Судьи? Где? Прокуроры рулят! Судя по приказам - лучшая конопля растет возле ГПУ

1 ноября 2011, 11:58
Адвокат
0
972

Супер Наказ ГП! Так вот она "незалежність" судей! Вот оно - равенство сторон! Люди! Прекращайте судиться, перестаньте содержать страну - ведь это не имеет смысла! Привожу текст (если его не удалят)..

 

Обратить внимание на п.п. 6-6.4, 12 - що таке "незаконні рішення"?

С каких это пор прокурор а не суд решает вопрос об обоснованности суд.решений? Нет смысла комментировать! 

 

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

 

Н А К А З

№ 6 гн

(Із змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України

від 11.12.09 №10гн-1, від 01.09.10 №5гн-1/6гн-1, від 06.12.10 № 3/2гн-2,

від 16.12.10 № 6гн-3/3/2гн-3 та від 18.03.11 № 1/2гн-1)

 

 29 листопада 2006 року                                                                           м. Київ

 

Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень

 

З метою забезпечення прокурорами ефективного та результативного  застосування повноважень по представництву в суді, захисту інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень, керуючись ст. 15 Закону України “Про прокуратуру”,

 

Н А К А З У Ю:

1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам забезпечити активне та ефективне застосування представницьких повноважень щодо захисту інтересів громадянина або держави в суді.

2. Основними завданнями представництва в суді вважати реальний захист прав і законних інтересів осіб, які не спроможні з будь-яких причин самостійно захистити свої права або реалізувати процесуальні повноваження, невизначеного кола осіб, права яких одночасно порушуються, а також захист інтересів держави, що порушуються чи можуть бути порушені внаслідок протиправних діянь фізичних або юридичних осіб.

3. Здійснювати представницькі функції шляхом:

- підготовки та звернення до суду з позовами, заявами, адміністративними позовами (далі - позови, заяви);

- участі у розгляді судами справ;

- ініціювання перегляду незаконних судових рішень;

- захисту прав громадянина або інтересів держави при виконанні судових рішень;

- вжиття передбачених законом заходів щодо усунення порушень закону при здійсненні судочинства, відповідальності винних у цьому осіб.

4. Вважати пріоритетним захист соціальних і майнових прав неповнолітніх, інвалідів, людей похилого віку, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також захист державних інтересів, що стосуються оподаткування, стягнення сум до бюджету, відчуження державного майна, у т.ч. через процедуру банкрутства, земельних відносин, усунення порушень, пов’язаних з корупційними діяннями.

5. За наявності підстав для захисту прав громадян і державних інтересів шляхом підготовки та звернення до суду з позовом, заявою, Головним управлінням, управлінням і відділам Генеральної прокуратури України, управлінням і відділам прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських Сил України своєчасно передавати до підрозділів представництва матеріали перевірок з висновками про необхідність застосування представницьких повноважень, принесення протесту разом з оформленими та засвідченими відповідно до чинного законодавства  документами, що подаються до суду як докази.

(До пункту 5 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 11.12.09 № 10гн-1)

5.1. Підрозділам представництва інтересів громадян і держави в судах а також відділам захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин за наявності підстав готувати позови, заяви, протести та надсилати їх до суду за підписом прокурорів або їх заступників.

(До пункту 5.1. внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 6.12.10 № 6гн-2)

(До пункту 5.1. внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 16.12.10 № 6гн-3/3/2гн-3)

6. При підготовці позовів, заяв забезпечувати їх повноту та вмотивованість. Дотримуватися вимог закону до форми і змісту позовів, заяв та підсудності спорів. Посилатися на норми матеріального і процесуального права, якими регулюються відповідні правовідносини, на конкретні докази, долучати їх до позовів, заяв.

6.1. За наявності підстав до пред’явлення позову ініціювати питання про вжиття запобіжних заходів та заходів забезпечення доказів відповідно до вимог законодавства. Належним чином мотивувати необхідність вжиття  запропонованого прокурором виду запобіжного заходу.

6.2. При пред’явленні позову, заяви вживати заходів щодо забезпечення позовних вимог. Вказувати конкретний спосіб забезпечення та мотивувати його. Реагувати на випадки необґрунтованої відмови у забезпеченні позову, заяви.

6.3. Звертаючись із позовом, заявою до суду не за місцем знаходження прокуратури, копію позову, заяви негайно надсилати відповідному прокуророві для  забезпечення  його участі у розгляді  справи та письмово інформувати про це суд, до якого направлено матеріали. Прокурору, що забезпечував участь у суді, негайно повідомляти прокурора, який направив позов, про результати його розгляду.

(Пункт 6 доповнено новим пунктом відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

6.4. Прокурору, який заявив позов, контролювати його розгляд у суді. Своєчасно реагувати на факти безпідставної відмови судами у прийнятті та поверненні позовів, заяв, тяганини при їх розгляді.

7. Брати участь у розгляді судами справ у випадках, передбачених законом, або коли суд визнає це за необхідне.

7.1. Участь у розгляді цивільних і адміністративних справ за позовами, заявами прокурора у місцевих загальних судах забезпечувати, як правило, прокурорам за місцем розташування суду.

7.2. Організацію участі прокурорів у розгляді справ в апеляційних, місцевих господарських та окружних адміністративних судах покласти на підрозділи представництва інтересів громадян і держави в судах та відділи захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин прокуратур областей і прирівняних до них за місцем знаходження зазначених судів.

(До пункту 7.2. внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 6.12.10 № 6гн-2)

(До пункту 7.2. внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 16.12.10 № 6гн-3/3/2гн-3)

7.3. Природоохоронним, транспортним прокурорам, прокурорам з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах брати участь у розгляді справ за їх позовами, заявами у місцевих загальних судах за місцем знаходження прокуратур.

7.4. Військовим прокурорам брати участь у розгляді справ у судах, за їх позовами, а за наявності підстав - у справах, у яких сторони та предмет спору відносяться до закріпленого напряму діяльності.

(До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

7.5. Організацію участі прокурора в розгляді справ у касаційній інстанції у Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ, а також Верховному Суді України покласти на Головне управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України.

(До абзацу 1 пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

Галузевому відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України та інших військових формуваннях забезпечити участь у судах касаційної інстанції у справах, розглянутих за участю військових прокурорів.

(До пункту 7.5. внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 6.12.10 № 6гн-2)

(До пункту 7.5. внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 16.12.10 № 6гн-3/3/2гн-3)

8. З метою ефективного та своєчасного застосування повноважень щодо захисту в суді прав громадян або інтересів держави шляхом участі у справах за позовами інших осіб, ініціювання перегляду судових рішень у справах, розглянутих без участі прокурора, виявляти та відслідковувати відомості про наявність на розгляді у судах справ чи винесених судових рішень, що порушують права громадян або інтереси держави та потребують застосування представницьких повноважень прокурора.

8.1. Активно застосовувати надані законом повноваження щодо участі за своєю ініціативою у розгляді будь-якої справи та вступу у справу, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів громадян або держави. Рішення про вступ у справу приймати керівникам прокуратур або їх заступникам, керівникам самостійних галузевих підрозділів Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня. Про намір вступити у розгляд справи, порушеної з ініціативи інших осіб, повідомляти суд письмово.

8.2. У разі виявлення до початку судового розгляду справи обставин, які свідчать про порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи і незаявлення у зв’язку з цим суддею (суддями) самовідводу, заявляти відвід судді. Відвід повинен бути мотивований і заявлятись у письмовій формі.

(Пункт 8 доповнено новим пунктом відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

8.3. Забезпечити участь прокурорів за своєю ініціативою при розгляді судами справ про: усиновлення дітей іноземцями; позбавлення батьківських прав; стягнення коштів за рахунок державного бюджету; звільнення від арешту майна, яке стягується в доход держави. Вживати заходів для отримання інформації щодо розгляду судами справ про визнання фізичних осіб недієздатними, обмежено дієздатними, безвісно відсутніми чи оголошення їх померлими, за наявності підстав здійснювати вступ у розгляд цих справ.

(До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

 

9. Керівникам структурних підрозділів прокуратур, прокурорам міського і районного рівнів, прокурорам міст з районним поділом – стосовно прокуратур районів у містах контролювати якість підготовки прокурорів до судових засідань, участь у судових процесах, повноту та своєчасність застосовування наданих процесуальних повноважень.

(До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 18.03.11 № 1/2гн-1)

10. По кожному позову, заяві, а також у кожному випадку вступу прокурора у справу шляхом участі або внесення апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України чи заяви про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, вести окреме наглядове провадження, у якому зосереджувати копії: позову, заяви; матеріалів, що підтверджують заявлені вимоги; зауважень на протоколи судових засідань; судових рішень, скарг, подань чи інших  процесуальних документів; відомості про хід судового процесу; довідки про результати розгляду справи, погоджені з керівництвом прокуратури (структурного підрозділу) та дані про реальне виконання рішень суду.

(До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

11. Участь у розгляді справ у цивільному, господарському, адміністративному судочинстві у порядку представництва в суді прокуратури як юридичної особи здійснювати підрозділам представництва інтересів громадян і держави в судах. До розгляду таких справ можуть залучатися працівники прокуратур (їх структурних підрозділів) за місцем знаходження суду, а також дії яких оскаржуються.

12. Прокурорам усіх рівнів у межах своєї компетенції забезпечувати своєчасне реагування на незаконні рішення суду у цивільних, господарських, адміністративних справах, постанови у справах про адміністративні правопорушення та якісну підготовку апеляційних, касаційних скарг, протестів, заяв  про перегляд судових рішень Верховним Судом України чи заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. При направленні до суду зазначених документів надсилати їх копії до прокуратур вищого рівня, прокурору, який забезпечує участь у справі, а касаційних скарг – до Генеральної прокуратури України.

З метою ефективного та своєчасного реагування на незаконні судові рішення прокурору, який брав участь у справі і був присутнім у судовому засіданні у день оголошення рішення, забезпечувати невідкладне витребовування його копії.

(Пункт 12 викладено у новій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

12.1. Забезпечити внесення апеляційних скарг на рішення у цивільних, господарських та адміністративних справах керівникам прокуратур, працівники яких брали участь у розгляді справ у суді першої інстанції. 

12.2. Касаційні скарги у цивільних, господарських та адміністративних справах вносити прокурорам обласного рівня та їх заступникам, які забезпечували участь у суді апеляційної інстанції, господарському суді або за позовами, заявами яких чи підпорядкованих їм прокурорів розглянуто справу.

Прокурорам районного рівня та їх заступникам вносити касаційні скарги на ухвали про повернення апеляційної скарги або залишення апеляційної скарги без руху, відмову у відкритті апеляційного провадження.

12.3. Про направлення скарги, заяви та справи до апеляційного чи касаційного суду і дату призначення справи до розгляду негайно повідомляти прокурора, який забезпечує участь у суді, а при оскарженні рішення суду за позовом, заявою прокурора іншими особами надсилати копію скарги, заперечення на неї та необхідні матеріали прокурору за місцем розташування зазначених судових інстанцій.

(До пунктів 12.1 – 12.3 у внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

У справах, пов’язаних із земельними відносинами, зазначені повідомлення та матеріали надсилати до відділу захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин Головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України.

(Пункт 12.3. доповнено абзацом другим відповідно до наказу Генерального прокурора України від 6.12.10 № 6гн-2)

(До абзацу другого пункту 12.3. внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 16.12.10 № 6гн-3/3/2гн-3)

12.4. Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України  у цивільних, господарських та адміністративних справах вносити за підписом  Генерального прокурора України, його заступників, у тому числі за мотивованими клопотаннями прокурорів обласного рівня.

Клопотання із долученими копіями судових рішень надсилати не менш як за 15 днів до закінчення процесуального строку на внесення заяви. У разі пропуску  строку з поважних причин надавати докази на їх підтвердження.

(Пункт 12.4 викладено у новій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

12.5. Принципово реагувати на виявлені під час здійснення представницької діяльності факти постановлення суддями незаконних судових рішень. У разі встановлення даних про навмисний характер допущених суддею порушень, несумлінність та упередженість судді, а також даних про настання внаслідок прийняття незаконних судових рішень істотних негативних наслідків або інших обставин, з якими законодавство пов’язує можливість притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, ініціювати питання про їх дисциплінарну відповідальність.

У разі виявлення фактів порушення суддею присяги судді ініціювати перед членами Вищої ради юстиції питання про звільнення судді з посади шляхом направлення клопотання про внесення до Вищої ради юстиції пропозиції про прийняття подання щодо звільнення судді з посади.

У клопотанні наводити правовий аналіз судового рішення, прийняття якого, на думку прокурора, здійснено з грубим порушенням законодавства, з долученням копій судових рішень та інших документів, що підтверджують факти порушення суддею присяги при здійсненні правосуддя.

За наявності достатніх даних, які вказують на винесення завідомо неправосудного рішення у цивільній, господарській або адміністративній справі для вирішення питання про порушення кримінальної справи надсилати матеріали перевірки до Головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України.

У разі виявлення вказаних вище фактів постановлення суддями незаконних судових рішень у справах, пов’язаних із земельними відносинами відповідні матеріали надсилати до відділу захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин Головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України.

(Пункт 12.5. доповнено абзацом п’ятим відповідно до наказу Генерального прокурора України від 6.12.10 № 6гн-2)

(До абзацу 5 пункту 12.5. внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 16.12.10 № 6гн-3/3/2гн-3)

13. Вживати заходів щодо всебічного, повного й об'єктивного розгляду звернень фізичних і юридичних осіб з питань представництва інтересів громадян і держави в судах, їх захисту при виконанні судових рішень. У разі необхідності проводити перевірки, витребовувати додаткові матеріали та докази.

13.1. Скарги на судові рішення у цивільних, господарських, адміністративних справах та постанови суддів у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі передбачені ч.1 ст. 15 КУпАП, вирішувати міським, районним, міжрайонним прокурорам, підрозділам представництва прокуратур областей, міст Києва і Севастополя, а в Генеральній прокуратурі України – Головному управлінню представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень (крім справ про порушення митних правил та прикордонного режиму, корупційні діяння) відділу захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин Головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України (у справах, пов’язаних із  земельними відносинами).

(До пункту 13.1. внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 6.12.10 № 6гн-2)

(До пункту 13.1. внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 16.12.10 № 6гн-3/3/2гн-3)

13.2. За відсутності підстав для ініціювання перегляду рішень судів складати мотивовані висновки з наведенням аргументів, що спростовують доводи заінтересованих осіб, долучати до них копії судових рішень, виписки з матеріалів справи та інші документи.

14. Прокурорам усіх рівнів та їх заступникам, керівникам відділів захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень (старшим помічникам та помічникам прокурора) та відділам захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин) вживати заходів, спрямованих на своєчасне і реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами, заявами прокурорів. Забезпечити належний захист інтересів громадян і держави при виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб).

(Пункт викладено у новій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

(До пункту 14 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 6.12.10 № 6гн-2)

(До пункту 14  внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 16.12.10 № 6гн-3/3/2гн-3)

14.1. Вимагати від стягувачів своєчасно звертати до виконання виконавчі документи та у повному обсязі реалізовувати визначені законом права сторони у виконавчому провадженні.

      14.2. Використовувати право прокурора на відкриття виконавчого провадження за його заявою на підставі виконавчого документа. У випадках відкриття виконавчого провадження за заявою прокурора, який набуває статусу учасника виконавчого провадження, користуватися правами, визначеними Законом України «Про виконавче провадження», у т.ч. оскаржувати незаконні дії (бездіяльність) органів державної виконавчої служби та їх посадових осіб.

14.3. Перевіряти додержання законодавства в діяльності Державної виконавчої служби, Державного казначейства, податкових органів, банківських, кредитно-фінансових установ, інших суб’єктів, які виконують рішення, та їх посадових осіб, а також арбітражних керуючих при виконанні ними судових рішень. Ефективно застосовувати повноваження прокурора, визначені Конституцією та Законом України “Про прокуратуру”.

(До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

14.4. Проводити перевірки і вирішувати згідно з вимогами статті 97 КПК України заяви та повідомлення, що містять дані про наявність ознак злочинів у діяннях службових осіб державної виконавчої служби, органів, якими виконуються рішення щодо стягнення коштів, а також підприємств, установ, організацій та фізичних осіб  при виконанні судових  рішень.

(Пункт викладено у новій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

15. Копії позовів, заяв прокурорів, документів прокурорського реагування на захист інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень, про порушення закону при здійсненні судочинства невідкладно надсилати до прокуратур вищого рівня, а прокурорам районів у містах – також і до прокуратур міст з районним поділом. Прокурорам обласного рівня спрямовувати до Генеральної прокуратури України також копії позовів та інших документів представницького реагування міськрайпрокурорів з актуальних справ, що мають важливе суспільне значення.

(До абзацу 1 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

(До абзацу 1 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 18.03.11 № 1/2гн-1)

Копії вказаних документів реагування представницького характеру, що стосуються  справ, пов’язаних із земельними відносинами, надсилати до відділу нагляду за додержанням земельного законодавства та представництва інтересів держави і громадян в суді у цій сфері Головного управління нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод та захисту інтересів держави Генеральної прокуратури України.

(Пункт 15 доповнено абзацом другим відповідно до наказу Генерального прокурора України від 6.12.10 № 6гн-2)

Документи прокурорського реагування, які скеровуються прокурорами органам чи посадовим особам вищого рівня,  вносити через вищестоящого прокурора.

16. Оцінювати діяльність прокурорів з питань представництва інтересів громадян і держави у суді, виходячи із сукупності даних про своєчасність, повноту, актуальність вжитих заходів щодо захисту прав та законних інтересів громадян і держави, відповідність їх стану законності, обґрунтованість заявлення позовів, заяв та результатів їх розгляду, якість участі у розгляді справ, ефективність реагування на незаконні судові рішення, стан реального виконання рішень суду у справах за позовами, заявами прокурорів.

(До абзацу 1 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 01.09.10 року № 5гн-1/6гн-1)

Роботу щодо захисту прав громадян та інтересів держави при виконанні судових рішень оцінювати, насамперед, зважаючи на відповідність проведеної роботи стану законності при виконанні рішень, на своєчасність та ефективність вжитих заходів до усунення порушень закону, фактичне поновлення порушених прав і свобод громадян, інтересів держави.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та  Військово-Морських  Сил України, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам, довести до відома Академії прокуратури України.

Наказ Генерального прокурора України від 19.09.2005 № 6гн “Про організацію роботи по представництву в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень” вважати таким, що втратив чинність. 

Генеральний прокурор України  О. Медведько

 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.