МІСІЯ І КРЕДО ініціативної та ФБ-груп ГР «ГроС (Громадянськи солідарна) Україна"

20 февраля 2013, 15:07
соціо-політ-економіст *** 17 р. професійних соц-ек. розробок (у НДЕІ Мінекономіки України); більше 20 закон.ініціатив у ВРУ,
0
185
МІСІЯ І КРЕДО ініціативної та ФБ-груп ГР «ГроС (Громадянськи солідарна) Україна

Громадянам пропонується підтримати свій новий РУХ -конструктивну об'єднавчу АЛЬТЕРНАТИВУ функціонерству, політиканству і критиканству . "Консолідація, або смерть України" -ультиматум глобалізації !!!

МІСІЯ І КРЕДО групи і ГР «ГроС Україна (Громадянськи солідарна Україна)»

*КОЛИ НЕМАЄ ЗГОДИ МІЖ ЛЮДЕЙ, ПРОПАЩА ВСЯКА ЇХНЯ СПІЛЬНА СПРАВА!* 
 

 Місія групи "ГроС Україна"
 
  ФБ-група «ГроС Україна» - це публічний ідейний майданчик консолідації громадянських прагнень та дій усіх, хто вважає Україну своїм кращим спільним життєвим простором, а не вічною вотчиною політиканів, неспроможних влад і світових олігархісимусів! 
 
 
КОНСОЛІДАЦІЯ - це посилення суспільства шляхом згуртування та об"єднання інтересів і зусиль його членів (та наційних підсистем народ-держава-економіка) у досягненні спільної мети.
 
Відповідно до такої місії, цільовими напрямками діяльності Групи виступають масова пропаганда, дискутування й агітація за систему громадянськи-демократичних ідей.
Та надалі - організаційна консолідація їх обізнаних прихильників у дієвий, масовий, суспільно конструктивний загальноукраїнський громадянський рух.
Як надійну й громадянськи свідому народну й електоральну опору своїй новій, суспільно-корисній політичній партії - зорганізованому об"єднанню політично і фахово кваліфікованих впроваджувачів системно обгрунтованої та самодостатно дієпридатної громадянськи-демократичної ідеології у державну владу та державну політику.
 
І відтак, законодавчо, виконавчо, реформено та місцево-самоврядно - якнайскоріше втілити громадянську демократію у дійсний суспільний устрій та прогрес України для народу громадян.
 
Згідно із такою місією, у цій групі громадянам пропонуються реальна АЛЬТЕРНАТИВА політ-імажинізму (іміджотворчості) квази-політикуму і повсюдному недієвому критиканству інтелектуалів  - ідеологічна платформа для громадянської консолідації - цілісно обгрунтована й економічно обрахована, соціо-політ. ідеологія нагальних суспільних змін для прискореного виводу України із стану системної кризи і глобальної неконкурентоспроможності на шлях сталого, суспільно ефективного прогресу.
 
Платформа громадянської солідарності =  Доктрина Громадянської демократії  (чому і яке саме суспільство маємо собі будувати)  +   впроваджувальна Концепція (що саме і як робити, ключові реформи) системної модернізації України
***
 
Кредо "ГроС Україна" (у що віримо, базові соціо-політичні засади)
 
Соціо-політичне кредо ГроС Україна – Доктрина (фундаментальні, базові соціо-політичні засади) громадянської (громадянськи консолідованої) демократії (Доктрина ГД). 
 
 Громадянська демократія (ГД) - це водночас і суспільна мета, і спосіб її досягнення! Це  - найбільш передовий суспільний устрій і стійко прогресуючий суспільний процес повноцінної (справедливої та системної) демократії громадян і для громадян.
Якісна відмінність ГД від усіх інших типів демократії: її домінуючим, головним суб"єктом взаємовідносин виступає безпосередньо кожен  повносправний громадянин, особисто! 
Так само - і у різних, похідних від того, об"єктах (суб"єктах) його демократії: державі (у т.ч. владі усіх рівнів),  територіально-поселенських громадах, добровільних громадських об"єднаннях тощо.
 
Громадянин реалізує свою участь у такому демократичному процесі як засобами "прямої демократії" - свого прямого безпосереднього волевиявлення: 
а) регулярного (вибори та референдуми)
 б) перманентного (із правом постійного й безперервного впливу);
 
так і у спосіб "представницької демократії" - тимчасового делегування своїх певних демократичних прав певним (обраним та ними  призначуваним на виконавство), перманентно підконтрольним, фахово компетентним особам. Одним із її вспоміжних (але не самодостатнім) інструментом виступає т.з. "партисипітарна демократія" - обгрунтування, орієнтування та представлення у суспільстві та оганам влади інтересів та волі певних груп громадян їхніми добровільними об"єднаннями за інтересами - громадськими організаціями.
 
Суспільна над-мета  ГД: передова й ефективна для громадян, історично й глобально стійка і конкурентоздатна, суверенна, велика (світоінтегруюча) націосистема Україна (народ, держава, економіка).
 
Формула громадянської демократії  =  ліберальна демократія  х громадянська націоконсолідуюча Ідея 
 
Ліберальна демократія - це найближчий синонім суспільної справедливості: домінування у суспільстві свободи відповідно до суспільно визнаних прав і обов'язків людини, громадянина. Це демократія вільних людей (не підневільних жодним групам, класам чи етносам)! Людей, чия свобода (лібералізм) у суспільстві узгоджено обмежена лише самим їх свободним суспільством (демократією),   - у форматі справедливості, як рівного права кожного у рівних правах усіх та рівної відповідальності відповідно до використаної частки того права. А також - гуманним ставленням до слабких і немічних, "соціально-вразливих груп суспільства", ким зазвичай може стати будь-хто і будь-коли. 
Чим нація справедливіша, тим вона заможніша і прогресивніша!
 
Громадянськи-демократична націєконсолідуюча ідея - це ідея спільного  досягнення кожним тих ліберально-демократичних цінностей, саме спільно і саме в Україні, як її повно- і рівноправні громадяни. 
 
І саме КОНСОЛІДАЦІЯ суспільства - згуртування та об"єднання шляхом узгодження базових життєвих інтересів і зусиль його членів (та наційних підсистем народ-держава-економіка) - дозволяє суспільству найбільш повно використати для свого поступу системні ефекти емерджентності (набуття системою принципово нових якостей і можливостей порівняно із автономими у її складових) та синергії (приноження результату узгоджених спільних зусиль її складових). 
Головний соціосистемний ефект, основна цінність, яку людина набуває від життя у суспільстві - це спільний із ним соціальний капітал ( успіх кожного від успіху усіх і успіх усіх від успіху кожного).
Суспільства, які через свою несправедливість деконсолідуються, ті не мають або втрачають соціальний капітал, а із ним  - і системну стійкість, здатність до прогресу, і сам сенс свого існування для своїх же членів. Те ж саме, але ще й із гіршими суспільноруйнівними наслідками, спричиняє групова (громадська) консолідація людей не на спільному громадянському знаменнику, а на основі  тільки своїх егоїстично-групових інтересів. Вони зазвичай суперечать не тільки загальногромадянським, але й одні-одним, що спричиняє до суспільної конфронтації, конфліктності, дезінтеграції (розвалу).
 
Саме суспільства із високим соціальним капіталом мають найбільш активний, гармонійний, ефективний для  своїх громадян поступ.
  Соціальний капітал поступу нації =  людський капітал х громадянська солідарність 
Найвища громадянська солідарність - добровільна, узгодженням базових життєвих інтересів громадян: у особистій свободі, захищеності своїх природних людських і соціальних, громадянських прав.
 Найвищий людський капітал (здоров"я, здібності, інтелект, активність, комунікабельність) - вільних людей, не підневольних державі, класам, етносам тощо.
 
Гарант раціонально самообраного спільного, консолідованого, громадянського шляху людей у майбутнє в складі громадянської (над-етнічної) політичної Української нації (Народ України) - соціально ефективна, підлегла й підвпливова усім громадянам держава (влада).
 

Таким чином, найбільш ємною формулою Доктрини громадянської демократії виступає громадянськи-демократична Націєконсолідуюча Ідея: 
"СПРАВЕДЛИВІСТЬ ДЛЯ ВСІХ, ДОБРОБУТ ДЛЯ КОЖНОГО, ДЕРЖАВА ДЛЯ НАРОДУ ГРОМАДЯН!" 
 
Українська держава (влада), яка ставитиме за мету політ-реформене впровадження такої громадянськи-демократичної Націєконсолідуючої Ідеї, мусить обрати фундаментальною своєю засадою наційний прагматизм із над-метою забезпечення гео-конкурентоздатної та історичної стійкості і еволюцієспроможності наційної системи (народ-держава-економіка).
Його суть  - забезпечення глобальних інтересів нації (як спільних інтересів громадян) шляхом встановлення й підтримки ефективних (справедливих), консолідуючих нацсистему, внутрішніх взаємозв'язків та їх домінування над зовнішніми для протидії нееквівалентно від'ємному обміну нацсистеми із зовнішнім простором.
 
І така Українська держава (влада) має задекларувати та керуватися у діяльності як своїми засадничими:
 
*Суспільно- державницькою доктриною (усезагальними суспільно-розбудовчими засадами) - передбачена системна громадянськи-демократична реорганізація,  модернізація суспільства.  Що на початковому етапі тотожне  Націо-прагматичній євроконвергенції - наближенню до кращих суспільних євро-стандартів із врахуванням наших наційних (загальногромадянських) інтересів та євро-помилок і недоліків;
*Гео-політичною держ. доктриною - передбачена системна (а не по ласих для когось шматках) націопрагматична  євроінтеграція, як шлях "рівними до рівних" у оновлювану ліберально-демократичну Європу із перспективою євро-федерації;
*Соціо-економічною держ.доктриною  - Доктрина народного (акціонерного) капіталізму. Як основа соціо-економічного "українського чуда" із подвоєнням ВНП та рівня життя завдяки переходу від "економіки грошей" до економіки "здорового глузду" й "розумної достатності".  Шляхом масової соціально-інвестиційної депролетаризації народу у комплексі із неконфліктною деолігополізацією, техніко-технологічною модернізацією і раціоналізацією галузево-продуктової структури вітчизняного господарства;
*Соціо-політичною держ.доктриною  - громадянська політ. демократія: парламентсько-президентська республіка, де уся влада - у постійному зворотному взаємозв’язку із суспільним замовленням та вливом на основі  системи "перманентного волевиявлення" громадян;
* забезпечуваною  усіма тими умовами, Військовою держ. доктриною виступає ефективна військова самодостатність (особливо - на початковому етапі) та інтегрованість у спільний загальноєвропейський безпековий простір. Із відсутністю на терені України будь-чиїх іноземних військових баз. Дозволяюча попередження та стримування будь-чиєї зовнішньої військової агресії чи територіальних зазіхань власними силами та у необхідній взаємодії із військовими партнерами. На основі розробки, виробництва та укомплектування війська надсучасними й новітніми видами озброєнь (міжнародно не заборонених) переважно вітчизняної науково-технологічної розробки і створеними вітчизняним ВПК.
Згадаймо Тузлу, о.Зміїний, Севастополь і Крим в цілому, ... та уявімо ризики набуття повноти влади шовіністичними екстремістами, існуючими, вже й не маргінально, у деяких сусідніх країнах. І не забуваймо, що Україна знаходиться на траекторіях теоретично можливих ракетних "взаємообмінів" по лініях: Південь (Близький Схід)-Північ, Схід-Захід.
Служба в Українському війську має бути не каторжною, але загальнообов’язковою для усіх громадян - чоловіків призовного віку. Навіть вже тому, що свободу дійсно цінує тільки той, хто пізнав несвободу, зокрема армійську дисципліну.
 
Тільки на таких доктринальних (базових) державних політико-ідеологічних засадах Україна спроможна, і швидко, вийти зі стану системної кризи та глобального розпорошення на шлях сталого, суспільно-ефективного прогресу!
 
Доктринальні (ГД) соціо-політичні цілі: зробити суспільство справедливим (гармонійно рівно- і повноправним). 
Тобто: демократію – дійсною, повноцінно справедливою, системною (соціальна + політична + економічна)  і громадянськи консолідованою; капіталізм – народним; прогрес – сталим, соціально капіталізованим і мультиплікованим (примножуваним); а патріотизм кожного - справжнім: раціонально самообраним,  прагматично активним і відповідальним. 
 
Пропонований шлях прискореного, комплексно дієвого політичного досягнення тих цілей - Концепція (засади, способи, засоби, механізми, інструменти) системної, прагматично євроконвергентної, реформеної модернізації України.
***
 
ГАСЛА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ - не мантри, а формули дій у теоремах реформ!  
 
*Громадянська солідарність - узгодження базових інтересів кожного у спільні, державно-наційні інтереси!
 
*Громадянська солідарність - це спільний громадянський знаменник!
Це - спільний множник людського капіталу кожного у інтегрованому соціальному капіталі Нації!
 
*Соціальний капітал Нації - це успіх усіх від успіху кожного і успіх кожного в успіху усіх!
Це - головний сенс і набуток людини у суспільстві!
 
*ДОБРОБУТ ВІЛЬНОГО НАРОДУ МОЖЛИВИЙ ТІЛЬКИ У ПОВНОЦІННІЙ ДЕМОКРАТІЇ!
*Повноцінна демократія - це справедлива (рівноправна) і системна (соціальна+економічна+політична) демократія! 
 
*Громадянська демократія - це ліберальна демократія вільних, державницьки солідарних громадян!
 
*Громадянська демократія - це вільний і впливовий голос виборця + його народний капіталізм! 
 
*Без демократії (онародненості) економічної жодної повноцінної демократії бути не може! 
 
*У світі вже піввіку - народний капіталізм! А у нас -який? 
 
*Народний капіталізм = народ + капітал !
Це подвоєння ВНП за 5 років, не зарахунок, а для народу і у власності народу!
 
*Відновлення заощаджень, як народного капіталу, сьогодні - це квітуча Україна завтра!
 
********
 
Дотичні матеріали:
 
*ДОКТРИНА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ:ЧОМУ ГОЛОВНА СУСПІЛЬНА ЦІННІСТЬ - «НЕ ТЕ, ЩО ВИ ПОДУМАЛИ», А...   http://www.facebook.com/groups/GroS.Ukraina/doc/156860664414106/
 
*НАЦІЄ-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОГЛЯД У ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ОБРІЙ   http://www.facebook.com/groups/GroS.Ukraina/doc/160832090683630/
 
* СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ – ЦЕ ГРОМАДЯНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ НАЦІЇ, КОНСОЛІДАЦІЯ НАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ! http://www.facebook.com/groups/GroS.Ukraina/doc/179259582174214/
 
* Чим відрізняється "громадянська демократія" від демократії?
http://www.facebook.com/groups/127113210722185/doc/161278637305642/
 
*Щодо недооцінки масової пропаганди http://www.facebook.com/groups/GroS.Ukraina/doc/329888520444652/
 
Більш системно і предметно:
*ДОКТРИНА ГД І УЛЬТИМАТУМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  http://www.facebook.com/notes/%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B4-%D1%96-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/286452358100387
*******
 Шановні громадянськи небайдужі Громадяни! Шановні ГроС-колеги і ГроС-відвідувачі!
Ознайомлюйтеся, підтримуйте, долучайтеся до ініціативи спільного створення ідейно найсильнішого і потенційно - політично найдієвішого Громадянського руху (ГР)  «ГроС Україна»!

Для більш предметного ознайомлення, пропоную подивитися Документи (Файли) ФБ-групи ГроС і покрутити сторінку Групи вниз!  http://www.facebook.com/groups/GroS.Ukraina/
 
"Консолідація, або смерть України" - ультиматум глобалізації !!!
Мудрості й успіхів усім Нам!
 
Ідеолог, засновник ФБ-групи, ініціатор та координатор ГР «ГроС Україна»  
Тютюн Ігор Анатолійович (grodem),
соціо-політ-економіст
 igor.tutun@facebook.com ,   grom_dem@ukr.net 
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
ТЕГИ: Перевибори ВРУ 2013-2016
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.