Інші витрати звичайної та операційної діяльності в Податковій декларації з податку на прибуток

30 мая 2011, 13:12
консультант
0
7051

Закінчуємо цикл статей «Методика заповнення Податкової декларації з податку на прибуток». Розглянемо відображення Інших витрат звичайної та операційної діяльності в Податковій декларації з податку на прибуток (далі – Декларація).

В Податковому кодексі інші витрати звичайної та операційної діяльності подаються окремо: інші витрати звичайної діяльності  регулюються пп. 138.10.6,  інші операційні витрати - 138.10.4. В Декларації відображається сума цих витрат у рядку 06.5ІВ (таблиця 1).

Таблиця 1

 

Податковий кодекс

Податкова Декларація

Інші витрати звичайної діяльності 

138.10.10

Рядок 06.5 ІВ

Інші операційні витрати

138.10.4

Деталізація інших витрат звичайної та операційної діяльності розкривається у Додатку ІВ. У рядку 06.5 Інші витрати звичайної та операційної діяльності відображається сума рядків 06.5.1 – 06.5.40 – це всі рядки витрат, які відносяться до складу інших витрати звичайної та операційної діяльності .

Для зручності структуру Додатка ІВ та відповідність його рядків до статей Податкового кодексу було винесено в таблицю 2:

Таблиця 2

Види витрат

Код рядка 

Стаття ПКУ 

2

3

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року 

06.5.1 

138.10.6(а)  

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах 4 % оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

06.5.2 

138.10.6 (обмеження)

138.10.6(б)

Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 % таких осіб цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року 

06.5.3 

138.10.6(в)

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості 

06.5.4 

138.10.6(г)

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України 

06.5.5 

138.10.6(ґ)

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 % оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік 

06.5.6 

138.10.6(д)

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 % оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік 

06.5.7 

138.10.6(е)

Витрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку 

06.5.8 

138.10.6(є)

Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів  

06.5.9 

138.10.6(ж)

Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації 

06.5.10 

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік  

06.5.11 

138.10.6(а)

Від'ємне значення курсових різниць згідно зі статтею 153 розділу III Податкового кодексу України 

06.5.12 

138.10.4(в)

Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами 

06.5.13 

138.10.4(в)

Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів 

06.5.14 

138.10.4(в)

Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті 

06.5.15 

138.10.4(в)  

Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України 

06.5.16 

146

Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням 

06.5.17 

147.4

Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями 

06.5.18 

153.4.3

Витрати на операції оренди/лізингу 

06.5.19 

153.7

Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно до пункту 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України 

06.5.20 

153.5

Витрати, пов'язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України 

06.5.21 

138.2

Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном 

06.5.22 

153.13.3

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та невключених до витрат до дати затвердження передавального акта 

06.5.23 

153.15

Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+, -) 

06.5.24 СБ 

159.1

Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -) 

06.5.25 

  Не знайдено

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -) 

06.5.26 

  Не знайдено

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів на станом 01.04.2011 

06.5.27 АМ 

ХХ.4.6 абзац 4

Амортизація необоротних активів, що надані в оперативну оренду  

06.5.28 АМ 

138.10.4(б)

Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам 

06.5.29 

  

Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя (недержавне пенсійне забезпечення) найманої фізичної особи, загальний обсяг якої не перевищує 25 % заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди 

06.5.30 

  138.10.4(в)

Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ 

06.5.31 

  138.10.6

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі: 

06.5.32 

139.1.14

витрати, понесенні (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 % митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом 

06.5.32.1 

   139.1.14 (обмеження) 

Нараховані роялті, в тому числі:  

06.5.33 

140.1.2    

роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному 

06.5.33.1 

140.1.2    (обмеження)   

Витрати на консалтинг, в тому числі: 

06.5.34 

 139.1.13  

витрати, понесенні (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному 

06.5.34.1 

139.1.13 

 (обмеження)   

Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги 

06.5.35 

  Не знайдено

Суми списаної безнадійної кредиторської заборгованості 

06.5.36 

159.1

Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат 

06.5.37 

138.12.2

85 % вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус 

06.5.38 ВО 

161.2  

Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України 

06.5.39 АМ 

146.12  

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань 

06.5.40 

138.10.4 (в)

Майже всі вище перелічені витрати заповнюються з урахуванням певних особливостей:

-          Рядок 06.5.15 заповнюється лише тими платниками податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції.

-          У рядку  06.5.16 відображаємо амортизаційні витрати, що не були включені до витрат, раніше.  

-          В рядок  06.5.17 відносимо балансову вартість землі, яка продається або відчужується іншим чином, з урахуванням капітального поліпшення якості такої землі.

-          До рядка 06.5.37 необхідно подавати у довільній формі детальну розшифровку сум та назв витрат, що ми віднесли до інших витрат господарської діяльності. 

-          Суми нарахованих роялті (рядок 06.5.33), витрати на консалтинг (рядок 06.5.34), витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу (рядок 05.1.32.1 ), але з певними обмеженнями, що встановлені Податковим Кодексом:

o       витрати, понесенні (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 % митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом ;

o       роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному; 

o       витрати, понесенні (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному. 

Як я  вже писала, чітко визначених норм віднесення цих витрат (роялті, інжиніринг, консалтинг) до складу певного виду витрат Податковому Кодексі немає, проте, на нашу думку, віднесення їх в додатку  до інших витрат пов’язане з тим, що такі види витрат, можуть не входити до собівартість товарів чи наданих послуг, тому вони відображаються у складі інших витрат .

Ще однією особливістю заповнення Додатка ІВ є те, що він заповнюється на основі інших додатків. Для зручності, ми сформували таблицю відповідності додатків (таблиця 3):

Таблиця 3

№ п/п

Додаток ІВ

Рядки додатків

Примітки

1.

06.5.24 СБ 

Додаток СБ

Рядок 06.5.24

коригування витрат

2.

06.5.27 АМ 

Додаток АМ

Таблиця 1

Графа 4, рядок Т1

переносимо значення податкової різниці, що виникла за результатами інвентаризації ОЗ станом на 01.04.2011

3.

06.5.28 АМ 

Додаток АМ

Таблиця 1

Графа 10, рядок А15

переносимо лише ту частину загальної суми амортизації витрат, що включається до  інших операційних витрат

4.

06.5.38 ВО 

Додаток ВО

Таблиця 2

Графа 7, рядок P

переносимо лише ту частину витрат на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин, що включаються до собівартості

5.

06.5.39 АМ 

Додаток АМ

Таблиця 1

Графа 9, рядок 1

переносимо лише ту частину витрат на ремонт та поліпшення ОЗ, яку включаємо до інших операційних витрат

Загалом, заповнення Декларація з податку на прибуток має чимало незрозумілих моментів і нюансів. У будь-якому випадку варто користуватися нормами Податкового кодексу, так як Податкова адміністрація не надала нам затвердженого порядку заповнення декларації, яким можна було б користуватися.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.