Аналіз журналу «Економічний часопис»

30 сентября 2015, 22:24
журналист
0
155

АНТОНІНА МАТВІЙЧУК головний редактор наукового журналу "Економічний часопис-ХХІ"

Загальноукраїнський науковий фаховий журнал виходить 6 разів на рік (кожний випуск двома окремими частинами).

Журнал „Економічний часопис-ХХІ” входить до переліку наукових фахових видань із двох галузей наук: Економічні науки, Політичні науки (Постанова Президії ВАК №1–05/3 від 14.04.2010 р. – "Бюлетень ВАК України", №5, 2010).

Науковий журнал "Економічний часопис-ХХІ" внесено до 6 провідних міжнародних наукометричних баз:

 

1) Scopus, Нідерланди - з вересня 2013 NEW!

Журнал Економічний часопис - ХХІ (Ekonomicnij Casopis - XXI / Economic Annals-XXI) в Title List Scopus.

2) Index Copernicus, Польща - з жовтня 2011. За результатами експертного висновку, імпакт-фактор (Index Copernicus Value) «Економічного часопису-ХХІ» становить 6,40 пунктів.

        

Scopus:: Фахові видання ВАК України:: Науковий журнал Економічний часопис-ХХІ (Ekonomicnij Casopis - XXI)

 

 ISSN 1728-6220 (Print), ISSN 1728-6239 (Online)

ENGL         POL RUS

 

 

 

Загальноукраїнський науковий фаховий журнал

 Заснований у 1996 році, виходить 6 разів на рік (кожний випуск двома окремими частинами)

 

 

Журнал „Економічний часопис-ХХІ” входить до переліку наукових фахових видань

із двох галузей наук: Економічні науки, Політичні науки

(Постанова Президії ВАК №1–05/3 від 14.04.2010 р. – "Бюлетень ВАК України", №5, 2010)

 

 

Науковий журнал "Економічний часопис-ХХІ" внесено до 6 провідних міжнародних наукометричних баз:

1) Scopus, Нідерланди - з вересня 2013 NEW!

Журнал Економічний часопис - ХХІ (Ekonomicnij Casopis - XXI / Economic Annals-XXI) в Title List Scopus.

2) Index Copernicus, Польща - з жовтня 2011. За результатами експертного висновку, імпакт-фактор (Index Copernicus Value) «Економічного часопису-ХХІ» становить 6,40 пунктів.

3) Ulrich’s Periodicals Directory, Велика Британія, США - з травня 2012

4) EBSCOhost, США - з вересня 2012

5) Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), Німеччина - з березня 2013

6) Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Росія - з березня 2013

 

У 2003 році Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) науковий журнал "Економічний часопис-ХХІ" включено до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надано йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 1728-6220 (Print), ISSN 1728-6239 (Online).

«Економічний часопис» заснований у жовтні 1996 р. як загальноукраїнський науковий журнал (КВ №2200 від 07.10.1996 р.). З 1997 по 1999 р. він входив до переліку фахових видань (Бюлетень Вищої атестаційної комісії України, 1997, № 4). У 2001 р. журнал був перереєстрований як „Економічний часопис-ХХІ”, засновник – Інститут суспільної трансформації (КВ №5565 від 19.10.2001 р.). У 2009 р. науковий журнал „Економічний часопис-ХХІ” перереєстровано Міністерством юстиції України (КВ №16091-4563ПР від 29.12.2009 р.). Нині співзасновниками журналу є Інститут суспільної трансформації та Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Журнал „Економічний часопис-ХХІ” – це визнане в Україні та за кордоном науково-аналітичне видання. У ньому регулярно публікуються наукові статті провідних українських, російських та інших зарубіжних учених, аспірантів і докторантів, народних депутатів України, керівників державних і місцевих органів влади; матеріали наукових конференцій та семінарів; рецензії на наукові монографії тощо.

Механізм поширення журналу

Науковий журнал “Економічний часопис-ХХІ” поширюється за передплатою через ДП «Преса» (індекс журналу в каталозі передплатних видань України – 96437), передплатні агенції («Періодика», «Ідея», «Саміт», «Меркурій»), редакцію, Інтернет, а також за цільовим списком в Україні, Росії, Польщі, країнах Балтії, СНД тощо. Електронна копія наукового журналу "Економічний часопис-ХХІ" (починаючи з 2009 року) зберігається в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського. Усі номери журналу, починаючи з 1999 року, представлені в Інтернеті на веб-порталі www.soskin.info/ea/

Етика публікацій

У рамках редакційної політики науковий журнал „Економічний часопис-ХХІ” послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP (Committee on Publication Ethics).

Матеріали, що надходять для публікації у журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії наукового журналу «Економічний часопис-ХХІ».

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Для отримання журналу є можливість передплатити науковий журнал “Економічний часопис-ХХІ” через редакцію з будь-якого місяця року, в ДП "Преса" (передплатний індекс 96437) та передплатних агенціях ("Періодика", "Ідея", "Саміт"), а також розмістити на обкладинках журналу Економічний портрет, іміджево-презентаційну сторінку чи рекламу свого підприємства чи навчального закладу з інформацією про його діяльність.

 

 

 

Склад наукової редколегії:

Бебик

Валерій

Михайлович

д-р політ. наук, професор, проректор із політичних комунікацій, директор департаменту політичних комунікацій, аналізу та прогнозування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», голова Всеукраїнської асоціації політичних наук

 

Бершеда

Євген

Романович

д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України

 

Білорус

Олег

Григорович       

академік НАН України, д-р екон. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу глобалістики, геополітики та геоекономіки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

 

Будкін

Віктор

Сергійович        

д-р екон. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член Вченої Ради Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

 

Вєжбіцка Єва

(Польща)

д-р екон. наук, доцент кафедри управління фінансами підприємств Варшавського торговельного університету

 

Горбулін

Володимир

Павлович

академік НАН України, д-р техн. наук, професор, член Президії НАН України, голова Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України

 

Зернецька

Ольга

Василівна

д-р політ. наук, професор, головний науковий співробітник відділу глобалістики, геополітики, геоекономіки Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України

 

Іванічка

Коломан

(Словаччина)     

д-р екон. наук, професор, директор Інституту європейських, глобальних і національних досліджень при Вищій школі економіки та державного управління у Братиславі

 

Канигін

Юрій

Михайлович

д-р екон. наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

 

Кравців

Василь

Степанович

д-р економічних наук, професор, директор Інституту регіональних досліджень НАН України

 

Матвійчук

Антоніна

Миколаївна

канд. екон. наук, доцент, виконавчий директор Інституту суспільної трансформації, головний редактор наукового журналу «Економічний часопис-ХХІ»

 

Ожеван

Микола

Андрійович

д-р філософ. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України

 

Пахомов

Юрій

Миколайович

академік НАН України, д-р екон. наук, професор, Інститут соціології НАН України

 

Радіонова

Ірина

Федорівна

д-р екон. наук, професор кафедри макроекономіки та державного управління Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана, завідувач кафедри економічної теорії Університету економіки та права «Крок»

 

Соскін

Олег

Ігорович   

канд. екон. наук, доцент, директор Інституту суспільної трансформації, професор Національної академії управління, шеф-редактор і видавець наукового журналу «Економічний часопис-ХХІ»

 

Стеценко Інна

(Латвія)

д-р екон. наук, професор, проректор із наукової роботи Балтійської міжнародної академії (Рига), керівник докторської програми «Регіональна економіка та економічна політика», член редколегії журналу «Management Journal»

 

 

Танцошова

Юдіта

(Словаччина)

д-р екон. наук, професор, проректор Вищої школи економіки та державного управління у Братиславі

 

Філіпенко

Антон

Сергійович

д-р екон. наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черняк

Володимир

Кирилович

д-р екон. наук, професор  кафедри економіки і менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

 

Шаров

Олександр

Миколайович

д-р екон. наук, професор, завідувач сектору досліджень глобальної економіки відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

 

        

Фахові видання ВАК України:: Журнал "Економічний Часопис-ХХІ":: Реклама

Шановні пані та панове!

 

 

Журнал "Економічний Часопис-ХХІ" на умовах реклами надає такі види послуг:

 

    організація та проведення PR-акцій, інтерактивних семінарів, круглих столів, презентацій підприємства Рекламодавця;

    підготовка та розміщення в журналі іміджево-презентаційних матеріалів чи статей про досягнення, проблеми і перспективи діяльності підприємства;

    підготовка та публікація в рубриці "Економічний портрет" або "Бізнес-інтерв'ю" статей та інтерв'ю керівників підприємств з метою формування позитивного іміджу фірми та демонстрації історії її успіху;

    підготовка та розміщення на обкладинках журналу рекламно-інформаційного блоку про діяльність підприємства (повнокольоровий формат А4);

    створення рекламної підтримки компанії на сайті Журналу "ЕЧ-XXI" (http://www.soskin.info/ea/) та ін.

 

Висновок:

Журнал добре спеціалізується в економічній та політичній темі. Видається досить зручно, за цей час збирає досить багато інформації.  Достатньо різних рубрик: економічна теорія та історія економічної думки, Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Економіка та управління національним господарством, Економіка та управління підприємствами, Регіональна економіка, Соціальна економіка і політика, Гроші, фінанси і кредит, Політичні інститути та процеси, Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку, Геополітика, Національна безпека, Гуманітарна і політична безпека, Регіональна безпека та ін.

Має свою аудиторію:

•        керівники та члени Комітетів та профільних комісій Верховної Ради України;

•        голови обласних та міських держадміністрацій і рад народних депутатів;

•        державні установи (РНБО, НБУ, Фонд державного майна України та ін.);

•        посольства іноземних держав в Україні та дипломатичний корпус України за кордоном;

•        представництва міжнародних організацій та фондів в Україні (Світового банку, ЄБРР, Європейської Комісії, МФК, Western NIS Enterprise Fund, USAID та ін.);

•        науково-дослідні та навчальні заклади в усіх регіонах України;

•        керівники підприємницьких структур та комерційних банків;

•        голови партій та громадських організацій;    

•        головні редактори провідних мас-медіа, бібліотеки тощо.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.