Словарь терминов для начинающего журналиста

13 ноября 2015, 20:56
Владелец страницы
журналист
0
159

45 основных терминов для тех, кто начинает свою деятельность в сфере журналистики

1.     Інформація – це абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту. Походить від латинського слова «informatio», яке має декілька значень:

  • Роз'яснення; Виклад фактів, подій; Витлумачення;
  • Представлення, поняття;
  • Ознайомлення, просвіта.

2.     Масова інформація — це соціальна інформація, яку оприлюднено чи призначено для оприлюднення.

 

3.     Носієм інформації може бути:

• будь-який матеріальний предмет (папір, камінь, дерево, стіл, класна дошка, зоряна пил, сміття на підлозі);

• хвилі різної природи: акустична (звук), електромагнітна (світло, радіохвиля), гравітаційна (тиск, тяжіння);

• речовина в різних станах (рідкий розчин - інформацією може бути, зокрема, концентрація молекул; газ - інформацією в цьому випадку можуть бути його температура і тиск).

Для зберігання інформації, яка буде оброблятися за допомогою комп'ютера, використовуються спеціальні машинні носії інформації: електронні схеми, перфокарти (використовувалися раніше), магнітні стрічки, магнітні диски, оптичні компакт-диски і т.п.

Людина завжди прагнула доступним йому способом зафіксувати відомості про те, що найбільше його хвилювало. Наші дуже давні предки залишили нам інформацію про себе у вигляді наскельних розписів у печерах, де вони мешкали. Звідси і сталося ідеографічне лист, в основу якого покладено ідеограми - письмові знаки (умовне зображення або малюнок), що відповідають не окремим звукам, а словами або словосполученнями.

Пізніше інформація про хвилюючі людей події наносилася на поверхні штучних, як правило, монументальних споруд, які донесли її до наших днів (гробниці, стели, ритуальні споруди). Проте монументальні споруди не були транспортабельні. Щоб отримати необхідну інформацію, яка там зберігалася, люди були змушені здійснювати подорожі до цих споруд.

4.     Чим інформація відрізняється від коммунікації:

Інформація - односпрямований процес - передається тільки в одну сторону.
комунікація - обмін інформацією.

 

5.     Агітація (від лат. Agitatio - приведення в рух) - пропагандистська діяльність з метою спонукання до политиче-ської активності окремих груп або широких мас населення. Відрізняється різноманітністю усних, друкованих та аудіовізуальних засобів; є поширеним інструментом політичної боротьби

 

6.     Акредитація (від лат. Accredo - довіряю) - процедура надання журналісту статусу представника редакції конкретного видання при органі влади чи іншої організації. Одночасно - дозвіл державного органу, організа-ції, установи, громадського об'єднання на присутність під час офіційних заходів заявлених редакціями журналістів за умови дотримання правил акредитації, встановлених цими органами, організаціями, установами. Регулюється ст. 48 ("Акредитація") Закону РФ "Про засоби масової інформації", положеннями про акредитацію журналістів муніципального та відомчого права. Федеральні законодавчі норми мають пріоритетний характер.

7.     Брифінг (англ. Briefing) - зустріч офіційних осіб з представниками засобів масової інформації, на якій коротенько викладається офіційна позиція з певного по-просу або позиція, узгоджена сторонами, що брали участь в переговорах, засіданнях. Це може бути інформація про прийняті рішення, хід переговорів або поглядах сторін. Брифінг носить односторонній характер, питання з боку журналістів під час брифінгу не задаються, для нього характерно заяву "без коментарів".

 

8.     Державна інформаційна політика - сукупність цілей, що відображають національні інтереси Росії в інформаційній сфері, стратегічних напрямів їх досягнення і системи заходів, їх реалізують. Державна інформаційна політика - важлива складова частина зовнішньої і внутрішньої політики держави, що охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства.

 

 

9.     Дифамація - оприлюднення в засобах масової інформації відомостей (дійсних або уявних), що ганьблять кого-небудь.

 

10.      Достовірна інформація - що не викликає сумнівів, справжня, що має посилання на джерело.

 

 

11.      Документована інформація, або документ - згідно з Федеральним законом "Про інформацію, інформа-тизації та захисту інформації" (25 січня 1995), поняття, що означає інформацію, зафіксовану на матеріальному носії з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати, тим самим інформацію овеществленную. Уречевлення відомостей дає можливість відокремитися від творця інформації і, з правової точки зору - захистити документовану інформацію за допомогою використання інституту інтелектуальної власності та інституту речової власності. Уся вироблена в державі і суспільстві інформація, що включається у сферу правового регулювання, як правило, підлягає документуванню.
Документована інформація поділяється на кілька видів.
Документована вихідна інформація. Є твором творчості і захищається як інтелектуальна власність (результат творчості) і як речова власність (результат тиражування). За оформленні авторських і патент-них прав поширюється в інформаційній сфері відкрито (за винятком інформації обмеженого доступу).
Обов'язково пред'являється документована інформація. До даного виду інформації належать обов'язкові контрольні екземпляри документів, облікова, статистична, податкова, реєстраційна та інша подібна інформація, створювана юридичними та фізичними особами і фиксируемая різними звітними формами. Подібна документована інформація, як правило, належить до категорії інформації необмеженого доступу і захисту не підлягає, на неї не поширюється право інтелектуальної власності.
Документована інформація про громадян (персональні дані). Подібна інформація створюється самими громадянами в процесі повсякденної діяльності та здійснення таких прав і свобод, як право на працю, на житло, на соціальне страхування, пенсійне забезпечення, свободу слова і т.д. і виражається в анкетах, заявах, деклараціях про доходи, банківських записах і т.п. У відповідності з правовими нормами про захист особистої таємниці персональні дані відносяться до конфіденційної інформації, що підлягає захисту від несанкціонованого доступу. Однак на неї не поширюється право інтелектуальної власності.
Офіційна документована інформація. Цей вид інформації є продуктом діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, судових органів і громадських об'єднань і виражається у формі текстів законодавчого, адміністративного і судового характеру. Відповідно до закону "Про авторське право і суміжні права" (9 липня 1993) офіційні документи та їх офіційні-альні переклади не є предметами авторського права. Даний вид документованої інформації в більшості випадків відкритий для користувача і може поширюватися вільно за винятком випадків, коли інформація стосується окремих громадян (наприклад, судові рішення) і її поширення здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Документована інформація, що містить повідомлення про події та факти. Її основним джерелом є засоби масової інформації. На інформацію про події та факти не поширюються авторські права (за винятком випадків, коли ЗМІ публікують твори авторів: вірші, повісті і т.д.). При виробництві та розповсюдженні подібного роду інформації виникають відносини між державою та засобами масової інформації як юридичними особами, між різними засобами масової інформації, між ЗМІ та громадянами або юридичними особами з приводу права на ство-рення інформації, обов'язків щодо створення достовірної та повної інформації, за приводу відповідальності за поширення недостовірної, неправдивої інформації або дезінформації. Дана інформація належить до категорії відкритої інформації.
Всю вироблену в суспільстві інформацію можна поділити на відкриту інформацію, тобто вільно поширювану, та інформацію обмеженого доступу.
До відкритої інформації відноситься документована вихідна інформація, створювана в процесі творчості; обов'язково надається документована інформація; офіційна документована інформація, створювана органами трьох гілок влади та громадськими організаціями; документована інформація, що містить повідомлення про події та факти; інша інформація необмеженого досту-па.
До інформації обмеженого доступу належить документована інформація про державну та службову таємницю (у порядку захисту інтересів держави); документована інформація, що містить відомості про ноу-хау та ноу-ноу (в порядку захисту секретів виробництва і науки); персональні дані (в порядку захисту особистої таємниці).
Державним службовцям у процесі професійної діяльності доводиться працювати з усіма видами документованої інформації.

 

12.       "Жовта преса" - бульварно-масова друк, насичена крикливими сенсаціями, плітками, інсинуаціями та ілюстраціями, розрахованими на малоосвічених читачів з низинними інтересами і смаками.

 

 

13.       Інфократія - влада інформації. Однією з нових серйозних політичних проблем стало питання про те, чи не підсилює Чи інформатизація суспільства авторитарні тенденції і навіть не веде вона до диктатури. Численні і різноманітні дані цілком можуть контролюватися цін-тралізованно, оскільки великі і малі банки бази даних пов'язані між собою за допомогою комп'ютерних телекомунікаційних мереж.
Здатність, з одного боку, отримувати точну інформацію про кожного громадянина, а з іншого - маніпулювати масами людей гранично зростає при використанні комп'ютерних мереж. І можна уявити собі такий стан справ, коли правлячі кола знають все, що їм потрібно, а всі інші не знають нічого.
Тенденції розвитку у сфері інформації дозволяють припустити, що політична влада, що купується більшістю завдяки концентрації інформації, не здійснюватиметься безпосередньо, але через посилення виконавчої влади при зменшенні реальної влади "полі-тиків на трибуні" і виборних представників. Сформована таким чином владна еліта може виявитися свого роду "інфократіей", джерело влади якої не які-небудь заслуги перед народом, а лише великі можливості використовувати ін-формацію.

 

14.       Інформація вторинна - дані, зібрані з урядових видань, статистичних збірників, періодичної преси, внутрішньофірмових звітів.

 

 

15.       Інформація соціальна - інформація, що передається в людському суспільстві в процесі комунікації між людьми. Цей вид відображає процес ноогенеза. До нього відносяться масова і спеціальна інформація. У свою чергу, ці види інформації діляться на світоглядну, публіцистичну, побутову, естетичну, релігійну, наукову, технічну, економічну, технологічну та інші підвиди. Ці підвиди продовжують "гілкуватися" далі, аж до інформації спілкування з представниками позаземних цивілізацій.

 

16.       Інформаційні технології - це сукупність методів і засобів для забезпечення збору, передачі, зберігання, обробки і відображення інформації в інтересах користувача для прийняття рішень.

 

 

17.       Інформаційна політика - особлива сфера життєдіяльності людей (політиків, вчених, аналітиків, журналістів, слухачів і читачів і т.д.), пов'язана з відтворенням, розповсюдженням та споживанням інформації, яка задовольняє інтереси держави і громадянського суспільства та спрямована на забезпечення творчого, конструктивного діалогу між ними.

18.       Інформаційна система - впорядкована сукупність документованої інформації та інформаційних технологій.

 

19.       Інформаційна безпека - стан захищеності держави, її національних інтересів в інформаційній сфері, інтересів, визначаються сукупністю збалансованих інтересів особистості, суспільства і держави.

 

 

 

20.       Журналі́стика — це соціальний інститут, створений з метою забезпечення всебічного й об'єктивного інформування всіх суб'єктів суспільного життя про соціальну дійсність, що необхідне для оптимального функціонування всіх інших соціальних інститутів і суспільства в цілому як саморегульованої системи.

 

21.       Есе — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне й визначальне трактування теми.

 

22.       На́рис — оповідний художньо-публіцистичний твір, у якому зображено дійсні факти, події й конкретних людей.

 

23.       Фейлето́н (фр. feuilleton — аркуш) — сатиричний жанр художньо-публіцистичної літератури, що висміює негативні явища в суспільному житті.

 

24.       Газе́та (від італ. gazzetta - назва дрібної монети) — щоденне або щотижневе періодичне видання у формі складених аркушів, містить новини і коментарі

 

25.       Комуніка́ція — це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами.

 

26.       Коректу́ра — процес виправлення граматичних і технічних помилок і недоліків в текстовому і графічному матеріалах, підготовлених для розмноження друкарським (або будь-яким іншим) способом.

 

27.       Інтерв'ю́ — це бесіда, вибуду­вана за певним планом через безпосередній контакт інтерв'­юера з респондентом з обов'язковою фіксацією відповідей.

 

28.       Репортаж — повідомлення в періодичних виданнях, радіо- і телепередачах про важливі події суспільного життя, а також мистецької та літературної дійсності, матеріал з місця подій.

 

29.       Режисе́р — постановник вистави, кінофільму, естрадно-концертної програми, циркового спектаклю.

 

30.       Повідомлення (інформація) — те, що сповіщається комусь; письмова чи усна інформація.

 

31.       Плагіа́т — привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

 

32.       Жанр — рід твору, що характеризується сукупністю формальних і змістовних особливостей.

 

33.       Журналістське розслідування — ексклюзивний журналістський матеріал на суспільно важливу тему, при цьому існують особи або структури, які намагаються приховати інформацію стосовно цієї теми.

 

34.       Редактор —  той, хто керує видавництвом (виданням) (книги, журналу, газети тощо), визначає його зміст і напрямок. Той, хто обробляє і готує текст чи інші медіа до виходу в світ або оформляє видання.

 

35.       Інформаційне поле - сукупність зосередженої в даному обсязі простору і часу інформації безвідносно до її формі і станом, що знаходиться у відриві як від об'єкта відображення, так і від суб'єкта сприйняття. Утворюється тріадою - об'єктивної, генетичної та ідеалізованої (суб'єктивної) інформацією. Найбільш повний опис характеристик в психологічному та Психосемантический полях.

 

36.       Інтернет - система комп'ютерних мереж, що об'єднує міжнаціональні, національні, регіональні, місцеві інформаційні ресурси, в яких відбувається вільний обмін інформацією. Основний внесок з створення мережі був зроблений в 1969 р, коли на замовлення Міністерства оборони США був здійснений один з перших проектів стратегічної телекомунікаційної системи, здатної стійко працювати в умовах ядерного конфлікту, при відключенні значної частини самої мережі. Сьогодні Інтернет став засобом загальносвітового поширення інформації, середовищем співпраці і спілкування людей у різних кінцях світу. На відміну від радіо- і телемовлення, основною функцією яких є одностороннє поширення масової інформації, Інтернет являє собою інструмент міжособистісної та публічної комунікації як процесу двостороннього спілкування. В останні роки Інтернет став називатися "п'ятої владою".

 

37.       Інформаційна війна - це війна, здійснювана бізнес-групами, в першу чергу за допомогою засобів масової інформації з метою розширення і реструктуризації бізнесу за допомогою впливу на масову й індивідуальну свідомість шляхом зміни існуючої в його свідомості картини світу.
Інформація про громадян (персональні дані) - відомості про факти, події, обставини життя громадянина, що дозволяють ідентифікувати його особу.

 

38.       Конфіденційна інформація - відомості, подані громадянином з умовою збереження їх у таємниці.

 

39.       Контрпропаганда - пропаганда, спрямована на внутрішнього і зовнішнього опонента (противника) з метою викриття, спростування його доводів, тверджень з тих чи інших позиціях. Ведеться усними та друкованими способами, включаючи листівки, плакати, карикатури, різні публікації із залученням усього арсеналу засобів масової комунікації. Контрпропаганда може бути превентивної або оперативним відповіддю з конкретного приводу. Найбільш успішною є та контрпропаганда, яка носить попереджувальний, випереджаючий характер дій супротивної сторони.

 

40.       Мас-медіа - англомовний синонім понять ЗМІ і СМК. До цього терміну не у всіх вчених позитивне ставлення. Наприклад, представник Франкфуртської школи Теодор Адорно отріцател'но відноситься до використання терміну "мас-медіа" у зв'язку з тим, що спочатку його зміст полягав в тому, що маси є деяким суб'єктом, на задоволення потреб якого спрямована діяльність медіа, тобто мас-медіа не тільки медіа для використання масами, але в першу чергу медіа, необхідні самим масам, потрібні їм. Насправді маси є як правило об'єктом впливу і отримують лише ту інформацію, яку їм пропонують.

 

41.       Масове видання - видання, орієнтоване на різноманітні інтереси, смаки, на посередність інтелектуальних запитів читача, спрощено трактує складні політико-економічні питання, що проявляє підвищений інтерес до дешевої сенсації. Грає об'єднавчу роль, так як призначене читачам з різними політичними поглядами, смаками, різним соціальним статусом.

 

42.       Масова свідомість - це специфічний вид суспільної свідомості, що втілює в собі реальну форму його практичного існування, властивий значного безлічі людей (масі). Масова свідомість відображає поширені в значної частини суспільства і колективні їм знання, уявлення, норми, цінності, потреби, інтереси, погляди, ілюзії, соціальні почуття.

 

43.       Прес-конференція - зустріч політичних, громадських, ділових, урядових кіл з представниками засобів масової інформації та комунікації для бесіди з питань, що становлять великий суспільний інтерес. Прес-конференції використовуються в основному для передачі розгорнутої інформації по особливо важливої теми, що викликає питання у журналістів, і при перевагу особистих інформаційних контактів журналістів з офіційними особами.

 

 

44.       Прес-реліз - найбільш поширений спосіб передачі інформації від організації широким масам, наприклад за допомогою ЗМІ. Прес-релізи складаються за певними правилами і розсилаються в ЗМІ, інформаційні агентства, поміщаються в Інтернеті.

 

45.       Прес-центр - відділ інформаційного та організаційного обслуговування, існуючий для надання сприяння ЗМІ. Існує як на постійній (в якості підрозділів служб із зв'язків з громадськістю), так і на тимчасовій основі (для інформаційного забезпечення з'їздів, конференцій, фестивалів тощо).

Рубрика "Блоги читателей" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости науки
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.