ПРО СТАН НАВКОЛИШНОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА М.КРАМАТОРСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА

1 июня 2012, 11:07
Биолог, кандидат биологических наук, член - корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности
0
1339

Студентка ВСП НАУ СКНАУ Ярошенко М. обговорює стан природного середовища м. Краматорськ Донецької області , накреслює заходи щодо його покращення

ПРО СТАН НАВКОЛИШНОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
М.КРАМАТОРСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Ярошенко М., студентка ВСП НАУ Слов'янський коледж Національного авіаційного університету
 

Екологічні питання Донецької області є одними з найактуальніших в України. Місто Краматорськ відноситься до складу найпотужніших промислових центрів області і його не минули екологічні проблеми Донеччини. Цей факт наглядно демонструють викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря, скиди неочищених або недостатньо очищених вод до поверхневих водоймищ, накопичення промислових відходів.
Згідно статистичних даних, протягом останніх років викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел промислових підприємств у сукупності по місту, залишаються стабільними. Якщо основними промисловими підприємствами показник викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2009 рік становив 8,8 тис. тонн, то в 2010 році – 7,7 тис. тонн.

Діаграма 1
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря основними промисловими 
підприємствами міста за період 2006 -2010 рр.
 

Як видно з наведеної діаграми, за останні 2 роки такі підприємства, як ВАТ «КМЗ ім. Куйбишева», філія ВАТ «Євроцемент-Україна»-«КЦЗ-Пушка», ВАТ «Енергомашспецсталь», ЗАТ «НКМЗ» в значній мірі скоротили викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел до атмосферного повітря. Але у зв’язку з вимушеним кроком ТОВ «Краматорськтеплоенерого» перевести роботу промислового устаткування на тверде паливо (вугілля), викиди забруднюючих речовин від підприємства зросли за останні роки. На теперішній час ТОВ «Краматорськтеплоенерого» є найбільшим забруднювачем атмосферного повітря у місті.

Далеко не все благополучно із показниками забрудненості атмосфери під факелом промислових підприємств та вздовж автошляхів. Так, за даними міської санітарно-епідеміологічної станції (СЕС) з 687 проб атмосферного повітря, відібраних для аналізу впродовж 2010 року, 35 (5,1 %) не відповідали нормативним показникам гранично допустимих концентрацій. Перевищення було зафіксовано у санітарно-захисній смузі ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (5 проб), ЗАТ «НКМЗ» (2 проби), ВАТ «КМЗ ім. Куйбишева» (7 проб), Краматорський завод «Кондиціонер» (6 проб), ВАТ «ЕМСС» (7 проб), філії ВАТ «Євроцемент-Україна»-«КЦЗ-Пушка» (3 проби), ВАТ «СКМЗ», ПС ДРБУ, ТОВ «Краматорський шифер», ЗАТ «Коммунтранс» (по 1 пробі).
Майже половину валових викидів у атмосферне повітря міста становлять викиди від автотранспорту. На автомагістралях міста міською СЕС у 2010 році зафіксовано у 6,6% досліджених пробах перевищення граничнодопустимих концентрацій, проти 5,8 % у 2009 році. 
Динаміка скидів зворотних вод до р. Казенний Торець має тенденцію до зменшення, проте відхилення за мікробіологічними показниками були виявлені міською СЕС у створі річки на виході з міста, у 2010 році вони склали 35 % проти 38 % у 2009 році.
Діаграма 2
Динаміка скидів зворотних вод до річки Казенний Торець без очистки або недостатньо очищених по м. Краматорську за період 2006-2010 років
 
Як видно з діаграми 2, останніми роками спостерігається тенденція до зменшення скидів зворотних вод без очистки або недостатньо очищених до річки Казенний Торець. Ефективна робота міських очисних споруд та очисних споруд ЗАТ «НКМЗ» важлива не тільки для мешканців м.Краматорська, а й інших населених пунктів, що розташовані вниз по течії річки. За останні роки керівництво «Краматорськводоканал» неодноразово доводило, що кошти, витрачені на реконструкцію очисних споруд, завжди приносять позитивний ефект.
Проблема накопичення відходів промисловості також є вкрай актуальною у місті. У м. Краматорську промислові відходи утворюються в результаті виробничої діяльності промислових і автотранспортних підприємств. Сумарний об'єм відходів 1-4 класу небезпеки, що утворилися основними підприємствами міста, склав у 2010 році 2974421,0 тонну проти 3524118,1 тонн у 2009 році, що менше на 15,5 %.
Діаграма 3
Динаміка утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки по м. Краматорську протягом 2006-2010 років
 
Як це можна побачити на діаграмі 3, останні шість років спостерігається активне зростання утворення відходів І-ІІІ класу небезпеки по м. Краматорську. Згідно даних статистичної звітності у 2010 році підприємствами, які утворюють значну кількість відходів І-ІІІ класів небезпеки у місті були ЗАТ «НКМЗ», Філія ВАТ «Євроцемент-Україна»-«КЦЗ-Пушка», ВАТ «СКМЗ» та ВАТ «ЕМСС». Частка їх внеску в загальну кількість утворених відходів І-ІІІ класів небезпеки становила 99,6 %.
Складною проблемою лишається утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. В складах сільгосппідприємств міста лишається більше 18,0 тонн пестицидів та агрохімікатів.
Для вирішення питань охорони навколишнього природного середовища протягом останніх років була впроваджена низка природоохоронних заходів у рамках екологічних програм. Основними напрямками вирішення екологічних проблем є:
охорона атмосферного повітря;
охорона і раціональне використання водних ресурсів;
охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів;
охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду;
раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.
На реалізацію природоохоронних заходів за період 2006-2010 років було використано коштів на суму 318 248,56 тис. грн. із бюджетів підприємств, фондів охорони навколишнього природного середовища міста, області та держави (діаграма 4).
До найбільш значущих заходів потрібно віднести:
у 2006 році «упровадження технології зниження викидів оксиду азоту і вуглецю до навколишнього середовища та загазованості на робочих місцях на базі нагрівальної печі №20 у КПЦ-2» на ЗАТ «НКМЗ», «модернізація печей з викатним подом» на ВАТ «ЕМСС»;
у 2007 році «будівництво системи газоочистки установки „піч - ківш” 130/75» на ВАТ «ЕМСС», «реконструкція електрофільтру обертової печі №3» на ВАТ «КЦЗ – Пушка», було розпочато «будівництво нового регіонального полігону ТПВ у з м. Краматорськ»;
у 2008 році «реконструкція преса зусиллям 15000 т.» на ВАТ «ЕМСС» та «завершення реконструкції градирні №1» на ТОВ «Краматорськтеплоенерго»;
у 2009 році «будівництво ДСП-50 з установкою газоочистки»,було розпочато виконання заходу «оснащення газоочисткою, газоходами та зворотнім циклом водопостачання обладнання електродугового підігріву сталі в міксерному режимі для виробництва великотоннажних злитків в сталеплавильному цеху №1» на ЗАТ «НКМЗ, «реконструкція системи гідрозоловидалення з прокладкою нової нитки золопроводу і монтажем нових багерних насосів» на ТОВ «Краматорськтеплоенерго».
За підсумком 2010 року із 22 запланованих природоохоронних заходів було виконано 21 захід, у тому числі 13 – повністю, 8 – частково, 1 захід (Будівництво регіонального полігону ТПВ у м. Краматорськ (ІІ черга будівництва)) залишився невиконаним. 
До заходів, які мають найбільший позитивний вплив на стан довкілля слід віднести:
реконструкція термічних печей №13,14,15,16 у термічному цеху і термічної печі №1, та нагрівальних печей №6,11,12 у КПЦ» та «впровадження нових технологій виготовлення паро-гідротурбінного корпусного лиття у сталеливарному цеху на ВАТ «ЕМСС»;
реконструкція системи зрошування золоуловлювачів котлів №6-9 з метою збільшення ККД очистки ТОВ «Краматорськтеплоенерго»;
завершення заходу «оснащення газоочисткою, газоходами та зворотнім циклом водопостачання обладнання електродугового підігріву сталі в міксерному режимі для виробництва великотоннажних злитків в сталеплавильному цеху №1» на ЗАТ «НКМЗ»;
впровадження індивідуальних теплових пунктів жилих будинків» КВП «Краматорська тепломережа». 

Діаграма 4
Фактичні витрати на реалізацію природоохоронних заходів
по м. Краматорську за період 2006-2010 років
 
Завдяки реалізації природоохоронних заходів 2010 року було досягнуто певних успіхів у мінімізації дії негативних антропогенних та техногенних факторів на довкілля. Так, у подальшій діяльності підприємств буде скорочено викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря на 552,9 т/рік, зменшено забруднених скидів до поверхневих водоймищ міста зменшились на 300 т/рік, буде зменшено утворення відходів виробництва майже на 30 тис. тонн.
Крім того, за період з 2006 по 2010 роки було виконано роботи по озелененню міських територій: висаджено 1410 дерев, 1522 чагарників, посіяно 5350 м2 газонів. У сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) виконком міської ради виступив з ініціативою будівництва на території міста регіонального полігону ТПВ, який введений в експлуатацію в 2009 р. і відповідає існуючим санітарним нормам і правилам. Також, придбання за звітний період 400 контейнерів для ТПВ і 15 сміттєвозів дозволило збільшити територію обслуговування приватного сектора у межах міста по збору побутових відходів з 17% до 41%.
Певних успіхів у мінімізації впливу на стан довкілля досягається при здійсненні державного контролю за дотриманням природоохоронного та санітарного законодавства. Так, відділом оперативного міжрайонного екологічного контролю по Північному регіону та Краматорською міською санітарно-епідеміологічною станцією у 2010 році було складено 100 протоколів щодо порушення природоохоронного законодавства та 82 штрафних санкції застосовано до порушників санітарного законодавства.
Одним із головних пріоритетів у роботі міської ради та її виконкому є покращення умов життя мешканців міста, у тому числі за рахунок поліпшення стану довкілля. Але незважаючи на роботу, що проводиться, повною мірою підійти до комплексного вирішення природоохоронних проблем Краматорська у теперішній час не є можливим. Не дивлячись на порівняно великі об’єми інвестицій, що вкладаються в природоохоронні заходи міста, необхідної суми коштів все ж таки не вистачає. Як і раніше частка міського бюджету в загальному обсязі інвестицій залишається надзвичайно малою.
Місто Краматорськ відоме в Україні не тільки як потужний промисловий центр північного Донбасу, але й як край у якому ще збереглися типові та унікальні ландшафти степової зони, цікаві з екологічної точки зору байрачні ліси, які необхідно зберегти. Частка природних комплексів взята під охорону, шляхом включення їх до складу регіонального ландшафтного парку «Краматорський» природно-заповідного фонду України. Немаловажна природоохоронна робота проводиться адміністрацією та службою державної охорони РЛП «Краматорський» щодо збереження представників рослинного, тваринного світу та природних ландшафтів.
Дуже серйозною проблемою, що хвилює природоохоронні служби міста, є проблема край низької екологічної культури та свідомості багатьох мешканців Краматорську. Відлунням цієї «культури» є несанкціоноване спалювання сухої рослинності, побутових та промислових відходів, яке щорічно є джерелом ніким не урахованих, але значних за обсягом додаткових викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря; багаточисельні протизаконні звалища сміття, що заповнюють нині зелені насадження, береги річок та водоймищ тощо.
На вирішення існуючої низки екологічних проблем спрямовані заходи екологічних програм: Програми охорони та оздоровлення атмосферного повітря у місті Краматорськ, розділу «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку м. Краматорська, Програм природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища. До природоохоронних заходів, які увійшли до вищезазначених Програм і будуть реалізовані у 2011-2012 роках, слід зазначити: 
переоснащення термічного цеху з облаштуванням ділянки диференційної термообробки на ВАТ «ЕМСС»;
реконструкція нагрівальних печей у КПЦ на ЗАТ «НКМЗ»;
реконструкція пакувальної машини цементу щодо зниження рівня пилу на філії ВАТ «Євроцемент-Україна» - «КЦЗ - Пушка»;
будівництво регіонального полігону ТПВ у м. Краматорськ (ІІ черга будівництва перший пусковий комплекс);
реконструкція системи газоочистки на ТОВ «Краматорськтеплоенерго».
Окрім капітальних заходів передбачаються:
заходи з озеленення міста;
заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного стану річок;
придбання контейнерів для збору ТПВ, сміттєвозів;
забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин;
проведення заходів із пропаганди охорони навколишнього природного середовища.
Також планується низка заходів направлених на збереження природно-заповідного фонду міста.
Одним із елементів механізму реалізації державної політики в області природокористування є створення особливо охоронюваних територій - заповідників, заказників, регіональних ландшафтних парків для збереження унікальних природних об’єктів. Подальше розширення територій природно-заповідного фонду міста дозволить створити зелене кільце навколо міста, а воно у свою чергу сприятиме збереженню флори та фауни від знищення, позитивно впливатиме на стан атмосферного повітря у місті, призведе до покращення санітарного стану за рахунок недопущення утворення на заповідній території несанкціонованих звалищ сміття, недопущення підпалювання сухої рослинності, припинення фактів браконьєрської рубки дерев.
Постановка завдання свідчить про необхідність його систематичного рішення з позиції відтворювального підходу й комплексного вивчення різноманітних аспектів проблеми, що ґрунтуються на принципах, які забезпечують збереження всього навколишнього середовища та ліквідацію раніше допущених порушень екологічної рівноваги з оптимізацією економічних механізмів природокористування. Розвиток систем природоохоронних заходів і керування ними повинно базуватися на принципах оптимальності, що припускає всебічний взаємозалежний аналіз економічних, екологічних і соціальних аспектів розвитку.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.