Зміни до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

16 мая 2011, 08:23
консультант
0
891

Затверджені зміни до П(С)БО.

Згідно з Наказом Міністерством фінансів України «Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку» № 372 від 18.03.2011 (опубліковано в «Офіційний вісник України», 2011, N  28 від 22.04.2011).

Зміни було внесено в частині «Витрат» – можливості застосування «податкових» методів формування собівартості та Форми 2 «Звіт про фінансові результати» - заповнення окремих затратних статей. Переформульовані поняття щодо відображення «Незавершених капітальних інвестицій» у Балансі.

В частині «Основних засобів» зазначено зміни щодо віднесення сум на ремонти основних засобів, в порядку встановленому податковим законодавством. А також закріплено норми нарахування амортизації згідно з мінімально допустимими строками використання основних засобів, встановленими податковим законодавством.

Такі ж зміни торкнулися Нематеріальних активів. Нарахування амортизації можна буде проводити за строками корисного використання, встановленими податковим законодавством.

В частині «Біологічних активів» уточнення торкнулися оцінки при первісному визнанні та формування справедливої вартості.

Для більш зручного сприйняття внесені зміни до  П(С)БО детально наведені в таблиці. 

 

Як було

Як стало

П(С)БО 2 «Баланс»

П 15.

15. У статті "Незавершене будівництво" відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

Замінено на - 15. У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу)."

 

Додаток

Форма 1

Назва рядка 020

 «Незавершене будівництво»

назву рядка 020 викладено в такій редакції:

"Незавершені капітальні інвестиції".

П(С)БУ №3 «Звіт про фінансові результати»

П 16.

16. Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту…... У цьому рядку підприємства - платники відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) наводять належні до сплати суми податку з реклами, збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат тощо.

У третьому реченні пункту 16 слова "податку з реклами" виключено

16. Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту…У цьому рядку підприємства - платники відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) наводять належні до сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат тощо.

П 19.

19. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", 16 "Витрати", 30 "Біологічні активи". …..

Доповнено пункт новим абзацом такого змісту:

"Підприємства, які визначають собівартість згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", у цій статті показують собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими витратами.".

 

П 19. п.п.19.1

Не було

Доповнено пункт підпунктом 19.1 такого змісту:

"19.1. У статті "Загальновиробничі витрати" відображаються загальновиробничі витрати, якщо у статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" наводиться собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими витратами згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".".

Додаток

Форма 2

Не було

Доповнено додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 після рядка 040

рядком 045 такого змісту: "Загальновиробничі витрати".

П(С)БУ №7 «Основні засоби»

П 4, абз. 11

Подібні об'єкти - об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

Доповнено.

Подібні об'єкти (однорідні) - об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

П 4, абз. 16

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування будівництва.

 

Змінено на - "Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.".

П 5,

п.п. 5.1.2.

Капітальні витрати на поліпшення земель.

Змінено на - 5.1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом.".

П 5,

п.п. 5.1.3.

Будинки, споруди та передавальні пристрої

Змінено на - "5.1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.".

П 5,

п.п. 5.3

Незавершені капітальні інвестиції

Виключено

П.  14.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів.

Доповнено новим реченням такого змісту:

"Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.".

П 16

Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів,…»

Доповнено  четвертим абзацом –

"Первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пунктами 19 - 21 Положення (стандарту) 7.".

П 22

Об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій).

 

У пункті 22 слова "землі і незавершених" замінено словами "земельних ділянок, природних ресурсів і".

Об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій).

П 26., абз.7

«Підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством»

Викладено в такій редакції:

 "Нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого методу).".

П 29, абз.4

«Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.»

Доповнено новим реченням такого змісту: "Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття об'єкта основних засобів.".

 

П(С)БУ №8 «Нематеріальні активи»

П 5, абз. 4

«права на комерційні позначення ….»

«права на комерційні позначення ….» ", крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;"

П 5, абз. 5

«права на об'єкти промислової  власності…..»

«права на об'єкти промислової власності …..»", крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;"

П 5, абз. 6

«авторське право та суміжні з ним права …»

«авторське право та суміжні з ним права …»", крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;"

П 5, абз. 7

«незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;»

виключено

П 26, абз.7

«При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:…»

доповнено абзацом:

"Для нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство може застосовувати строки їх корисного використання, встановлені податковим законодавством.".

П(С)БУ №15 «Доходи»

П.4 абз.3 

«Роялті - платежі за право користування об'єктами права інтелектуальної власності.»

Змінено на  "Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).".

П(С)БУ №16 «Витрати»

П 11,

п.п. 11.1.

«11. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з ….»

 

Доповнено підпунктом 11.1.

"11.1. Підприємство може визначати собівартість за прямими витратами, пов'язаними з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

прямими матеріальними витратами;

прямими витратами на оплату праці;

амортизацією виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг;

вартістю придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом продукції (товарів), виконанням робіт, наданням послуг;

іншими прямими витратами, у тому числі витратами з придбання електричної енергії (включаючи реактивну).

При застосуванні такого підходу витрати до складу собівартості продукції (робіт, послуг) включаються з урахуванням вимог податкового законодавства, а інформація про суму загальновиробничих витрат розкривається у Звіті про фінансові результати окремою статтею.".

П(С)БУ №30 «Біологічні активи»

П 9

Додаткові біологічні активи при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається у тому звітному періоді, у якому вони відокремлені від біологічного активу.

 

Доповнено.

Додаткові біологічні активи при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу або за виробничою собівартістю (чи собівартістю за прямими витратами) відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається у тому звітному періоді, у якому вони відокремлені від біологічного активу.

П 12

Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, у якому вона відокремлена від біологічного активу.

 

Доповнено.

Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу або за виробничою собівартістю (чи собівартістю за прямими витратами) відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, у якому вона відокремлена від біологічного активу.

 

 

П 10.

Біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу

Доповнено.

Біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу крім випадків, передбачених пунктом 11 Положення (стандарту) 30.

П. 11

Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Така оцінка застосовується до періоду, у якому стає можливим визначити справедливу вартість довгострокових біологічних активів. Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів".

Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Такий підхід застосовується до періоду, у якому стає можливим визначити справедливу вартість поточних біологічних активів. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Викладено в новій редакції:

"11. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів".

Поточні біологічні активи та додаткові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, оцінюються за первісною вартістю до періоду, у якому можливо визначити їх справедливу вартість.".

П. 17 абз. 2-8

- До складу витрат, пов'язаних з біологічними перетвореннями, належать:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

загальновиробничі витрати.

Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та інші прямі витрати протягом звітного (календарного) року відображаються за статтями калькулювання, перелік і склад яких установлюється підприємством.

Загальновиробничі витрати рослинництва і тваринництва розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу, установленої підприємством.

Виключено

П 26,

п.п. 26.2

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період у натуральних вимірниках та за справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу), обчисленою при первісному визнанні.

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період у натуральних вимірниках та за вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу), обчисленою при первісному визнанні.

 

У внесених змінах до П(С)БО простежується бажання змінити стандарти бухгалтерського обліку під правила ведення обліку згідно податкового кодексу. 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.