ЄДНАЙМОСЯ! ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!

8 марта 2014, 12:01
Владелец страницы
физик, социолог
0
212
ЄДНАЙМОСЯ! ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!

АБИ ПЕРЕМОГТИ ВІЙНУ МРОМ ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ВОНУ МИРОМ

Сьогодні правд про останні події в Україні  більше а ніж достатньо. Але той, хто заявляє про намір викрити неправду, не повинен це робити заміною однієї напівправди іншою напівправдою, бо кінця-краю таким викриттям не існує. Якщо маємо намір встановити правду, то повинні аналізувати не висмикнуті з безперервного потоку окремі події, а взяти до аналізу всі без виключення події, які мають відношення до розшукуваної  правди, і розглянути ті події в хронологічному порядку. Науково доведено, що лише така методика дозволяє встановлювати правду, на підставі якої може бути побудоване стійке майбутнє.

Не маючи наміру опублікувати вичерпну картину пошуку правди шляхом застосування у повному обсязі зазначеної методики, продемонструю приклад її застосування.

Все починається з мирного протесту проти непрофесійного і неоковирного зриву урядом Януковича-Азарова підписання угоди про асоціацію України і ЄС. Дали відбувається санкціонований злочин: побиття учасників протесту міліцією. Після чого предметом протесту стає невдоволення системою державного правління, якій притаманно те, що депутати і чиновники є начальниками над народом, а не його слугами. Але а ні політичні партії, що приєдналися до само організованих  протестувальників, а ні владна більшість не виявляють предмет протесту і відповідні йому необхідні зміни в суспільстві: ні політичні партії, ні інші учасники протесту не оголошують вимог до владної більшості, ні сама та більшість не намагається виявити ті вимоги. Майже два місяці продовжується майже бездіяльне стояння на Майдані. Майже тому, що жалюгідне намагання виявити предмет протесту мало місце в утворенні громадської організації "Майдан" і в прийнятті на Віче його Програмного Маніфесту. На жаль, ці кроки у правильному напрямку не мали суттєвого розвитку, але стали достатніми для походу частини учасників протесту до урядового кварталу з метою заявити владній більшості вимоги, які містив Програмний Маніфест Майдану. На жаль, реалізації цієї мети завадили протиправні дії міліції: міліція замість законної охорони урядових будівель, протизаконно перешкоджала протестувальникам  донести свої вимоги владній більшості і наполягати на їх виконанні. З урахуванням всіх згадуваних обставин, протестувальники отримали право на повстання, яке й почалося і мало наслідком втечу Януковича з України. О це і є в загальних рисах та правда, яку не побачили погляди журналістів і настирливо не бажає доносити світові уряд Турчинова-Яценюка. Перші не бачать бо не вміють дивитися, а другі не доносять, бо бажають з корисних мотивів збереження існуючої системи правління. Єдиний, хто об'єктивно зацікавлений в донесенні правди про події в Україні до всього світу - це переважна більшість народу України. Саме тому сьогодні, як ніколи, доля країни в руках всіх і кожного з народу України. Тільки єднання народу України навколо виявленої правди про останні події в Україні здатне зупинити і войовничі наміри Путіна, і початок світової війни. Єднаймося! Об'єднавшись, перемножимо війну миром!

 

 

Сегодня правд о последних событиях в Украине более чем достаточно. Но тот, кто заявляет о намерении разоблачить неправду, не должен это делать заменой одной полуправды другой полуправдой, потому что конца-края таким разоблачением не существует. Если есть намерение выявить правду, то необходимо анализировать не выдернутые из непрерывного потока отдельные события, а взять для анализа все без исключения события, которые имеют отношение к разыскиваемой правде, и рассмотреть эти события в хронологическом порядке. Научно доказано, что только такая методика позволяет выявить правду, на основании которой может быть построено устойчивое будущее.

Не имея намерения опубликовать исчерпывающую картину поиска истины путем применения в полном объеме указанной методики, продемонстрирую пример ее применения.

Всё начинается с мирного протеста против непрофессионального и несуразного срыва правительством Януковича-Азарова подписания соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Дальше происходит санкционированное преступление: избиение участников протеста милицией. После чего предметом протеста становится недовольство системой государственного правления, которой свойственно  то, что депутаты и чиновники являются начальниками над народом, а не его слугами. Но, ни политические партии, которые присоединились к само организованным протестующим, ни властное большинство не выявляют предмет протеста и соответствующие ему необходимые изменения в обществе: ни политические партии, ни другие участники протеста не объявляют требований к правящему большинству, ни само большинство не пытается выявить эти требования. Около двух месяцев продолжается почти бездейственное стояние на Майдане. Почти потому, что жалкие попытки выявить предмет протеста имели место в образовании общественной организации "Майдан" и в принятии на Вече его Программного Манифеста. К сожалению, эти шаги в правильном направлении не имели существенного развития, но стали достаточными для похода части участников протеста в правительственный квартал с целью заявить властному большинству требования, которые содержал Программный Манифест Майдана. К сожалению, реализации этой цели помешали противоправные действия милиции: милиция вместо законной охраны правительственных зданий, противозаконно препятствовала протестующим донести свои требования властному большинству и настаивать на их выполнении. С учетом всех упомянутых обстоятельств, протестующие получили право на восстание, которое началось и имело следствием бегство Януковича с Украины. Вот это и есть в общих чертах та правда, которую не увидели журналисты и которую настойчиво не желает доносить миру правительство Турчинова-Яценюка. Первые не видят, потому что не умеют смотреть, а вторые не доносят, потому что из корыстных побуждений желают сохранить существующую систему правления. Единственный, кто объективно заинтересован донести правду о событиях в Украине всему миру - это подавляющее большинство народа Украины. Именно поэтому сегодня, как никогда, судьба страны в руках всех и каждого из народа Украины. Только единение народа Украины вокруг выявленной правды о последних событиях в Украине способно остановить и воинственные намерения Путина, и начало мировой войны. Объединяемся!  Объединившись, победим войну миром!

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.