Якісна освіта - перший крок на шляху до європейського майбутнього

8 декабря 2011, 22:47
журналіст
0
711
Якісна освіта - перший крок на шляху до європейського майбутнього

Володимир ВЕРГУН: «Студенти ІМВ не бояться отримавши димлом бакалавра або магістра, бути неконкурентоспроможними в країнах Європи чи Америки»

Досягнута Україною незалежність і подальша розбудова її державності висунула нові вимоги щодо питань адаптації та інтеграції нашої молодої країни у сучасному світі. Україна, як і більшість цивілізованих держав світу, не в змозі ефективно вирішувати проблеми національного рівня без урахування впливу глобальних факторів та імперативів нової світової формації. Тому суверенна Україна має розробляти, створювати та реалізовувати свою власну, самостійну зовнішню політику, яка буде враховувати тенденції і досвід провідних країн  світу. 

Враховуючи об'єктивні реалії розвитку економічних взаємовідносин між Україною і зарубіжними країнами та неможливістю ефективного вирішення проблем національного рівня  без урахування впливу глобальних факторів і імперативів нової світової формації, на сучасному етапі розвитку нашої держави існує нагальна потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі міжнародних відносин.

Попит на підготовку фахівців-міжнародників зумовили створення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  спочатку кафедри історії міжнародних відносин та зовнішньої політики (1965 рік), а згодом - факультету міжнародних відносин і міжнародного права (1971 рік), а уже з 1988 року  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Як структурний підрозділ Інституту у 1990 році була створена кафедра  управління зовнішньоекономічною діяльністю та маркетингом, яка згодом була перейменована у кафедру міжнародного бізнесу (2008 рік). 

Завідувачем новоствореної кафедри став доцент В.Д. Прилюк, який керував нею до 1993 року. З 1993 по 2003 рік  кафедру очолював відомий науковець, доктор економічних наук, професор Кредісов Анатолій Іванович. Упродовж своєї діяльності на посаді завідувача кафедри він наполегливо переймався всіма проблемами і досягненнями кафедри, (яка до 2008 року іменувалася «Кафедрою управління зовнішньоекономічною діяльністю») і сприяв налагодженню інтелектуального співробітництва університету з вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними закладами.  З 2003 і по сьогодні кафедру очолює Вергун Володимир Антонович. 

За двадцять років роботи науковці кафедри міжнародного бізнесу досягли помітних результатів в педагогічній та науковій роботі. 

 У 2007 році кафедрою було підготовлено та випущено в світ перший  в Україні підручник з міжнародного бізнесу (друге видання підручника побачило світ в 2009 році). Своїми науковими доробками, а це десятки монографій і навчальних посібників, викладачі Інституту міжнародних відносин відчутно збагатили вітчизняну і світову науку. В стінах Інституту було створено чимало фундаментальних праць з актуальних проблем міжнародних відносин і міжнародного бізнесу, активно готувалися і готуються нові наукові кадри.

Незважаючи на велику конкуренцію на ринку освітніх послуг, кількість бажаючих навчатися в Інституті міжнародних відносин з кожним роком невпинно зростає. 

За останні десять років в Україні відкрилась велика кількість приватних та державних ВНЗ, що готують випускників з спеціальності «міжародний бізнес» - Інститут міжнародних відносин НАУ, Університет економіки та права «Крок», Закарпатський державний університет. Наразі в Донецьку планується відкриття факультету, або спеціальності відповідного напрямку. 

«У цьому контексті кафедра міжнародного бізнесу виступає координуючим центром щодо змістового наповнення навчальних планів і програм для студентів спеціальності «Міжнародний бізнес». Крім того, ми   тісно співпрацюємо зі своїми колегами і в науково-дослідній сфері» - зауважує Вергун Володимир Антонович.

Накопичений досвід, динаміка розвитку, внутрішня та зовнішня  конкурентоспроможність випускників, високий професіоналізм професорсько-викладацького складу кафедри дозволили їй стати провідним центром підготовки фахівців у сфері міжнародного бізнесу.

У 2003 році президент Київського маркетингового клубу, доктор економічних наук і заслужений працівник народної освіти України, Кредісов А.І. став лауреатом премії ім М. Птухи Національної академії наук України з економіки, а в 2009 р. звання заслуженого економіста України було присуджено професору , доктору наук і діючому завідувачу кафедри Вергуну В.А.

Кадровий потенціал кафедри становлять 3 доктори та 9 кандидатів наук, а саме: завідувач кафедри, доктор економічних наук В.А.Вергун, доктор економічних наук, професор А.І.Кредісов, доктор технічних наук, професор В.В.Якубовський, кандидат економічних наук, професор О.І.Ступницький, кандидат економічних наук, доцент І.Є.Голубій, кандидат економічних наук, доцент О.В.Дикий, кандидат економічних наук, доцент В.П.Мазуренко, кандидат економічних наук, доцент Ю.В.Полунєєв, кандидат економічних наук, доцент О.А.Приятельчук, кандидат економічних наук, доцент Д.П.Расшивалов, кандидат економічних наук, доцент М.Ю.Рубцова, кандидат економічних наук, доцент В.І.Серажим, кандидат економічних наук, доцент В.С.Карп, кандидат економічних наук, асистент Д.А.Глухова та асистент В.А. Крикун.

На кафедрі ведеться  науково-дослідницька робота в рамках комплексної програми «Інтеграція України у  європейські, правові, політичні та економічні системи». Ефективною формою реалізації наукових досліджень викладачів є підготовка та видання монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, як в Україні, так і за кордоном. Лише за останні декілька років науково-педагогічними працівниками кафедри було досліджено цілий комплекс питань та питань, пов’язаних з цією темою, у тому числі таких, як:

  •  проблеми та тенденції розвитку сучасного міжнародного бізнесу;
  •  формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України;
  •  регулювання іноземних інвестиції в умовах глобалізації руху капіталу;
  •  розвиток бізнес-комунікацій у міжнародних економічних відносинах;
  •  основні домінанти створення та функціонування вільних економічних зон у перехідній економіці;
  •  формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі; 
  •  партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство;
  •  конкурентні стратегії фірм на світовому ринку та особливості їх реалізації в умовах України.


Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародний бізнес» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету іменті Тараса Шевченка спрямована, перш за все, на підтоговку та формування високопрофесійного корпусу фахівців для сфери зовнішньоекономічних відносин України.    

Кожен викладач кафедри реалізує свій творчий потенціал через постійний науковий пошук, зворотній зв'язок зі студентами у навчальному процесі, активній громадській позиції. Викладачі кафедри  працюють над проблемою вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою, займаються підготовкою нових спецкурсів, що сприяють більш глибокій професійній підготовці фахівців зі спеціальності «Міжнародний бізнес», вдосконалюють робочі програми, навчально-методичні комплекси, курси лекцій навчальних дисциплін. Сучасні методики викладання сприяють ефективному засвоєнню матеріалу та формуванню практичних умінь та навичок.

Професорсько-викладацький склад постійно поповнюється випускниками університету, які успішно подолали магістерські програми, завершили навчання в аспірантурі та захистили кандидатські та докторські дисертації. 

Залучення студентів до наукового життя  кафедри здійснюється також завдяки участі талановитих та найактивніших серед них у науково-практичних конференціях, що організовуються як в Інституті міжнародних відносин, так і іншими навчальними закладами. 

За сприяння завідувача кафедри, професора Вергуна В.А. було поновлено роботу, після тривалої перерви, Київського міжнародного маркетингового клубу (який був створений за ініціативи проф. А.І.Кредісова). Завідувач кафедри професор В.А.Вергун вважає що, «за роки незалежності України роль маркетингу кардинально змінилася, не лише на науково-педагогічному, а і на професійному рівнях. Інші умови функціонування бізнесу, інші підходи до маркетингу, і, саме, міжнародного маркетингу, вимагають комплексного і системного підходу. Пріоритетним  на сьогодні є визначення цілей і завдань, підходів, планів, прогнозів і форм діяльності клубу. Зараз ми прагнемо реанімувати і проводити у рамках маркетингового клубу майстер-класи, конференції, консультації, маркетингові дослідження і заохочувати  не тільки студентів і аспірантів, а й докторів, кандидатів економічних наук та представників бізнесу до участі у нашій роботі. Це величезна організаційна робота, що знаходиться, скажімо так, на початковому етапі».  

Діяльність ряду провідних науковців кафедри стала широко відомою світовій науковій громадськості, міжнародним органам та міжнародним організаціям.

У рамках пошуку та розбудови нових наукових та освітянських партнерських відносин кафедра співпрацює з багатьма українськими та зарубіжними вузами: університетом у м. Редінг (Великобританія) та Вищою школою м. Мерзебург (Німеччина); налагоджені ділові стосунки з європейською організацією «UNIFE» (проф. В.В. Якубовський).

Характерними показниками результативності діяльності будь-якого вищого навчального закладу, і кафедри, зокрема, є конкурс абітурієнтів при вступі до навчального закладу та стан працевлаштування його працівників. Щороку кількість бажаючих навчатись за спеціальністю «Міжнародний бізнес» в Інституті міжнародних відносин постійно зростає. Завідувач кафедри В.А.Вергун запевняє, що «багато випускників, і я це заохочую і підтримую, їдуть на на стажування за кордон.  Одна наша студентка з 6 курсу подала свої документи на навчання у Канаду в університет Торонто, на відповідний факультет, і отримала 100% підтвердження. Всі програми і дисципліни, повністю відповідають канадським вимогам. Наші студенти навчаються в Лондонській школі економіки, в Нідерландах, провідних вузах США.

Студенти не бояться, отримавши диплом бакалавра або магістра, бути неконкурентноспроможними в країнах Европи чи Америки».

Наталія Іванова - другий помічник президента ЗАТ «Український медіахолдинг», випускниця кафедри «Міжнародного бізнесу» Інституту міжнародних відносин погодилася розповісти нам про свої студентські роки в університеті.

- В 2009 році ви закінчили Інститут міжнародних відносин. Це ваша перша вища освіта? 

Так.

Чому саме «Міжнародний бізнес»?

Спочатку я обрала «Міжнародну економіку», але потім помітила в переліку спеціальностей курс «Міжнародний бізнес» і він сподобався мені найбільше. Тому я вирішила зупинити свій вибір саме на цій спеціальності і вважаю, що не помилилась.

ІМВ вважається провідним навчальним закладом України в галузі міжнародних відносин. Чи складно було навчатися в університеті такого рівня?

Це дійсно найавторитетніший навчальний заклад в Києві, та і в цілому в країні,  тому студенти та випускники ІМВ знаходяться під постійною увагою з боку викладацького колективу, а тому мають постійно доводити, що можуть застосувати знання та досвід, здобутий за роки навчання в університеті у повсякденному житі. 

Хоча, маю зазначити, що викладачі інституту є досить лояльними по відношенню до своїх студентів і вміють не просто зацікавити, а і певним чином вмотивувати студента відвідувати лекції та семінари, наочно переконуючи їх, що це не просто півтори години обов’язкової інформації, але і захоплюючі історії з сучасної світової практики, без розуміння якої подальша робота випускників вищого навчального закладу не буде достатньо професійною.

Найкращим прикладом успішності ІМВ є успішність його випускників.

Робота в ЗАТ «Український медіахолдинг» це ваш свідомий вибір чи випадковий збіг обставин?

Спочатку це було спонтанне рішення, але потрапивши в цю компанію, я зрозуміла, що це був дійсно щасливий випадок. Компанія в цьому році значно розширилась і я маю змогу працювати в визначних проектах (наприклад всесвітньо відоме видання Forbes). 

Зараз, маючи достатній досвід роботи, я усвідомлюю, що саме робота з чудовим колективом  УМХ є тим, чим я хотіла би займатися сьогодні.

Що запам’яталося за роки навчання в університеті?

Атмосфера студентського життя, організація самого учбового процесу, кваліфікація викладачів та їх почуття гумору... спогадів багато. Недарма кажуть, що студентські роки це найкращий період в житті людини.

Особливістю підготовки випускників Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародний бізнес» є також і те, що студенти мають можливість поглиблено опановувати близько 17 мов, (на вибір) включаючи англійську, німецьку французьку, іспанську, арабську та ін. В цьому студентам-міжнародникам допомагають провідні висококваліфіковані фахівці.

Основними напрямами діяльності кафедри міжнародного бізнесу є навчально-методична , наукова, виховна та організаційна робота. Навчально-методична робота кафедри спрямована на якісну організацію навчально-виховного процесу.

Високий рівень підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Міжнародний бізнес» забезпечується постійнм вдосконаленням навчальних планів та програм дисциплін відповідно до вимог провідних університетів світу, методичним забезпеченням кафедри, розробкою і виданням підручників та навчальних посібників для студентів та аспірантів.

Так, навчально-методична робота кафедри полягає в:

–  вдосконаленні робочих навчальних програм з дисциплін кафедри; внесенні відповідних змін до робочих програм відповідно до змін чинного законодавства та рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

–  розробці та підготовці до друку підручників, методичних посібників та рекомендацій з усіх навчальних дисциплін кафедр;

–   підготовці індивідуальних планів роботи викладачів кафедри та їх затвердження;

–   контролі за дотриманням графіку проведення консультацій, індивідуальної роботи викладачами кафедри;

– підготовці комплексних контрольних робіт з метою визначення рівня залишкових знань студентів;

– заслуховуванні звітів викладачів кафедр про виконання індивідуальних планів, в яких передбачені всі види роботи викладача.

Виховна робота, яка здійснюється кафедрою, полягає у постійному контролі за дисципліною студентів; заслуховуванні звітів кураторів про виховну роботу в академічних групах; проведенні, спільно з дирекцією інституту, студентських зборів; участі у заходах навчального закладу, зокрема, організації разом з іншими кафедрами конкурсів, концертів та інших урочистих заходів; проведенні зустрічей з видатними політичними та культурними діячами.

Крім того, завдяки зусиллям колективу кафедри міжнародного бізнесу,  було поновлено роботу Київсього маркетиногового клубу, що в майбутньому допоможе провідним фахивцям у галузі міжнародного бізнесу вільно обмінюватися досвідом, проводити маркетингові дослідження, конференції, майстер-класи і дасть можливість студентам Інституту міжнародних відносин втілювати здобуті в університеті знання на практиці.

Головною освітньою метою кафедри міжнародного бізнесу є не лише підготовка фахівців у сфері міжнародного бізнесу, але й збереження та розвиток творчого потенціалу студента і гармонійний розвиток його особистості. Працівники кафедри твердо переконані в тому, що освіта в вищих навчальних закладах повинна, в першу чергу, бути пронизана загальнолюдськими цінностями. Саме цей критерій є вирішальним в процесі формування та розвитку сучасного, прогресивного світогляду, що базується на поєднанні внутрішньої свободи особистості та її соціальної відповідальності перед суспільством. 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.