Впровадження проектних технологій

25 августа 2013, 14:59
0
673

Впровадження проектних технологій як спосіб оптимізації навчального процесу на уроках з трудового навчання

УДК 371.134

Яковлєва В.А.

К.п.н., доцент

Криворізького державного педуніверситету

 

Впровадження проектних технологій як спосіб оптимізації навчального процесу на уроках з трудового навчання

         У статті розкрито умови підвищення ефективності навчання і виховання школярів та діяльності школи в процесі проведення занять з освітньої галузі “Технологія”. Розкрито перспективні можливості трудового навчання, розвиток творчої особистості в системі методів проектних технологій, та способи оптимізації викладання трудового навчання в загальноосвітній школі на основі методичних міркувань і  дослідження їхньої сутності.

         Ключові слова: проектно-модульна технологія, оптимізація навчального процесу, творча особистість.

         В статье раскрыты условия повышения эфективности обучения и воспитания школьников, а таккже деятельность школы в процессе проведения занятий в образовательной отрасли “Технология”. Раскрыты перспективные возможности трудового обучения , развитие творческой личности в системе методов проэктных и способы оптимизации  преподавания трудового обучения в общеобразовательной школе на основе методических рассуждений и исследования их сущности. Предложены конкретные пути оптимизировать учебный процесс с целью овладения учителем  определенными способами оптимизации, обусловливающими улучшение учебно-воспитательной работы.

         Ключевые слова: проэктно-модульная технология, творческая личность оптимизация ученого процесса.

In article conditions of increase эфективности training and education of schoolboys, and таккже activity of school are opened during carrying out of employment(occupations) in educational branch " Technology ". Perspective opportunities of labour training and development of the creative person in system of methods проэктных technologies are opened. In the article basic principles and methods of optimization of teaching of labour study are considered at general school on the basis of the methodical reasonings and  research of their essence

Keywords: проэктно-modular technology, the creative person,methods of optimization, educational-educate process.

Постановка проблеми. Кардинальні зміни, що відбуваються в системі освіти сучасної школи, охоплюють майже всі аспекти її функціонування та вимагають від учителів суттєвого і всебічного підвищення рівня викладання, що особливо стосується вчителів з трудового навчання, адже воно є найбільш диференційованим за змістом предметом загальноосвітньої школи. У зв’язку з цим особливу вагомість набуває задача якісного цілеспрямованого залучення учнів до продуктивної праці.

Перебудова українського суспільства на засадах відвертості, демократії, милосердя і поваги висуває на перший план людину, здатну забезпечити подальший рух країни шляхом прогресу. Таку людину може виховати лише демократична, гуманна національна школа.

         Велику роль в цьому процесі повинна відіграти сучасна навчальна робота загальноосвітньої середньої школи, сприяти формуванню всебічного розвитку особистості та поглибленню знань учнів з освітньої галузі „Технологія”, оскільки остання сприяє розширенню кругозору підростаючого покоління.

Метою статті є розгляд процесу впровадження проектних технологій як засобу оптимізації навчального процесу на уроках трудового навчання.

Теоретичні і практичні основи оптимізації навчального процесу достатньо докладно розроблені Ю.К. Бабанським (1982). Вони залишаються актуальними й зараз і стосуються середньої школи, але також можуть представляти інтерес і для викладачів вищих навчальних закладів. Вчений зазначав, що під оптимізацією процесу навчання і виховання розуміється система мір, виконання яких дозволяє педагогу отримувати не будь-які, просто добрі чи кращі, ніж попередні, а найвищі для конкретних умов результати без перевантаження педагога і студента у відведений строк навчання у відповідності із поставленими цілями [1, с. 46].

                   На сьогодні відчувається недостатність науково-методичних рекомендацій із проблем трудової підготовки, використання яких впливає на практичну діяльність колективів навчальних закладів. Тому одне з головних завдань трудової підготовки в школі є формування в людині найкращих якостей особистості, надання учням творчого спрямування у вирішенні любих технологічних завдань. Необхідно накреслити перспективу самоствердження і сприяти розвитку здібностей.

         Значення трудової підготовки важко переоцінити і в освітньому, і в виховному відношенні. Ось як визначає її значення О.М.Коберник: „Новий зміст і структура трудового навчання в 5-9 класах потребує певного переосмислення організації та методики занять стосовно проектно-технологічного підходу”[2, с. 2].

         Однією з перспективних можливостей трудового навчання є розвиток творчої особистості в системі методів проектних технологій. Розглядаючи вимоги до підбору об’єктів проектування, ми вважаємо, що уроки трудового навчання мають бути побудовані на засадах організації проектної діяльності школярів. Проектно-технологічні знання базуються на технологічних поняттях, оскільки вони сприяють розумінню сутності творчого проекту. За їх допомогою розкриваються вимоги до виконання проекту, створюються умови для успішного вивчення властивостей матеріалів, які повинні використовуватися при розробці проектів; розкривається призначення інструментів та розробка їх конструкції.

         Проектно-технологічні знання учнів повинні носити системний, цілісний характер і повинні здобуватися в процесі вивчення різних шкільних дисциплін, які викладаються в конкретному класі. На базі цих повинні розроблятися проекти та інша технологічна документація, що необхідна для виготовлення проекту.

Викладення основного матеріалу. Оптимізація навчання припускає єдину оптимізацію викладання (діяльність вчителя) та оптимізація учення (діяльність учнів). Основою оптимізації викладання є комплексне планування та конкретизація задач навчання. Оптимальна побудова якого припускає конкретизація задач занять на основі вивчення особливостей учнів та умов, в яких протікає навчальний процес. При цьому педагогічні впливи викликають більший відгук, активізують зусилля школярів, що спрямовані на рішення поставлених завдань.

Зазначимо, що при оптимізації навчання вчителю необхідно враховувати особистість учнів, їх віковий склад та стать, але не пристосовуватись до них, як цього вимагають прихильники теорії „вільного” виховання. Оптимізація припускає, що педагогічні впливи, спираючись на активність та можливості школярів, обов’язково будуть підіймати їхній розвиток на новий, більш високий рівень. Конкретизація задач навчання обов’язково пов’язана також із виділенням серед них найбільш важливих, основних. Сутність оптимізації полягає у визначенні з кількості задач тих, які на даний момент повинні вирішуватися особливо активно.

Основні якості особистості, які формуються в процесі проектно-технологічної діяльності такі: техніко-конструкторський світогляд і технічне мислення, свідоме та відповідальне ставлення до навчання і праці, прагнення до самоосвіти, розвиток фантазії і уяви, сформоване відчуття краси, самостійність, працьовитість, естетичний та художній смак, культура праці та ін. Робота над проектом сприяє особистісно-орієнтовному навчанню школярів в процесі конкретної праці учнів з урахуванням їх інтересів. За визначенням О.М.Пєхоти: „Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати”[3, с.4]. Створюються умови інтенсивного розвитку творчої пізнавальної активності учнів в процесі розробки проектів. Підбираючи об’єкти праці, вчителю необхідно звертати увагу, в першу чергу, на можливість удосконалення їх.

Оптимізація навчання припускає внесення оперативних корективів у їх пристосуванні, якщо у процесі заняття виникає у цьому необхідність. Така усвідомлена мобільність в діях вчителя у приведенні методів навчання до більшої відповідності реальної ситуації заслуговує на позитивне відношення до неї. Це має відношення і до вибору засобів навчання: посібників, технічних засобів тощо. З цієї кількості треба вибрати найцінніші для прискореного вивчення відповідної теми.

Не менш вагомим способом оптимізації викладання є диференційний та індивідуальний підхід до школярів, який припускає оптимальне співвідношення у колективних та індивідуальних формах навчання. Цей спосіб спрямований на виконання вимог відповідного принципу дидактики. Необхідність диференційного підходу випливає з того, що учні розрізняються своїми задатками, типами пам’яті, особливостями сприйняття оточуючого, домінуючими якостями мислення, попереднім досвідом навчання.

У сучасних умовах необхідний принципово інший підхід до диференціації оцінювання на уроках з трудового навчання. Основним принципом диференціації повинно бути розподіл допомоги учням з боку вчителя та виховання його творчого потенціалу.

         Аналіз педагогічної діяльності, досвід роботи кращих учителів та керівників навчальним процесом дозволяють зробити висновок, що головною умовою удосконалення навчально-виховного процесу у трудовій підготовці є професійна майстерність учителів, їх ерудиція, творчий підхід до використання всього найкращого, що є в педагогічній науці і практиці, постійний пошук найбільш результативних педагогічних рішень, критичний аналіз своєї діяльності тощо, це і є головні вимоги яким повинен відповідати кожен учитель.

         У ході нашого дослідження ми з’ясували, що трудова підготовка учнів відіграє важливу роль у розвитку їх творчих здібностей за умови використання проектно-модульної технології. Крім того виконання учнями творчих проектів, виховує охайність, старанність, працелюбність, сумлінне відношення до праці, формує в учнів уміння та навички та вміння, які необхідні їм в практичній діяльності.

         Нерідкі випадки, коли дитяче захоплення стає професією. Учні стають людьми, розуміючими сутність і цінність розробленого ними творчого проекту. Трудова підготовка дозволяє залучити учнів до цікавої роботи, що збагачує їх внутрішній світ, заповнює творчою працею вільний час.

         „Трудова діяльність невід’ємно пов’язана з творчим розвитком особистості, розвитком здібностей, таланту”, – справедливо зауважував Д.О.Тхоржевський [4, с.118]. Проектування та виготовлення виробів із різноманітних матеріалів розглядається як один з найважливіших засобів у вирішенні задач, поставлених перед школою в галузі трудового навчання учнів.

         Ми певною мірою розкрили питання використання та виготовлення дидактичних засобів в процесі трудової підготовки. Йдеться також про реалізацію принципу наочності, що відіграє головну роль на заняттях з трудового навчання (зразки, фотокартки, малюнки учнів і таке інше можна успішно використовувати в процесі навчання та виховання підростаючого покоління.

         Вивчивши досвід учителів ми переконалися, що застосування на практиці дидактичних засобів в процесі проектно-модульної технології, при виготовлені виробів, дозволяють розвивати творчі здібності учнів.

         В основу методики проектно-модульної технології в процесі навчальної роботи з учнями, за модулем проектування та виготовлення виробів з металу та деревини, покладена орієнтація на самостійну роботу школярів. І це невипадково. Орієнтуючись у своїй творчій діяльності на народні традиції, учні відкривають нові естетичні властивості, які притаманні обробляємим матеріалам, які стають в процесі вироблення гарними, корисними предметами. Заняття з проектування та виготовлення виробів з матеріалів позитивно впливає на ставлення підлітків до праці взагалі.

Виконання виробів надає школярам задоволення, радість, естетичну насолоду. Обробка матеріалів розкриває можливості учнів для різнобічної діяльності, для гідного використання власної енергії, відвертає від „пустого” витрачання часу.

                            Висновки. Пробудити у кожного учня творчий інтерес, навчити працювати, допомагати зрозуміти та знайти себе, зробити перші кроки у творчості для радісного, щасливого і наповненого змістом життя – з цією метою відбувається введення в навчальний процес проектно-модульної технології, яке створює умови для творчої праці та самостійності при виготовленні об’єктів праці. Таким чином, оптимальна організація педагогічного процесу потребує від вчителя відходу від стандарту і шаблону у роботі, самостійності і творчого підходу. Уміння оптимально організовувати навчальний процес є одним з важливих ознак педагогічної майстерності. Оптимізація навчання припускає, що вчитель при підготовці до кожного заняття буде спиратися на закономірності та принципи навчання і творчо обирати найкращий варіант вивчення нового навчального матеріалу.

 

Список використаних джерел

1.     Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: методические основы / Ю.К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1982. – 191 с.

2.Коберник О.М. Урок трудового навчання в умовах проектно-технологічної системи / О.М.Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – №1. – С.2-5.

3.Освітні технології: навч.-метод.посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко та ін. – К.: А.С.К., 2001. – 256с.

4.Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання / Дмитро Олександрович Тхоржевський. – К.: РННЦ „ДІНІТ”, 2000. – 248с.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.