ПОЛОЖЕННЯ ВГО «Київське Віче»

3 февраля 2013, 21:28
новинар
0
296

Діяльність ВІЧЕ базується на засадах «Загальної декларації прав людини», та нормах українського законодавства, які не протирічать нормам міжнародних актів підписаних Україною.

ПОЛОЖЕННЯ
 ВГО «Київське Віче» (далі – ВІЧЕ)

 1. Діяльність ВІЧЕ базується на засадах «Загальної декларації прав людини», та нормах українського законодавства, які не протирічать нормам міжнародних актів підписаних Україною.

 2. Участь у ВІЧЕ добровільна. Членами можуть бути всі, хто визнає мету діяльності ВІЧЕ, поділяє його завдання, та дотримуються вимог цього «Положення».
 2.1. Участь може бути коллективною (представники від громадських, професійних, благодійних або політичних об'єднань громадян України), або індивідуальною. 
 2.2. Учасники ВІЧЕ поділяються на симпатиків, активістів та членів ВІЧЕ. 
 2.2.1. Симпатики ВІЧЕ - особи які час від часу беруть участь в діяльності ВІЧЕ; 
 2.2.2. Активісти ВІЧЕ - особи які регулярно беруть участь в діяльності ВІЧЕ, та надали ВІЧЕ свої дані необхідні для підтримки контактів;
 2.2.3. Члени ВІЧЕ - особи які регулярно беруть участь в діяльності ВІЧЕ, письмово заявили про бажання бути членом ВІЧЕ, та підписали це «Положення».
 2.3. Членство у ВІЧЕ фіксується шляхом підписання цього «Положення». Від імені колективного учасника, «Положення» підписує особа, повноваження якої підтверджуються відповідним протоколом або дорученням.

 3. Участь у ВІЧЕ не виключає членства в інших об'єднаннях громадян, якщо це не суперечить меті і завданням ВІЧЕ.

 4. Члени ВІЧЕ мають право:
 4.1. Брати участь у заходах, які проводить ВІЧЕ;
 4.2. Обирати та бути обраним до органів ВІЧЕ;
 4.3. Отримувати інформацію про діяльність органів ВІЧЕ;
 4.4. Вносити пропозиції до органів ВІЧЕ стосовно їхньої діяльності;
 4.5. Добровільно вийти з ВІЧЕ за особистою письмовою заявою.

 5. Члени ВІЧЕ зобов’язані дотримуватись цього «Положення» та рішень, підтриманих ними під час голосування. 

 6. Вищим органом ВІЧЕ є Загальні збори його членів (далі - Збори). 

 7. Збори є правочинними, якщо на них присутні не менш ніж (1/2)+1 кількості індивідуальних членів ВІЧЕ, або не менш 2/3 представників колективних членів ВІЧЕ, до яких входить не менш ніж (1/2)+1 від загальної кількості членів ВІЧЕ. 
 7.1. Для організації установчих Зборів обирають оргкомітет з членів робочої групи по підготовці Зборів.
 7.2. Для підтвердження повноважень учасників Зборів обирають мандатну комісію Зборів.

 8. З числа присутніх на Зборах членів ВІЧЕ, на установчих Зборах обирають голову та секретаря Зборів, а на наступних Зборах, головує діючий координатор Ради ВІЧЕ (див. п.10). Голова веде Збори, а секретар - протокол Зборів (згідно з «Регламентом», див. п.17). Рішення Зборів оформлюєють у вигляді протоколу, який підписує голова та секретар Зборів.

 9. Збори можуть ухвалити будь-які рішення з питань діяльності ВІЧЕ. 
 9.1. Рішення Зборів ухвалюють простою більшістю від числа присутніх на Зборах членів ВІЧЕ.
 9.2. Зміни до цього «Положення» вважають ухваленими, якщо їх підтримали не менше ніж ¾ від загальної кількості членів ВІЧЕ.

 10. З метою забезпечення виконання рішень Зборів у період між Зборами, та координації діяльності учасників і органів ВІЧЕ, Збори обирають Координаційну раду ВІЧЕ відповідного рівня (далі - Рада). Рада обирає координатора Ради. До Ради входять члени ВІЧЕ, обрані до її складу Зборами, а також кооптовані до її складу самою Радою, шляхом затвердження відповідного рішення в порядку, передбаченому п.14 цього «Положення».

 11. Рада скликає чергові Загальні збори не рідше одного разу на пів-року. У Загальних зборах мають право брати участь учасники ВІЧЕ, а також особи запрошені Радою.
 11.1. Позачергові Збори скликають у разі необхідності на вимогу не менш ніж 1/5 членів ВІЧЕ, або не менш ніж 1/3 членів Ради.

 12. Члени ВІЧЕ, яких обирають (кооптують) до складу Ради зобов’язані добровільно пройти процедуру “народної люстрації”, заповнивши та підписавши анкету за формою згідно Додатку № 1 до цього "Положення". Люстраційну анкету оприлюднюють для відкритого публічного розгляду. 
 12.1. Члени Ради зобов’язані вміти вільно користуватися мережею Інтернет. 

 13. Засідання Ради є правомочними, якщо на них присутня проста більшість від загального числа членів Ради.

 14. Від імені ВІЧЕ здійснювати будь-які дії або поширювати документи можна лише після схвалення відповідного рішення Загальних зборів або Ради. Рішення Ради є чинними після:
 14.1. Обговорення;
 14.2. Голосування. Члени Ради мають рівні права при ухваленні рішень: один член Ради має один голос. В разі неможливості ухвалення одноголосного рішення (досягнення консенсусу), необхідне рішення ухвалюють простою більшістю голосів присутніх членів Ради. Голосують: «за», «проти», «утримався». Особливу думку члена Ради, на його вимогу, секретар вносить до протоколу засідання Ради;
 14.3. Оформлення ухваленого рішення здійснюється у вигляді відповідного документу за наявності підписів простої більшості від загальної кількості присутніх членів Ради.

 15. За будь-які дії чи заяви будь-кого з учасників ВІЧЕ, які не були ухвалені відповідним органом ВІЧЕ згідно з наведеною у п.14 процедурою, ВІЧЕ відповідальності не несе.

 16. За запрошенням Ради в її засіданнях можуть брати участь особи, відповідальні за окремі напрямки роботи Ради, та інші особи, з правом дорадчого голосу.

 17. Засідання Ради відбувається у відповідності до затвердженого нею "Регламенту", який обов’язково має включати:
 17.1. Процедури обговорення та голосування (час на виступи, порядок голосування);
 17.2. Порядок ведення, затвердження та оприлюднення протоколу засідання Ради;
 17.3. Протокол засідання Ради має містити: порядок денний, розглянуті питання, ухвалені рішення; результати голосувань; перелік відповідальних за виконання ухвалених рішень; строки виконання рішень.

 18. Координатор Ради. До обов’язкових функцій координатора Ради належать: підготовка та організація проведення засіданнь Ради; контроль виконання ухвалених Загальними зборами та Радою рішень; надання членам Ради інформації про її роботу та виконання її рішень.
 18.1. Зміна координатора Ради відбувається що 2 (два) місяці.
 18.2. Одна особа не може бути координатором Ради два строки поспіль.

 19. Подібно до Загальних зборів та Координаційної ради ВІЧЕ, які забезпечують діяльність ВІЧЕ на всеукраїнському рівні, у межах будь-якої території (населені пункти, райони, мікрорайони і т. д.), членами ВІЧЕ можуть бути утворені аналогічні місцеві органи ВІЧЕ відповідного рівню.

 20. Кожен із передбачених цим «Положенням» органів ВІЧЕ (Загальні збори, Координаційні ради всіх рівнів) мають право створювати робочі групи, які діють відповідно до завдань і в межах повноважень, визначених органом, котрий їх створив. До робочих груп можуть входити, як учасники тих органів, котрі їх утворили, так і інші запрошені особи за їхньою письмовою згодою.
 20.1. Робочі групи можуть бути ліквідовані органом ВІЧЕ, який їх створив, Загальними зборами або Радою ВІЧЕ.

 21. Жоден з індивідуальних, або колективних членів ВІЧЕ, не має права на одноосібне ухвалення рішень щодо загальних питань, які стосуються ВІЧЕ. 

 22. Члени ВІЧЕ, які не виконують цього «Положення», дискредитують своїми діями чи висловлюваннями, або наносять іншу шкоду ВІЧЕ, можуть бути виключені з ВІЧЕ за рішенням Зборів або Ради. В разі незгоди з виключенням Радою, виключена особа має право на подачу апеляційної заяви, яку в обов’язковому порядку розглядають на найближчих Загальних зборах ВІЧЕ. Рішення Загальних зборів є остаточним. 

 23. Жоден з індивідуальних чи колективних членів ВІЧЕ не може одноосібно перебирати на себе загальних прав або обов’язків ВІЧЕ, та виступати правонаступником ВІЧЕ в разі припинення його діяльності.

 24. ВІЧЕ припиняє свою діяльність за згодою не менш ніж ¾ від загальної кількості його членів на Загальних зборах ВІЧЕ.

 ГО «Наша земля» © 2008-2013
 ВГО «Київське Віче» © 2013
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
ТЕГИ: Торопов,Торопов Вадим,Положення,Положення про членство,Олег Мусій,Красноголовець
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.