Христина Стебельська: США сильні духом і витримкою

11 октября 2013, 09:46
Тележурналіст, автор і ведуча телевізійних проектів, народна артистка України, головний редактор Першого Національного телеканал
0
265
Христина Стебельська: США сильні духом і витримкою

Головний редактор Першого Національного телеканалу України Христина СТЕБЕЛЬСЬКА ділиться враженнями від візитів до США, говорить про американську культуру , менталітет та спільні з українцями риси.

Багаторічна демократія надихає американську націю. Незважаючи на останні події у цій країні, в американців є чому повчитися і що перейняти. Стійкість, патріотизм, впевненість у власних силах і завтрашньому дні за будь-яких обставин. Навіть у кризові моменти США не дає заздрісникам приводу для радощів. Щороку, коли настає 4 липня, американці зупиняють мить, аби віддати шану пам’яті фундаторам власного, нового світу. 2014 року - вже 238-а річниця Незалежності Сполучених Штатів.

Варто віддати належне Посольству США в Україні – щоразу святкування чергового Дня Незалежності оповите невимушеною, неймовірно теплою, навіть сімейною, атмосферою. У колі доволі сталого товариства запрошених гостей мені чи не щороку вдається побувати на американському "сімейному пікніку". Без сумнівів, мемфіське барбекю, вкупі із сентлуїським масляним пирогом та креольськими креветками, дуже смачне. Але атмосфера іще смачніша! Тут відчуваєш себе часткою різностороннього спілкування, яке розширює коло знайомих і друзів, дарує цікаві й спонтанні ідеї. Особисто для мене відзначення річниці американської незалежності відкриває перспективи для втілення нових іміджевих українських проектів, зокрема дало свіжий погляд на концепцію висвітлення в ефірі Першого Національного телеканалу ХІХ міжнародного форуму видавців у Львові.


Radiointerview with Khrystyna Stebelska. Washington, D.C., 1995

Як це і трапляється завжди, я була надзвичайно втішена культурною програмою. Переконана: мелодії, якими Європейський новоорлеанський джаз-бенд армії США розважав гостей у літньому саду Посольства, досі відлунюють десь на берегах Міссісіпі. Сюди нас із глибин часу кличе письменник і капітан корабля Марк Твен. Нарівні з цим, музичний рімейк та фотовізитки Мемфіса й Нового Орлеана дали відчути, чому для американців бейсбол, рок-н-рол і джаз – це квінтесенція традиції.

Америка – держава, яка в усьому показує, що вона сильна. І не лише обороною чи військами. Перш за все – духом і витримкою. Стара і виважена американська демократія за понад 200 років навчилася керувати вмінням, як захистити те, що дійсно важливе. Тому вартості найсильніші, саме їх перетворюють у досягнення.
Відомо, що Бог не дає нам випробувань понад наші сили. І трагедія 11 вересня зміцнила американську спільноту, змінила її назавжди. Але не похитнулися засади, які тримають 50 штатів укупі. Американці й надалі вірять у свої можливості, цінують очевидну й непохитну істину, закладену в Декларації Незалежності: "Усі люди […] наділені Творцем чіткими невід’ємними правами – життя, свобода і прагнення до щастя".

Американці знають: їхня батьківщина гідна їх самих, їхніх родичів і близьких. Вони вміють бути патріотами, вміють служити своїй державі. Як і в нас, у них є різні способи вияву свого патріотизму. Наприклад, пріоритет освіти полягає в тому, щоб добре знати свою країну. І все це у неймовірно великому просторі між атлантичним і тихоокеанським узбережжями, де проживає понад 300 мільйонів людей, які населяють 50 штатів, у кожного з яких є велика частка самовладності, своя законодавча база, відмінність у способі життя, звичаях. І попри все, американці відчувають, що Америка робить їхнє життя гідним і комфортним, дає їм шанс піднятися на вершину, здолати усі труднощі і йти вперед.

Якісна освіта й добре сімейне виховання 40–60-річних американців під час спілкування створюють враження, що їхнє покоління консервативне. Але я пояснюю це тим, що кожен із них дав обіцянку Америці. Так само відданість батьківщині є й у молодших громадян. Хоч вони вже не такі смиренні, але вміють зосереджуватися, коли навколо вирують пристрасті. Свій життєвий вибір роблять з думкою про майбутнє й повагою до минулого. Сучасний закон мудрості американців полягає в тому, щоб "…не покладатися виключно на пам'ять, а оцінювати минуле через багатолику сучасність" (Ральф Уолдо Емерсон).

Ukrainian Cathedral in Washington, D. C., the USA.

Є речі, які з плином років не припиняють захоплювати мене. Щоразу я зачудовуюсь американськими муніципальними парками, де закохані пари й сім'ї з дітьми відпочивають в обіймах зелені, а не асфальту. Вражають численні доброчинні акції, які самі громадяни організовують буквально на кожному кроці. Неможливо не перейнятися глибиною американського виховання. Синів навчають бути міцними, з вірою: "ти унікальний", а дочок з пелюшок привчають: "нікому не треба поступатися", адже розумна леді – це не зухвалість, але виграний шанс. Релігійність також не лишає байдужою. Біблію можна побачити як у готелях, так і у домашніх спальнях. Є щось дуже спільне між американками й українками. Ми однакові душею до знедолених, у нас загострене відчуття несправедливості. Коли після тяжких хвороб ми втрачаємо рідних, нас споріднює розуміння, що є головне у житті.

Американці щодня втілюють свою "американську мрію". Вони вірять у свої можливості, і, йдучи у світ, збагачують, надихають його цією вірою, несуть із собою часточку Америки, яка вже дуже тривалий час демонструє усім позитивний приклад того, що таке ідеологія і що таке патріотизм. Тому Америка там, де є її громадяни.

Українці й американці, вочевидь, мають багато відмінного в культурі, та й історія давала нам різні уроки. Але мене дуже тішить, що нас єднає головне – боротьба за одвічні цінності, за ствердження особистої та громадянської свободи; ми сильні й готові до випробувань життя. Ми усміхаємося і віримо в Боже благословення, з яким здолаємо усе!

© Христина Стебельська
KHRYSTYNA STEBELSKA: THE USA ARE STRONG FOR THEIR COURAGE

Continuous democracy inspires American nation. Despite the recent events in this country, Americans have much to learn and adopt for others. Stability, patriotism and confidence - anyway. Even now the U.S. does not feed its enviers. Every year, on July 4th, the Americans stop the moment to pay tribute to the founders of the new world of their own. 2014 is the year of 238th anniversary of the Independence of the United States.

We have to pay tribute to the U.S. Embassy in Ukraine - every time the Independence Day celebration is shrouded in relaxed, incredibly warm, and even family atmosphere. Almost each year I visit the American "family picnic" in a very stable company of guests. Memphis barbecue, together with Sent Louise oil cake and Creole shrimp is undoubtedly very tasty. But the atmosphere tastes even better! You feel yourself as part of a versatile communication, which extends the circle of acquaintances and friends, gives interesting and spontaneous ideas. Celebration of the American independence anniversary provides me with new prospects for implementing original Ukrainian image projects; in particular, it gave a fresh perspective on the concept of how to present the 19th International Publishers Forum in Lviv on the First National TV Channel.

This time I was traditionally extremely pleased with the cultural program. I'm sure that melodies, which the European New Orleans jazz band of the U.S. Army entertained the guests with in the summer garden of the embassy, still echo somewhere on the banks of the Mississippi river. It is where the writer and the Captain Mark Twain calls us from the depths of time. Along with all of that the musical remakes and photo slides from Memphis and New Orleans gave me understanding of why baseball, rock and roll and jazz are the quintessence of American tradition.

America is the country which shows its strength in everything. And not just in a defense or army. First of all, it is strong in the spirit and endurance. Old and deliberate American democracy has for more than 200 years learned to control the ability to protect things of really big importance. Therefore, values are the strongest; they are turned into achievements.

We know that God does not give us challenges that we cannot take. And the tragedy of September 11th has reinforced the American community, and changed it forever. Nevertheless, it has not changed those principles that hold all the 50 states together. Americans still believe in their potential, appreciate the obvious and unwavering truth, embedded in the Declaration of the Independence, "All men [...] are endowed by their Creator with certain unalienable Rights that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."
The Americans know that their homeland is worthy of themselves, their relatives, and friends. They can be patriotic and able to serve their country. Like us, they have different ways to express their patriotism. For example, in education the priority is to know their country well. And that all is in an incredibly large space between the Atlantic and Pacific coasts, inhabited with more than 300 million people in 50 states, each of those has a large proportion of self-government, own legal framework, differences in lifestyles. And anyway, the Americans definitely feel that America makes their lives worthy and comfortable, gives them a chance to climb to the very top, to overcome all difficulties and to move forward.

High quality education and good family upbringing of the 40-60 year old Americans in the process of communication make an impression that their generation is conservative. But personally I give it a different explanation - each of them has made a promise to America. The same commitment is typical of the younger citizens as well. Although they are not so humble, they can focus when passion is around. They make their life choices with thoughts about the future and respect for the past. The modern American law of wisdom is, "... never to rely on your memory alone, […] but to bring the past for judgment into the thousand-eyed present" (Ralph Waldo Emerson, Self-Reliance).

There are things that do not stop amazing me over the years. I always admire U.S. municipal parks, where couples and families with children rest in the embrace of the green, but not asphalt. I am amazed with lots of charitable actions organized literally at every corner by the citizens themselves. I cannot but mention the depth of American upbringing. Sons are taught to be strong in faith, they are told they are unique, and daughters are taught from the cradle to never concede to anyone, because a smart lady is not arrogance but a gained chance. American religiosity also does not leave you indifferent. The Bible can be seen both in hotels and in home bedrooms. There is something very common among the Americans and the Ukrainians. We both feel the same sympathy to the disadvantaged, our strong sense of injustice is also similar. When we lose someone we love after a serious illness, we gain the same understanding of what really is important in life.

The Americans implement their "American dream" daily. They believe in their own abilities, and going abroad they enrich and inspire the whole world with this faith, bring with them a little piece of America which has for a long time demonstrated the positive examples of what ideology and patriotism are. So America is where its citizens are.
Of course, the Ukrainians and the Americans have a lot of differences in culture, and history gave us different lessons. But I am very pleased that we are bound together with the main things which are struggle for eternal values, for strengthening of personal and civil freedom. We are strong enough and ready for the challenges of life. We smile and believe in God's blessing that helps us overcome it all!

Very best regards
Khrystyna StebelskaРубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
ТЕГИ: США,Христина Стебельська,Khrystyna Stebelska,the USA
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.