційно рецидив злочинів здійснюється глобалізацією життєвих проблем, а саме:

при виході з зони людина має статус Знедолені і надалі не знайшовши роботу він більше посилюється і в основному не маючи даху над головою, не маючи хороших відносин з рідними дають йому вирішити напитися і забутися і при цьому вирішують швидкий шлях вирішення цих проблем через потік злості , завершивши грабіж або самосуд з кривдниками мул порівнюючи життя у в'язниці приймає і розуміє що краще повернутися в країну задзеркалля ніж бути нічим і ніким. Повірте мені, що кожен хто не їв тюремної юшки і не жив законами задзеркалля вільно крикне ЗЕКа (нехай навіть не вимовить вголос слова) у слід або в очі «раніше треба було думати про свої права коли здійснював злочин» (мені не раз доводилося чути на свою адресу такого роду словеса) і тільки те що відбулася деградація нашого суспільства відбуваються моменти приниження людської гідності.

В принципі не досконалість та наявність колізій нашого законодавства не дає працювати таким лідерам як я в суспільстві вільно. Аналог: - не існує прийнятого законодавства про соціальні підприємства; - немає єдиної прозорості в базі проблем; - повна формальність до вирішальності проблем . Так як кожен хто спробував вирішити проблему через державні структури має стос відповідей не по суті (чергову відписку) і сама проблема проростає тільки павутиною душевних страждань (що можуть привести до більш прогресивного зросту відтоку злості у вигляді так званого клубочку в середині Душі ,Розумі у того хто має страждання йде ціле спрямованих дій : а) більш слабкий індивідуум - суїцидальний результат; б) слабкий індивідуум – своєю агонією та присутності великого зросту негативних емоцій вчиняє витік своїх негараздів на більш слабкому від себе наносиючи слабкому за себе великі страждання як морального ,Душевного,Фізичного характерів апріорі в таких випадках – нанесення тілесних пошкоджень та при великому збудженні відтоку злості – позбавлення життя; так риторика прибрати любим шляхом те що заважає середньо слабкий індивідуум – риторика прибрати любим шляхом те що заважає

Наша діяльність здійснюється завдяки активній участі правозахисників України, волонтерів, фінансується виключно за рахунок оплати за роботу довірителів і також благодійних пожертвувань, приватних осіб і організацій.

Сподіваємося, що найближчим часом почне функціонувати виробничий відділ, в якому кожен бажаючий що звільнився з місць позбавлення волі , зможе отримати робоче місце і альтернативне рішення його соціальних проблем (тимчасову реєстрацію, житло, харчування, допомога у працевлаштуванні та відновленні документів ..)Я хочу об'єднати всіх хто вміє робити своїми руками красу прекраснодушністю і бажає навчити інших в одну команду !!! Я керівник соціального підприємства МКП КФ "КОНСУЛ-97" і знаю що прийшов час своїми руками змінювати світ з поганого на хороший !!! Допомагаючи собі допомагаємо іншим !!! Ми так працюємо вже !! Хочу відкрити підрозділи підприємства по всему миру !!! Адже багато людей сидять у чотирьох стінах і тільки позитив і наше прагнення їх навчити бачити світ прекрасним допоможуть стати вище від самого себе. "Навчити інших бути щасливими !!! почни з себе і тоді ти все зумієш подолати !!! нехай кожен буде щасливим !!!" це слова кожного хто бачить світ прекрасним і навіть в цих жахливо чорних буднях сьогоднішнього дня. ЦЕ МАЙБУТНЄ НАШИХ ПОКОЛЕНІЙ- милосердя і співчуття + любов до ближнього! ДОПОМОЖУТЬ КОЖНОМУ хто цього потребує.

Жахлива в'язниця яка вибудувана в душі людини, а не та що побудована руками його. Мені знайомий біль коли лежить тіло страждаючи до виснаження в болі і мізки знають що нічого не змінити, душа плаче від байдужості суспільства, а губи просять щоб настала смерть ... Але вихід я знайшла возлюби ближнього як самого себе і Бог виконає кожне твоє бажання . Любий себе і Бога !! Знаю що кожен хто відчув на собі великі випробування і не занепав духом не бажає іншому опиниться в рамках "відкинутого". Функціонування МКП КФ «КОНСУЛ-97» полягає у наданні Соціально Правової допомоги фізичним особам, котрі зазнають дискримінації та порушення їхніх прав, гарантованих Конституцією, через байдужість оточуючих та незаконні дії органів влади. Така соціально-правова допомога полягає у наданні консультацій (роз’яснень), юридичному супроводі вчинення дій, представництві в органах виконавчої і судової влади тощо. Свій вектор розвитку МКП КФ «КОНСУЛ-97» спрямовує на виявлення, вивчення та пошук найдоцільніших шляхів розв’язання екстремально-тяжких життєвих обставинах , у яких може опинитися кожна людина, а також на налагодження соціального діалогу по даній проблематиці. Невід’ємною складовою такої діяльності є підготовка пропозицій щодо усунення колізій та недоліків законодавства України. У короткостроковий період розвитку підприємства передбачається створення нових робочих місць фахівцям у сфері права та соціальної роботи, підвищення їх соціального благополуччя, пошук нових партнерів та програм взаємодії по описаному напрямку, задля розвитку підприємства. У довгостроковій перспективі передбачається розповсюдження діяльності МКП КФ «КОНСУЛ-97» по всій території України, із подальшим відкриттям підрозділів у областях, формування потужної команди для наукового забезпечення діяльності підприємства, із подальшим використанням результатів наукової роботи при формуванні пропозицій щодо змін законодавства України та в нових проектах.

На даний час, МКП КФ «КОНСУЛ-97» стикнулося із складностями розбудови організаційної структури, утриманням поточних та перспективних ініціатив. Запровадження в життя проектів розроблених МКП КФ «КОНСУЛ-97»надасть зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств надасть можливість МКП КФ «КОНСУЛ-97» збільшити ефективність своєї діяльності, зміцнить статус підприємства у взаємодії з іншими українськими та міжнародними інституціями, розширити кількість соціальних проектів та досліджень. Сфера діяльності МКП КФ «КОНСУЛ-97» є орієнтованою на користь суспільству, проте потребує зміцнення підтримки з боку однодумців, для розвитку концепції парадигми синергії в українському суспільстві та активізації взаємодії держави і соціуму щодо надання допомог Людям що Опинилися в Екстремально Тяжких Життєвих Обставинах . Зазначу факт при висловлювані нижче перелічених дискримінує їх за ознаками,признаками та діями з боку оточуючих тому є необхідність називати цих осіб - Люди що Опинилися в Екстремально Тяжких Життєвих Обставинах скорочено ЛщОвЕТЖО( авторське право належить керівнику підприємства Сивицькій Ніні Феліксівні ), а це: - соціально не захищені верства населення; - люди з особливими потребами; - люди, що виховують дітей з особливими потребами; - люди, що вийшли з місць позбавлення волі; - люди які знаходяться в місцях позбавлення волі; - діти, що позбавлені батьківського піклування; - діти, що народилися в місцях позбавлення волі; - діти сироти; - діти вулиці; - багатодітні матері і батьки; - матері та батьки одинаки ; - люди в що опинилися в тяжких соціальних умовах тощо. Цей перелік можливо не зупиняти так, як кожна людини яка має страждання з причин того що з'явилися не вирішувані проблеми та не має певної практики щодо вирішення проблеми по суті має одразу можливість звернутись до наших фахівців,які завжди допоможуть вирішити проблему по суті питання . В діяльності нашого соціального підприємства та в його проекти з метою публічного висвітлення питань та їх завершення по суті , оскільки діяльність нашого підприємства має соціально-правове спрямування; презентувавши свої проекти, маємо намір знайти команду однодумців для втілення їх у життя задля покращення соціального стану громад Людства.

З метою сприяння реалізації стратегії розвитку та проектів розроблених МКП КФ “КОНСУЛ-97” задля підтримки діяльності підприємства, створення економічних і організаційно-правових умов для його розвитку МКП КФ КОНСУЛ-97”( далі за текстом — Соціальне Підприємство) задля усунення недоліків та недосконалості чинного законодавства України відносно легалізації діяльності Соціального Підприємства із-за повної відсутності затвердженого законопроекту про Соціальні Підприємства ( законопроект подано депутатом Фельдманом у 2013 році та на підставі повної впевненості того що його буде затверджено було здійснено зміни економічної діяльності Підприємства та його діяльність з того часу працює в рамках виправданого ризику та систематичними проголошеннями вимушених просто їв) задля без проблемного функціонування та усунення всіх недоліків в роботі для діяльності Соціального Підприємства щодо допомоги ЛщОвЕТЖО задля реалізації політики Соціального Підприємства що допоможе здійснити перетворення Українській державі в щасливе майбуття

МКП КФ "КОНСУЛ-97" - соціальне підприємство.
Соціальним підприємством визначається суб'єкт господарювання, утворений юридичними та/або фізичними особами, пріоритетом діяльності якого є досягнення соціальних результатів, зокрема, у сфері охорони здоров'я, освіти, науки, культури, навколишнього середовища, надання соціальних послуг та підтримки соціально вразливих груп населення (безробітних, малозабезпечених, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та інших встановлених законодавством осіб). Адже за чинниками законодавства України та Європейських стандартів правозахисту є велика прірва з удосконалення цього , а мною як практиком чітко встановлено про рядну потребу щодо негайного створення парадигми дій - збільшувати коло осіб яким потрібно допомагати так як органи владних повноважень не в силах задовольнити всіх потребуючих щоб охватити за рамками своїх делегованих повноважень тому є необхідність із збільшення їх.
На сьогоднішній день Підприємство є єдиним в Україні що представляє права Людей що Опинилися в Екстремально Тяжких Життєвих Обставинах. ( далі за текстом -ЛщОвЕТЖО) . Взаємодія для глобального вирішення проблем по суті питань для розвитку парадигми синергії діяльності соціального підприємства з розвитком Юридичної журналістики для повноправною Соціально Правового Захисту Людей що Опинилися в Екстремально Тяжких Життєвих Обставинах (скорочено: СПЗ ЛщОвЕТЖО). З вищенаведеного та на підставі виниклих обставин та факту ймовірністі знаходження Українського суспільства в стані Великої депресії ( аналогічний стан був у Американського суспільства в 1930-1937 роки) існує реторична необхідність знайти команду однодумців . Ми відкриті для впровадження передового досвіду та інноваційних ідей організації роботи підприємств малого бізнесу у Соціально Правовій сфері. Як учасники Проектів, ми готові докласти всіх можливих зусиль для сприяння розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, а також з готовністю поділимось отриманим досвідом, знаннями та напрацюваннями.
З Повагою , Я, Сивицька Ніна Феліксівна засновник розвитку парадигми синергії діяльності соціального підприємства з розвитком Юридичної журналістики для повноправною Соціально Правового Захисту Людей що Опинилися в Екстремально Тяжких Життєвих Обставинах (скорочено: СПЗ ЛщОвЕТЖО)


Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости науки
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.