ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

25 августа 2013, 12:02
0
881

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

УДК 371.134                                                                                       

Яковлєва В.А.

к.п.н.,доцент
Криворізький державний педагогічний університет

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

У статті розглядаються особливості підготовки майбутніх педагогів до проектної діяльності як засобу формування компетентного вчителя трудового навчання:приділена увага визначенню сутності понять «компетентність», «професійна компетентність» та «проектна діяльність» вчителя трудового навчання;проаналізовані основні якості особистості майбутніх педагогів, які формуються в процесі проектної діяльності та головні показники їх компетентності; визначені умови удосконалення навчально-виховного процесу у підготовці до проектної  діяльності.

            Ключові слова: компетентність, професійна компетентність вчителя трудового навчання, проектна діяльність, творча особистість, творчі здібності.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ПРОЭКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОГО УЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

            В статье раскрыты особенности подготовки будущих педагогов к проэктной деятельности как средству формирования компетентного учителя трудового обучения:обращено внимание на определение сущности понятий «компетентность», « профессиональная компетентность» и

 « проэктная деятельность» учителя трудового обучения;проанализированы основне качества личносты будущих педагогов, которые формируются в процессе проектной деятельности и главные показатели их компетентности; определены условия совершенствования учебно-воспитательного процесса при подготовке к проектной деятельности

            Ключевые слова:компетентность,профессиональная компетентность учителя трудового обучения, проэктная деятельность, ,творческая личность, творческие способности.

TRAINING OF FUTURE TEACHES TO THE PROGECT ACTIVITY AS A MEANS OF COMPETENT TEACHER EMPLOYMENT TRAINING

In the features of future teachers to the project activity as a means of labor studies competent teacher: paid attention essence of concepts "competence", "professional competence and "project activities" teacher labor studies and analyzes the basic personality of future teachers, which are formed in process of project activities and key indicators of their competence and improve the conditions of the educational process in the preparation of project activities.

Keywords: competence, professional competence of the teacher labor studies, design, creative personality, creative abilities.

 

Постановка проблеми. Сучасність диктує нові вимоги до майбутнього вчителя технологій. Саме тому складовими змісту його підготовки є:формування в них фахових понять, практичних умінь і навичок, трудове виховання,формування творчого ставлення до праці, поєднання навчання з продуктивною працею тощо. Приєднання України до європейського простору вимагає реформування системи вищої освіти, підвищення якості підготовки педагогічних працівників, які б відповідали сучасним вимогам суспільства. Перед всією системою освіти сьогодні стоїть завдання максимального розкриття творчого потенціалу кожної особистості. Зокрема, в основі нового спрямування педагогічного процесу при підготовці майбутніх вчителів технологій полягає ідея проектної діяльності, при цьому мається на увазі не тільки розвиток потенціалу, але й постійний їх саморозвиток, формування їх компетентності.

Метою статті є аналіз особливостей  підготовки майбутніх педагогів до проектної діяльності з метою формування компетентного вчителя трудового навчання.

         На сьогодні відчувається недостатність науково-методичних рекомендацій із проблем  підготовки майбутніх вчителів трудового навчання до проектної діяльності, використання яких впливає на формування компетентного вчителя трудового навчання. Тому одне з головних завдань підготовки майбутніх педагогів є формування в них найкращих якостей особистості, надання їм творчого спрямування у вирішенні любих технологічних завдань.

             При аналізі наукових джерел, ми зіткнулися з визначеннями, які характеризують компетентність з точки зору володіння знаннями, уміннями, навичками (ближче до поняття “кваліфікація”): компетентність – володіння знаннями, котрі дозволяють судити про щось, висловлювати важливу, авторитетну думку.

                О.М. Коберник зазначає, що компетентність має інтегративну природу, тому що її джерелом є різні сфери культури (духовної, громадянської, соціальної, педагогічної, управлінської, правової, етичної, екологічної та ін.), вона вимагає значного інтелектуального розвитку, включає аналітичні, комунікативні, прогностичні та інші розумові процеси [1, с. 5].

              Компетентність у широкому розумінні розглядається як ступінь зрілості особистості, тобто певний рівень її психічного розвитку (навченість і вихованість), що дозволяє успішно діяти в суспільстві. У вузькому розумінні компетентність виступає в якості діяльнісної характеристики.

             Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості вчителя, вихователя, педагога, котрі дозволяють йому самостійно та достатньо ефективно вирішувати педагогічні завдання, що сформульовані ним або адміністрацією освітньої установи. Для цього необхідно знати педагогічну теорію, вміти та бути готовим застосовувати її на практиці.                                                                         Отже, під педагогічною компетентністю майбутнього педагога можна розуміти єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності.

         Значення підготовки майбутніх вчителів трудового навчання до проектної діяльності важко переоцінити і в освітньому, і в виховному відношенні. Ось як визначає її значення О.М.Коберник: „Новий зміст і структура трудового навчання в 5-9 класах потребує певного переосмислення організації та методики підготовки майбутніх фахівців стосовно проектно-технологічного підходу”[1, с. 2].

         Однією з перспективних можливостей проектної діяльності є розвиток творчої особистості.

Викладення основного матеріалу. Українське суспільство,його професійна сфера, очікують спеціалістів, які ефективно включатимуться в розробку й реалізацію різноманітних проектів та технологій, виявлятимуть готовність до вирішення  проблем, розробки нових ідей, особисту зацікавленість в підвищенні ефективності праці тощо. Тому виникає потреба обґрунтування наукових засад формування  сучасного типу проектно- технологічної культури учнів; з’ясування механізму оволодіння спеціальними компетентностями як прогнозованими результатами трудового навчання, які забезпечать успішну діяльність учнів та їх ефективну соціальну взаємодію, готовність усвідомлено вибирати подальший особистий життєвий шлях.

              Відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти основою реалізації змістових ліній освітньої галузі «Технологія» є проектно-технологічна діяльність, яка інтегрує найбільш ціннісний соціальний досвід всіх видів людської діяльності: від появи творчого задуму до реалізації готового продукту та є основною детермінантою формування означеної культури.

                   Система шкільної технологічної освіти, яка в більшості країн приходить на зміну трудовому навчанню, і є першою сходинкою сучасної молодої людини на шляху до повноцінного життя в новому інформаційно-технологічному суспільстві. Ці зміни ініціюють поглиблення фахової підготовки в напрямі використання інноваційних технологій. Майбутні вчителі трудового навчання мають вільно володіти та широко застосовувати на практиці ці технології.

                   На думку О.М. Коберника, Л.В. Оршанського та інш. серед різноманітних нових педагогічних технологій трудової підготовки провідною є проектна методика навчання. В основу методу проектів покладено ідею, яка відображає сутність поняття «проект».За визначенням Л. В.Оршанського, це прагматична спрямованість на результат, який можна одержати при розв’язанні тієї чи іншої практичної або значимої теоретичної проблеми, а також побачити, усвідомити і застосувати в практичній діяльності[2,с. 45]. Відповідно до цього визначення, проектна діяльність - це форма навчально-пізнавальної активності, що полягає в мотиваційному досягненні свідомо поставленої  мети по створенню творчого проекту, забезпечує єдність і наступність різних сторін процесу навчання, є засобом розвитку особистості суб’єкта навчання.   Проектна діяльність є також інтегративним видом діяльності, який синтезує елементи інших видів діяльності: навчальної, пізнавальної, ігрової тощо.

           Формування у майбутніх учителів трудового навчання досвіду проектної діяльності, на нашу думку доцільно здійснювати за двома основними напрямами:включати метод проектів у процес вивчення різних дисциплін, передбачених навчальним планом та вводити у навчальний план підготовки спецкурси з основ виконання творчих проектів.

           Проектно-технологічні знання базуються на технологічних поняттях, оскільки вони сприяють розумінню сутності творчого проекту. За їх допомогою розкриваються вимоги до виконання проекту, створюються умови для успішного вивчення властивостей матеріалів, які повинні використовуватися при розробці проектів; розкривається призначення інструментів та розробка їх конструкції.

         Проектно-технологічні знання повинні носити системний, цілісний характер і повинні здобуватися в процесі вивчення різних дисциплін. На базі них повинні розроблятися проекти та інша технологічна документація, що необхідна для виготовлення проекту.

              Основні якості особистості, які формуються в процесі проектної діяльності такі: техніко-конструкторський світогляд і технічне мислення, свідоме та відповідальне ставлення до навчання і праці, прагнення до самоосвіти, розвиток фантазії і уяви, сформоване відчуття краси, самостійність, працьовитість, естетичний та художній смак, культура праці та ін. Робота над проектом сприяє особистісно-орієнтовному навчанню майбутніх педагогів в процесі конкретної праці з урахуванням їх інтересів.

         Аналіз педагогічної діяльності, досвід роботи кращих учителів та керівників навчальним процесом дозволяють зробити висновок, що головною умовою удосконалення навчально-виховного процесу у підготовці до проектної діяльності є професійна майстерність викладачів, їх ерудиція, творчий підхід до використання всього найкращого, що є в педагогічній науці і практиці, постійний пошук найбільш результативних педагогічних рішень, критичний аналіз своєї діяльності тощо, це і є головними показниками їх компетентності.

         У ході нашого дослідження ми з’ясували, що підготовка до проектної діяльності майбутніх педагогів відіграє важливу роль у розвитку їх творчих здібностей . Крім того виконання творчих проектів, виховує охайність, старанність, працелюбність, сумлінне відношення до праці, формує знання, навички та вміння, що в цілому буде сприяти формуванню їх компетентності.

         Трудова діяльність невід’ємно пов’язана з творчим розвитком особистості, розвитком здібностей, таланту”, – справедливо зауважував Д.О.Тхоржевський [3, с.118]. Проектування та виготовлення виробів із різноманітних матеріалів розглядається як один з найважливіших засобів у процесі підготовки майбутніх вчителів праці.

         Проектна діяльність забезпечує систему діючих зворотніх зв’язків та сприяє розвитку особистості і самореалізації не тільки студентів, а й педагогів, які опосередковано беруть участь у розробці проектів. Останні отримують можливість осмислення власного викладацького досвіду, вдосконалення професійної майстерності, подальшого поглиблення педагогічного співробітництва, спрямованого на зміцнення міжпредметних зв’язків, вироблення єдиних умов та вимог, що сприяє, в цілому, оптимізації навчального процесу при підготовці компетентного вчителя трудового навчання.

                            Висновки. Таким чином, трудове навчання  стає частиною технологічної освіти, як і всі інші дисципліни. Пробудити у майбутнього вчителя праці творчий інтерес, навчити працювати, допомагати зрозуміти та знайти себе, зробити перші кроки у творчості для радісного, щасливого і наповненого змістом життя – з цією метою відбувається введення в навчальний процес підготовки до проектної діяльності,яка створює умови для творчої праці. При цьому розвиваються пізнавальні інтереси майбутніх фахівців, їх творче мислення, інтелектуальні, комунікативні, проектні, підприємницькі здібності, відповідальність за прийняті рішення і результати спланованої діяльності, що в цілому і визначатиме їх компетентність.

Список використаних джерел

1.Коберник О.М. Урок трудового навчання в умовах проектно-технологічної системи / О.М.Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – №1. – С.2-5.

    2.Оршанський Л.В.Художньо-трудова підготовка вчителів трудового навчання: монографія/Л.В. Оршанський.- Драгобич: Коло, 2008.-260с.

   3.Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання / Дмитро Олександрович Тхоржевський. – К.: РННЦ „ДІНІТ”, 2000. – 248с.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.